22 και 24 Ιανουαρίου 2018: « 4η  και 5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » …«Επισκευή Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου».

« 4η   Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 22-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για το πιο κάτω θέμα:

 • Αναπροσαρμογή – Επιβολή Πολιτιστικού Τέλους Δήμου Τριφυλίας

« 5η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

        Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 24-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 • Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων, προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018 – Ανατροπές από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
 • Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου»
 • Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού «Προκαταρκτικές Εργασίες μουσουλμανικού τεμένους Κυπαρισσίας»
 • Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Προκαταρκτικές Εργασίες μουσουλμανικού τεμένους Κυπαρισσίας»
 • Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                        Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΑποτέλεσμα εικόνας για Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Τριφυλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 & το άρθρο 72, παρ.δ του Ν.3852/2010, του έργου “Επισκευή Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου”, προϋπολογισμού 34.884,31€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν  κλειστές προσφορές την Τετάρτη 24/01/2018 και ώρα 13:00, στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

 • Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται Προσφορά για το έργο «Επισκευή Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου» και να υπάρχει σφραγίδα της εταιρείας ή της ατομικής επιχείρησης.
 • Στο έντυπο της προσφοράς να έχει τεθεί υπογραφή και σφραγίδα.
 • Εντός του φακέλου προσφοράς να υπάρχει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Πτυχίο σχετικό με το είδος των εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο ενδιαφερόμενος και υπεύθυνη δήλωση με υπογραφή και σφραγίδα, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση της Τεχνικής Μελέτης του έργου και πληροί τις προυποθέσεις εκτέλεσης αυτού.

Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών καθώς και της χορήγησης αντιγράφων της Τεχνικής Μελέτης, ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου, Σοφία Αλεξανδροπούλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

                                                       ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Advertisements

«1η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2018» …Έγκριση πρακτικών τοποθέτησης ενδιαφερομένων  για την Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου έτους 2017-2018.

«1η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2018″Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 24η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2018, ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 19:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :

 1. Έγκριση Τιμολογίων Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΔΕΥΑΤ και επιβολή ειδικού τέλους επί της κατανάλωσης(Έγκρ. της αριθ.5/2018 ΔΣ ΔΕΥΑΤ).
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή-επιβολή του πολιτιστικού τέλους Δ. Τριφυλίας(Έγκρ. της αριθ11/2018 ΑΟΕ) .
 3. Έγκριση της με αριθ.378/14-12-2017 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΤ με θέμα: Συμψηφισμός τελών ύδρευσης –αποχέτευσης και πολιτιστικού τέλους στις ΔΕ επέκτασης της ΔΕΥΑΤ του Δήμου Τριφυλίας.
 4. Λειτουργία Εμποροπανήγυρις  Αγ. Χαραλάμπους  Δ. Κ Φιλιατρών  2018 και ορισμός πενταμελούς επιτροπής  ελέγχου εμποροπανήγυρις( Έγκρ. των αριθ.1/2018 ΑΕΠΖ και 6/2018 ΑΟΕ).
 5. Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης  για τον  Εορτασμό της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους στην Δ.Κ Φιλιατρών.
 6.  Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου λυμάτων Φιλιατρών».
 1. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής-ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Λιπαντικών ΔΕ Γαργαλιάνων».
 1.  Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής-ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Σκυροδέματος ΔΕ Αυλώνος».
 1. Έγκριση Ονομασίας και μετονομασίας οδών της Δ.Κ Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας.
 2. Καταπολέμηση  του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 για τον Δήμο Τριφυλίας.
 3. Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης  για την ανανέωση ετήσιων συνδρομών  του Δήμου Τριφυλίας (Εφημερίδες-περιοδικά-διαδικτυακές εφαρμογές) έτους 2018.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή- πεζοδρόμου πλατείας Φιλιατρών».
 2. Διαγραφή οφειλής τελών συμμετοχής στην Δημοτική Αγορά Κυπαρισσίας 2017.
 3. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.
 4. Έγκριση πρακτικών τοποθέτησης ενδιαφερομένων  για την Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου έτους 2017-2018.Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου
 5. Ανάκληση της Αίτησης Αναίρεσης που άσκησε ο Δήμος Τριφυλίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της αριθ.52/2012 Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας (Σχ.αρ.4/2018ΑΟΕ).
 6. Δ΄ κατανομή  ποσού  46.689,86 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017.
 7. Καθορισμός ζωνών χωροταξικών ορίων  Νηπιαγωγείων Κυπαρισσίας.
 8. Καθορισμός των χώρων οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους κατόπιν δημοπρασίας, κατόπιν έγκρισης της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος από την 01-01-2018 έως 31-12-2019.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης-επισκευής οδών ΔΕ Αυλώνος-Τριπύλης-Αετού.  
 10.  Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση γηπέδου
  μπάσκετ Λυκείου Φιλιατρών
  ».
 11. Έγκριση δαπάνης για εκδήλωση τιμώμενου προσώπου για κοινωνική προσφορά.       
 12. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας-ΝΠΔΔ και ΔΕΥΑΤ».       
 13.  Λήψη Απόφασης για Σύμπραξη Συνεργασίας και Χρηματοδότηση προγράμματος του Εργαστηρίου Ελαιολάδου Καλαμάτας.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής   του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΗΓΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ στην Τ.Κ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΤΡΙΠΥΛΗΣ. 
 15. Έγκριση αγοράς δύο απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Τριφυλίας.        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                              ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου

Πάτρα: Πανηγυρική έναρξη της καρναβαλικής περιόδου με σοκολάτες, αποκριάτικα τραγούδια και επίκαιρους στίχους από τους Λευκάδιους.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΛΑΒΑΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Σε καρναβαλικούς εορταστικούς ρυθμούς συντονίστηκε η πόλη από το πρωί του Σαββάτου με την πομπή του μουσικού άρματος και του τελάλη, που με τον γνωστό περιπαιχτικό του τρόπο και με αφετηρία το Ρωμαϊκό Ωδείο και ακολουθώντας τη διαδρομή: Γερμανού-Αγ. Νικολάου-Κορίνθου-Κολοκοτρώνη-Μαιζώνος-Πλατεία Γεωργίου, Μαιζώνος κατέληξε στο Δημαρχείο Πατρών για την πανηγυρική παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δήμαρχο Πατρέων. Μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα ο τελάλης, πλαισιωμένος από τη συνοδεία του (πρόεδρος, μέλη του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων «Καρναβάλι Πάτρας», μέλη της Γνωμοδοτικής και του Πατρινού Καρναβαλιού και καρναβαλιστές) διαλαλώντας το χαρμόσυνο μήνυμα της έναρξης της μεγάλης γιορτής στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας και προσκαλώντας τον κόσμο στην τελετή έναρξης, που θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ, κατευθύνθηκε στο Δημαρχείο, όπου τους περίμεναν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Kατερίνα Γεροπαναγιώτη κ.α.

Σε κλίμα γενικής ευθυμίας και ευχών, όπως προστάζει το έθιμο έγινε η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη από τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων «Καρναβάλι Πάτρας» Νίκο Χρυσοβιτσάνο. Μέλη της Δημοτικής Μουσικής παιάνισαν γνωστά αποκριάτικα τραγούδια και σκοπούς, ενώ η παραδοσιακή γλυκιά πινελιά της σοκολάτας συνόδευσε την παράδοση του λαβάρου μέσω σοκολατορίψεων από τους συλλόγους των σοκολατοριχτών: «Σοκολατορίχτες», «Σοκολατομαχίες», «Σοκολατοδρομίες», «Σοκολατομανίες» και «Σοκολατοπαίκτες».

Από τις πιο εύθυμες και γνήσια αποκριάτικες στιγμές της παράδοσης του λαβάρου ήταν η παρουσία  της Χορωδίας και μουσικών του Συλλόγου Λευκάδιων Πάτρας «Η Φανερωμένη», οι οποίοι επιφύλαξαν μια έκπληξη για τον Δήμαρχο. Απέδωσαν με στίχους της Ρένας Πάλμου Κόκκινου και με μουσική από το παραδοσιακό τραγούδι «Εις τον αφρό της θάλασσας» μια καρναβαλική παρλάτα την οποία απέδωσαν με το δικό τους παραδοσιακό χρώμα.

Δείτε όλο το ρεπορτάζ στο temro 24.

http://tempo24.news/eidisi/162436/patra-panigyriki-enarxi-tis-karnavalikis-periodoy-me-sokolates-apokriatika-tragoydia

Σταφυλοπάτη Μαρία. Θυμιθείτε αυτό το όνομα και απολαύστε την θαυμαστή ιστορία της Μαρίας Γκιούλ-Μπαχάρ.

Kopanaki news

H θαυμαστή ιστορία της Μαρίας Γκιούλ-Μπαχάρ

Μεταξύ μύθου και πραγματικότητας ιστορία

Μαρία Γκιουλ Μπαχάρ– Κάποτε, στα χρόνια του Σουλτάνου Μουράτ Χαν Σαλίς, ζούσε στην κωμόπολη Λιβερά, κοντά στην Τραπεζούντα, ο παπα-Χρυσόστομος, που είχε μια κόρη, τη Μαρία, που η ομορφιά της ήταν ξακουστή έως την Τραπεζούντα και πιο πέρα. Τον καιρό εκείνο (1578) ο Σουλτάνος Μουράτ αποφάσισε να κάνει εκστρατεία για να κατακτήσει τη Βαγδάτη, που ήταν στην κυριαρχία των Περσών.

Ξεκίνησε λοιπόν, με το ασκέρι του και δρόμο παίρνει δρόμο αφήνει, φτάνει στην Τραπεζούντα κι από κει στο Τζεβιλίκ (Καρυαί). Εκεί, έκανε μια στάση κι ο ίδιος για να ξεκουραστεί και να χαρεί τον καθαρό αέρα, αποφάσισε να κάνει λίγες μέρες διακοπές στην κωμόπολη Λιβερά, όπου, όπως είπαμε, ζούσε η ωραία παπαδοπούλα Μαρία.
Βγήκε λοιπόν ένα πρωί να σεργιανίσει και το ‘κανε η τύχη να περάσει κι από την πηγή του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου η τύχη πάλι, φρόντισε και

Δείτε την αρχική δημοσίευση 794 επιπλέον λέξεις

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018: «Εκεί που πετάει ο νους», του συγγραφέα Χάρη Βασιλάκου, στο Café Bar BABA YAGA στην Καλαμάτα. Θα μιλήσουν η Μαρία Καραγιάννη και ο Νίκος Καρμοίρης.

Αποτέλεσμα εικόνας για εκει που πεταει ο νουσ

Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Ω Ν   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν

Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (Οδός Αριστομένους 35)

Η Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πνοή, διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου  «Εκεί που πετάει ο νους», του συγγραφέα Χάρη Βασιλάκου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Café Bar BABA YAGA, (Κουμάντου 5 – Καλαμάτα), την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018  και ώρα  18:30

Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν:

Η Μαρία Καραγιάννη, συγγραφέας, και ο Νίκος Καρμοίρης, ιστορικός. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η Φωτεινή Βασιλοπούλου, συγγραφέας, και η Κωνσταντίνα Γιάνναρη, φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Είσοδος Ελεύθερη

Από το Δ.Σ. της Ε.Μ.Σ.

Άντεξα πολύ, όλα αυτά τα χρόνια, για να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Συναρμολόγησα πολλές φορές τον εαυτό μου, μέχρι που το συνήθισα κι αυτό. Αηδιάζω, όταν συνηθίζω. Η συνήθεια μου προκαλεί κυνισμό και δυστυχώς είμαι γεμάτη από αυτόν. Άδειασε η ψυχή μου. Και τώρα πια, στα 64 χρόνια μου, σε αυτό το τεράστιο νεοκλασικό σπίτι στην Πλάκα, μπορώ σιωπή μόνο ν’ ακούσω. Το τρίξιμο της σκάλας είναι ο μοναδικός ήχος που ακουμπά τις αισθήσεις μου εδώ μέσα. Συχνά, την ανεβοκατεβαίνω, για να ξεγελάω με το θόρυβο τον εαυτό μου, δήθεν πως κάποιος περιφέρεται στο χώρο.
Όλα γυαλίζουν μες στη σκόνη τους. Έχω σκεπάσει εδώ και χρόνια τούτες τις φωτογραφίες. Δεν θέλω πια να νιώθω, δεν θέλω να θυμάμαι, δεν θέλω να τον βλέπω στα άψυχα χαρτιά. Η μνήμη κρατά λεπίδια. Ή θα σε γδάρει ή θα σε σκοτώσει … Κι ύστερα, ξέρω τη λύση. Μερικά ποτήρια ουίσκι, ένα δυο αντικαταθλιπτικά, λίγη μουσική κι όπου με πάρει ο ύπνος, εκεί θα βρω το καταφύγιό μου. Κάθε μέρα αισθάνομαι λες και είμαι μόνη στις γιορτές … Αυτή είναι η τιμωρία μου για όσα λάθη πρόλαβα να κάνω. Τα πλήρωσα ένα ένα τα σφάλματά μου. Κανένα δεν στάθηκε γενναιόδωρο. Κανένα δεν μου έδωσε άφεση …
Ασημίνα | Εκεί Που Πετάει Ο Νους.
Χάρης Βασιλάκος

Με λένε Οδυσσέα και θα σας πω μια ιστορία. Μια ιστορία με πριγκίπισσες, δράκους, φως και σκοτάδι, έρωτα, λάθη και αναμνήσεις. «Εκεί Που Πετάει Ο Νους». Εκεί που ο Έρωτας, η Δοκιμασία, η Σιωπή, ο Φόβος, η Μοναξιά, ο Θάνατος χαράζουν νέες πορείες και μας απελευθερώνουν. Εκεί που η ποίηση συναντά τον πεζό λόγο κι ένα κρεσέντο συναισθημάτων ξεπηδά από τις σελίδες του. Μια μετωπική σύγκρουση που αλλάζει τα πάντα. Τα λαμπερά καρφιά της προδοσίας. Οι ρωγμές των ανθρώπων που αγαπούν μες στα ερείπια. Η δεύτερη ζαριά που ρίχνουν, για να γίνουν όσα δεν τους επέτρεψαν τα απωθημένα. 11 ιστορίες που ζητούν αποσπασματικά το χώρο τους στο μυαλό του Οδυσσέα. Στο τέλος της διαδρομής τίποτα δεν θα είναι ίδιο…

Έχουν εξασφαλισθεί οι πόροι για το φετινό πρόγραμμα καταπολέμησης κωνωποειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύσκεψη των δημάρχων Μεσσηνίας υπό τον Περιφερειάρχη για τα κουνούπια,   

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των κωνωποειδών πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαμάτας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη και τη συμμετοχή των Δημάρχων Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, Οιχαλίας Αριστείδη Σταθόπουλου, Τριφυλίας Παναγιώτη Κατσίβελα, Δυτικής Μάνης Γιάννη Μαραμπέα, εκπροσώπων των Δήμων Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης και υπηρεσιακών παραγόντων.

Φωτογραφία του χρήστη Παναγιώτης Κατσίβελας.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ανέφερε στο τέλος της σύσκεψης, ότι οι απόψεις Περιφέρειας-Δήμων συμπίπτουν, η καταπολέμηση θα συνεχίσει όπως τα προηγούμενα χρόνια με τη συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων και με εργολαβία μέσω Αναπτυξιακών.

Επίσης θα υπάρξει προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων μέσω της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για επικουρική επέμβαση στον οικιστικό χώρο των Δήμων.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου εξήρε το επίπεδο συνεργασίας με τους Δήμους του Νομού τα προηγούμενα χρόνια, ανέφερε ότι μέριμνα της Περιφέρειας αποτελεί η υγεία των πολιτών και επεσήμανε ότι από το 2011 που έχει αναλάβει η Περιφέρεια το πρόγραμμα καταπολέμησης κωνωποειδών, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά.
Τέλος σημείωσε ότι έχουν εξασφαλισθεί οι πόροι για το φετινό πρόγραμμα καθώς και ότι θα δημιουργηθεί παρατηρητήριο με τη συνεργασία επιστημόνων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που αφορούν στη Δημόσια Υγεία.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι φέτος για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο που θα αντιμετωπίζει, με τη συνεργασία ισχυρών επιστημονικών ομάδων, όλα τα προβλήματα και όλες τις απειλές της δημόσιας Υγείας.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης δήλωσε: «Έγινε σύσκεψη με τους Δημάρχους της Μεσσηνίας για να δούμε στο πρόγραμμα της νέας περιόδου, πώς θα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς το πρόβλημα των κωνωποειδών, που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Πέρσι θυμίζω είχαμε τα μεγάλα προβλήματα στην Αργολίδα, δοκιμαστήκαμε και ανταποκριθήκαμε σε αυτόν τον κίνδυνο αντιμετωπίζοντάς τον.

Συνεχίζουμε και με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και στη Μεσσηνία. Η συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και των Δημοτικών Αρχών στην Μεσσηνία είναι σε υψηλότατο επίπεδο και αυτό βοηθάει για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Θέλω να θυμίσω πώς από το 2011 που αναλάβαμε την ευθύνη μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα, όπως όλοι συμφωνούν, είναι εξαιρετικά και ως εκ τούτου το πρόγραμμα μας, το πρόγραμμα συνεργασίας Περιφέρειας και Δήμων είναι το μόνο αποδεκτό μοντέλο από πλευράς Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, έχουμε εξασφαλίσει όλα τα αναγκαία χρήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος και στο νέο πρόγραμμα μας για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα υπάρξει η σύσταση ενός παρατηρητήριου που θα αντιμετωπίζει με την συνεργασία ισχυρών επιστημονικών ομάδων όλα τα προβλήματα και όλες τις απειλές της δημόσιας Υγείας»

ΑΠΟ …ΣΤΕΓΗ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΜΕ …ΠΟΔΗΛΑΤΟ, ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ.

Ετοιμαστείτε για την πιο συναρπαστική βόλτα της ζωής σας!

Τι έβλεπα; Αυτός ο άνθρωπος, ο Danny MacAskill, είναι αναμφίβολα ένας τεράστιος κίνδυνος – σχεδιάζει μια επικίνδυνη, συναρπαστική διαδρομή πάνω από τις στέγες και τα ψηλά τείχη της Γκραν Κανάρια. Μπορεί να νομίζετε ότι είναι τρελός, αλλά όταν βλέπετε πόσο καλά έχει κατακτήσει τις ικανότητές του σε ποδηλασία, τα ακροβατικά του θα σας φουσκώσουν και θα σας αφήσουν άφωνους για ώρες, ειδικά αφού δείτε το τέλος!

http://www.ba-bamail.com/video.aspx?emailid=22628