Όλες οι δημοσιεύσεις από kopanakinews

επιτρέπεται το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο μόνο εντός της Περιφέρειας της φορολογικής έδρας του πωλητή.

Δήμος Τριφυλίας: ΤΑ νέα μέτρα στη λειτουργία των λαϊκών αγορών

Messinia news

Panayotis_Nikas

Επιπλέον επιτρέπεται το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο μόνο εντός της Περιφέρειας της φορολογικής έδρας του πωλητή, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στην γεωγραφική ισχύ της άδειας λειτουργίας του.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος Β’,89/ 16-01-2021 , σχετικά με την Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π οικ. 3060 «έκτακτα  μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς του Κορωναιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 18 Ιανουαρίου 2021 έως την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021», στις λαϊκές αγορές της Τριφυλίας και στο Κυριακάτικο παζάρι στο Κοπανάκι θα υπάρχει απόσταση 5 μέτρων μεταξύ πάγκων  και 1,5 μέτρο μεταξύ των ατόμων.

η Αϊτή, το Χαΐτιον, όπως το έλεγαν τότε οι Έλληνες, αναγνωρισε πρωτο την επανασταση του 21.

Σαν σήμερα: Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Κανείς δεν το περίμενε

Γράφει ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δημοσίευση 15/1/2021 | 00:21

Σχολιάστε

Σαν σήμερα: Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση του 1821

@Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Λίγο μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, οι Έλληνες έκπληκτοι άκουσαν πως το πρώτο κράτος που αναγνώρισε τους επαναστατημένους Έλληνες και το δικαίωμα τους για αυτοδιάθεση, ήταν μια χώρα της Καραϊβικής. Η χώρα, που σήμερα είναι η πιο φτωχή χώρα της αμερικανικής ηπείρου, έστειλε στις 15 Ιανουαρίου μια επιστολή, μέσω του τότε προέδρου Ζαν Πιερ Μπουαγέ. Η χώρα αυτή ήταν η Αϊτή, το Χαΐτιον, όπως το έλεγαν τότε οι Έλληνες. Όσοι το γνώριζαν βέβαια.

Η επιστολή είχε έρθει ως απάντηση σε μια άλλη του Αδαμάντιου Κοραή, αλλά και άλλων επιφανών Ελλήνων που βρίσκονταν στο Παρίσι, με την οποία ζητούσε βοήθεια. Η Αϊτή ήταν ανέκαθεν μια φτωχή χώρα που η γεωγραφική της απόσταση δεν της επέτρεπε έμπρακτη βοήθεια. Όμως ο Μπουαγέ απάντησε με έναν ένθερμο και συγκινητικό τρόπο, δείχνοντας σεβασμό και πίστη στην μακρινή ελληνική εξέγερση.

Η επιστολή έγραφε:

Ζαν Πιερ Μπουαγέ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας
Μπoυαγέ…

Για να δείξει και έμπρακτα την στήριξη της υπερέβαλλε εαυτόν και έστειλε συμβολικά 45 τόνους καφέ ως ένα μέσο ανταλλαγής και 100 Αϊτινούς στρατιώτες. Δυστυχώς, κανένας απ’ αυτούς δεν έφτασε ποτέ στην Ελλάδα, αφού όλοι πεθάναν κατά την διάρκεια του μακρινού ταξιδιού.

Η Αϊτή ιστορικά ήταν η πρώτη χώρα που κατήργησε την δουλεία και κυβερνήθηκε από μαύρους. Ήταν ανεξάρτητη από την Γαλλία μόλις από το 1804. Όμως ακόμα και σήμερα, σχεδόν 220 χρόνια μετά, παραμένει η πιο φτωχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου.

Η Ελλάδα φαίνεται πως δεν ξέχασε αυτήν την πράξη. Το 2010, όταν ένας ισχυρός σεισμός βύθισε την Αϊτή στην καταστροφή, έστειλε πρώτη βοήθεια, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την γενναία και δίκαιη πράξη της Αϊτής στις 15 Ιανουαρίου του 1822.

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δημήτρης Α. Δριμής

Οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα συντάσσουν και ψηφίζουν τους  προϋπολογισμούς του επόμενου έτους,  κάθε Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Οι ψηφισμένοι προϋπολογισμοί αποστέλλονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους, επιστρέφουν και αρχίζουν να υλοποιούνται.

Ο δήμος Τριφυλίας και τα νομικά του πρόσωπα δεν έχουν ακόμα συντάξει σχέδια προϋπολογισμού, ούτε, βέβαια, έχουν ψηφισμένους προϋπολογισμούς για το 2021.

Πρόκειται για άλλη μια ολιγωρία της διοίκησης του δήμου και της στρατιάς των έμμισθων και μη συμβούλων;

Ή μήπως υπάρχουν άλλοι λόγοι που δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία του δήμου;

Στις απευθείας αναθέσεις και τα “εντέλλεσθε” πρωταθλητές!

Στην ομαλή λειτουργία του δήμου ουραγοί!

ΘΛΙΨΗ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟ …ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Θεόδωρος Φωτόπουλος

Χθες στις 11:18 π.μ.  · Αδελφέ παλέψαμε μα δεν τα καταφέραμε… Καλό ταξίδι ΓΙΩΡΓΟ Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!!!

(Από αριστερά Βλασσοπούλου Μάγδα, Καλογεροπούλου Ολυμπία, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Κοσμά Σωτηρία, Λούμπαρδης Φώτης, Σταυροπούλου Μαρία, Κουτρουμπή Γιάννα.) Από δημοσίευση του Δημ. Δριμή.

Ο Δήμος Γιαννακόπουλος (Σπάρος) με τον φίλο του Γιώργο, Δημοσιευμένη από τον ίδιο.

Christina Drimi

23 ώρ.  · Αποσύρθηκε από τη ζωή νέος, ψηλός, ωραίος, χαμογελαστός, καλοσυνάτος, περιποιημένος.Οι επιβλέποντες διάλεξαν δύσκολο τρόπο να τον πάρουν από κοντά μας- γιατί σε μένα μου έλεγε,….γιατί ?….δεν έχω κάνει κακό….Και επέλεξε να φύγει στη φωτιά και όχι στο χώμα, να μην αποσυντεθεί η ομορφιά του, να μείνει στο μυαλό και την ψυχή όλων μας χαμογελαστός και νέος, μη δίνοντας μας τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουμε με τον τελευταίο ασπασμό.αντίο αξιοπρεπή Γιώργο Φωτόπουλεκαλό ταξίδι, θα σε θυμόμαστε….!

117 Γεωργια Αγγελοπουλου-Μαλλουσα, Καλληρρόη Χαραλαμποπούλου και 115 ακόμα.

Σχόλια

Εμφάνιση προηγούμενων σχολίων

 • Καλληρρόη ΧαραλαμποπούλουΞαδελφε σήμερα ο Γιώργος κατάφερε να μας διδάξει την πιο απλή παραδοχή. Ότι ο θάνατος του μπορεί να εκμηδενιστει μέσα από την αγάπη που έδωσε απλόχερα. Την αθανασία την κέρδισε μέσα από αυτούς που άγγιξε. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ από εκείνους που γευτηκαν την αγάπη του. Θα τον θυμόμαστε πάντα με τα καλύτερα χρώματα και κάθε μέρα θα προσθέτουμε και καινούργια. Καλό ταξίδι.

ΑΓΟΡΙ Ή ΚΟΡΙΤΣΙ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Κορίτσι το πρώτο μωρό του 2021 στην Ελλάδα- Γεννήθηκε στην Κομοτηνή

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Κοριτσάκι είναι το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στο 2021. Πρόκειται για μια υγιέστατη μικρή που ήρθε φουριόζα στον κόσμο ένα λεπτό μετά την έλευση του νέου έτους στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

Το βάρους 3.050 μωράκι έδωσε στην αγκαλιά της μητέρας της η Ζεϊνέπ Τζουτζέ, επικουρική γιατρός με την βοήθεια της ειδικευόμενης Λουτμίλας Ρωμανίδου. Η μουσουλμάνα μητέρα και ο τυχερός πατέρας δεν έκρυβαν την συγκίνησή τους για την γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

Το νεογέννητο κοριτσάκι που είναι και το πρώτο μωρό του 2021 σε όλη τη χώρα έφερε χαμόγελα και στους εργαζόμενους στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής εύχονται μάλιστα να είναι και τυχερό για το υγειονομικό προσωπικό που δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται στην αντιμετώπιση του κορονοϊου.

Πανευτυχής και ο διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής ο κος Χατζηθεοφάνους δήλωσε στην ΕΡΤ Κομοτηνής ότι το κοριτσάκι γεννήθηκε με καισαρική τομή και χαίρει άκρας υγείας, όπως και η μητέρα.

Το τελευταίο μωρό που γεννήθηκε στην ίδια Μαιευτική Κλινική το 2020 ήταν πάλι κοριτσάκι, από γονείς ρομά.

Η πρώτη γέννηση για το 2021 ήρθε από την Κρήτη – Ένα υγιέστατο αγοράκι έκανε… ποδαρικό!

Από το Μαιευτήριο Μητέρα του Ηρακλείου Κρήτης ακούστηκε το πρώτο κλάμα για το 2021. Συγκεκριμένα, μόλις 14 λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου ένα υγιέστατο αγοράκι ήρθε στην ζωή, σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και αισιοδοξία.
Η ευτυχισμένη μητέρα πήγε στο νοσοκομείο στις 8 το βράδυ με πόνους γέννας και τελικά, τέσσερις ώρες μετά, γέννησε ένα αγοράκι βάρους 3.540 γραμμαρίων. Μάλιστα, αποτελεί το τρίτο παιδί της οικογένειας.
Λίγες ώρες αργότερα, στις 4 τα ξημερώματα, δύο ακόμα αγοράκια ήρθαν στον κόσμο. Το ένα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και το δεύτερο στο Ασκληπείο. Ακόμη δύο αγοράκια έκαναν… ποδαρικό στον Άγιο Νικόλαο. Το πρώτο γεννήθηκε στις 2 παρά δέκα τα ξημερ

Καλό ταξίδι, φίλε! Καλό ταξίδι, Πέτρο! ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ

Δημήτρης Α. Δριμής

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα που κάθονται

Γνώρισα τον Πέτρο το καλοκαίρι του 1989 στο Κοπανάκι.

Στους ίσκιους των δέντρων, στο καφενείο του Σταθμού.

Διατηρήσαμε ζωντανή επικοινωνία, κάναμε στενή παρέα, γίναμε φίλοι.

Η Μεσσηνία και η Αθήνα ήταν οι τόποι μας.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνεται ο Nikos Iliopoulos, άτομα που στέκονται, κουστούμι και υπαίθριες δραστηριότητες

Άνθρωπος ανοιχτός, γελαστός, ζωντανός, φιλομαθής.

Με σεβασμό στο ανθρώπινο πνεύμα και τη διαφορετική άποψη.

Καλός συζητητής, βαθιά ανθρώπινος, με υψηλή αίσθηση του χιούμορ.

Φύσει αισιόδοξος, πάντα έβλεπε μισογεμάτο το ποτήρι.

Σπουδαίος εκπαιδευτικός. Μαθηματικός και φροντιστής.

Με αγάπη για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Καλαμάτας, σε μια περίοδο που η πόλη ήταν αυτοδιοικητικό πρότυπο.

Βουλευτής Μεσσηνίας, για πολλά χρόνια. Έζησε την εποχή των μεγάλων πολιτικών μεγεθών, σεβόταν τους πολιτικούς του αντιπάλους, προσέφερε στο νομό. 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα που στέκονται, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

Είχε υψηλή την αίσθηση του δημοσίου καθήκοντος. “Στην πολιτική κάνουμε πάντα καλό”, έλεγε.

Άνοιξαν, με τον Παύλο, το μικρό φοιτητικό τους διαμέρισμα της οδού Ελπίδος, στην πλατεία Βικτωρίας, όταν τα σπίτια έκλεινε ο φόβος.

Φιλοξένησαν και προσέφεραν κάλυψη σε διωκόμενους από τη δικτατορία ανθρώπους.

Αγωνιστής. Έδωσε πολύχρονη μάχη με το μελάνωμα, που δεν τον κατέβαλε. Ρούφαγε τη ζωή μέχρι την τελευταία στιγμή.

Έζησε με αρχές και αξιοπρέπεια.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα που κάθονται, φυτό και πίνακας

Έφυγε ήρεμα, έχοντας δίπλα του τη Γωγώ, το Γιάννη, τη Δέσποινα, τον Παύλο, την Αλέκα. Συνομιλώντας μαζί τους μέχρι το τέλος.

Αποτελεί, πλέον, μέρος και της τοπικής  ιστορίας της περιοχής της Δ.Ε. Αετού.

Τον αποχαιρετώ με μερικές φωτογραφίες, από το προσωπικό μου αρχείο και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, με τους ανθρώπους της οποίας είχε αναπτύξει στενούς ανθρώπινους δεσμούς, καθώς ο Πέτρος δεν υπήρξε περιχαρακωμένος.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα που στέκονται, γυαλιά, κοντινό πλάνο και υπαίθριες δραστηριότητες

Οι φωτογραφίες αναφέρονται σε παρουσίες του Πέτρου στο Παζάρι του Κοπανακίου, στο Ολοκαύτωμα του Αετού, στην αφή της Ολυμπιακής φλόγας στο Κοπανάκι το 2004, στην περιφορά της εικόνας του Τιμίου Προδρόμου από τον εορτάζοντα ιερό ναό Κάτω Κοπανακίου, στην επίσκεψη του υπουργού Τάσου Γιαννίτση και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου Αντώνη Ματσίγκου στο δημαρχείο Αετού, σε τοποθέτησή του στην παρουσίαση του ΟΠΑΑΧ ΝΕΔΑΣ, σε αποκριάτικη εκδήλωση της ομάδας του Διαγόρα, στο αγαπημένο του ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, που χορεύει.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που χορεύουν, άτομα που παίζουν μουσικά όργανα, άτομα στη σκηνή, άτομα που στέκονται, νύχτα και εσωτερικός χώρος

Ενδεικτικές της ζωντανής και συνεχούς παρουσίας του.

Καλό ταξίδι, Πέτρο!

Καλό ταξίδι, φίλε!

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, περιλαμβάνεται ο ΔημήΤρης ΚαραΪσκος, άτομα που στέκονται και νύχτα
Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα που στέκονται, άτομα που κάθονται, νύχτα και πίνακας
Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα που στέκονται, νύχτα, γένι και εσωτερικός χώρος
Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα που στέκονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος
Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, άτομα που στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ π. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ, ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ.

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Κατσιλιέρης

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ ΓΙΑ …25η ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ. ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΚΑΙ Η ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. | Kopanaki news

 petroskatsilieris

Την τελευταία του πνοή άφησε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, αργά το βράδυ της Τρίτης 29 Δεκεμβρίου ο πρώην Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Κατσιλιέρης.

Τα τελευταία χρόνια ο Πέτρος Κατσιλιέρης έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Υπηρέτησε την πολιτική για τρεις και πλέον δεκαετίες.

Ποιος ήταν ο Πέτρος Κατσιλιέρης

Ο Πέτρος Κατσιλιέρης γεννήθηκε το 1947 στη Μικρομάνη της Καλαμάτας και σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1982 ξεκίνησε την πολιτική του πορεία από την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας (με την παράταξη του τότε δημάρχου Σταύρου Μπένου), διετέλεσε αντιδήμαρχος ενώ άσκησε και καθήκοντα δημάρχου.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Μεσσηνίας στις εκλογές του 1989 με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και επανεξελέγη στις εκλογές του 1993, του 1996, του 2000 και του 2004.

Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε η Φώφη Γεννηματά, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την παράταξη και τη δημοκρατία, με πίστη, με ήθος, με ανιδιοτέλεια, με συνέπεια. Από νεαρός φοιτητής με τη συμμετοχή του στο σύλλογο δημοκρατικών φοιτητών, ως ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Μεσσηνία, μέσα από την αυτοδιοίκηση ως αντιδήμαρχος της Καλαμάτας και μέσα και από τη Βουλή».

Ο Πέτρος Κατσιλιέρης με τους αγώνες του στο φοιτητικό κίνημα, την θητεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτική παρουσία του ως βουλευτής Μεσσηνίας απετέλεσε παράδειγμα δημιουργικότητας και πολιτικού πολιτισμού. Ταυτόχρονα, με την πολυετή παρουσία του στο χώρο της εκπαίδευσης, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές Καλαματιανων.

Εκφράζω από καρδιάς τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του. 

Αλέξης Χαρίτσης 

Βουλευτής Μεσσηνίας ΣΥΡΙΖΑ

«ΟΤΑΝ ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ» ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ.

Ο Τάσος (Αναστάσιος) Σκλάβος, είναι γιος του Άρη και της Αθηνάς και ανηψιός της Δέσποινας.

Κυκλοφόρησε απ’ τις εκδόσεις «24 γράμματα» το νέο μυθιστόρημα του Μεσσήνιου συγγραφέα, Τάσου Σκλάβου, με τον τίτλο «Όταν γνώρισα τα μάτια σου».

Πρόκειται για ένα έντονα συναισθηματικό βιβλίο που καταπιάνεται με την ιδιαίτερη φύση των σχέσεων και του έρωτα. Δύο τελείως διαφορετικές σχέσεις αντιπαραβάλλονται, πριν διασταυρωθούν και ξεγυμνώσουν τους πρωταγωνιστές, φέρνοντας τους αντιμέτωπους με τα λάθη, τις επιλογές και τις συνέπειες των πράξεων τους. Ένα βιβλίο, όμως, που παράλληλα ευελπιστεί να θίξει καίρια ζητήματα της κοινωνίας, όπως αυτά της ενδοοικογενειακής βίας και του κοινωνικού στιγματισμού.

Απ’ το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Ο Άρης ερωτεύτηκε την Πηνελόπη απ’ την πρώτη στιγμή που γνώρισε τα μάτια της, όμως η παράφορη σχέση τους έπρεπε προηγουμένως να ξεπεράσει οριακά σημεία μέχρι να βρει τελικά τον τρόπο να ολοκληρωθεί και να τους δέσει σφιχτά με τα διάφανα δεσμά της παντοτινής αγάπης. Μια σχέση που χρειάστηκε προηγουμένως να ακροβατήσει με το οριστικό τέλος και να διασωθεί από ένα σχεδόν υπερφυσικό θαύμα αγάπης την ύστατη στιγμή.

Στον αντίποδα, η Αφροδίτη και ο Δημήτρης δημιούργησαν μια σχέση με συμφεροντολογικά χαρακτηριστικά, η οποία από ονειρεμένο παραμύθι εξελίχθηκε σ’ έναν τρομακτικό εφιάλτη με ανυπολόγιστες συνέπειες και για τους δύο. Η φαινομενική ευτυχία έδωσε τη θέση της στην ενδοοικογενειακή βία, καταδεικνύοντας τα σαθρά θεμέλια της σχέσης τους.

Δύο εντελώς αντίθετα δρομολόγια σχέσεων, τα οποία μοιραία διασταυρώθηκαν μεταξύ τους στη Νάξο, στο όμορφο νησί του Αιγαίου, όπου έμελλε να λάβει χώρα το ξεκαθάρισμα των ανοιχτών λογαριασμών και να επανακαθορίσει βίαια τον καθένα τους.

Ένας φόνος, ένα ασίγαστο πάθος, μια λύτρωση και μια επιμονή στην ύπαρξη της ολοκληρωτικής αγάπης, η οποία έχει τη δύναμη να ξεπερνάει λάθη, φόβους, δυσκολίες και να βρίσκει πάντα τον τρόπο να θριαμβεύει…

Βιογραφικό συγγραφέα

Ο Τάσος Σκλάβος γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα μεγάλωσε στην Καλαμάτα και κατάγεται απ’ το Κοπανάκι Μεσσηνίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση, έκανε μεταπτυχιακά στη Διακυβέρνηση και τις Δημόσιες Πολιτικές, ενώ αυτήν την περίοδο ολοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή του στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ και έχει εργαστεί σε ενημερωτικούς ιστοτόπους. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. Οι συγγραφικές του ανησυχίες εκτείνονται σ’ ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο λογοτεχνικών, πολιτικοκοινωνικών και λαογραφικών ζητημάτων.

Άλλα έργα του: «Ένα βιβλίο για τον Οδυσσέα» (Ηδυέπεια, 2018).

Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜ. Κουτσούμπας, Εμβολιάζεται στις 30 Δεκεμβρίου.

Δ. Κουτσούμπας: Εμβολιάζεται στις 30 Δεκεμβρίου-Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση

 https://www.news247.gr/ 49 λεπτά πρινΟ πρόεδρος του Ιράν συνέκρινε τον Τραμπ με τον Χουσεΐν – «Δύο τρελοί»Ήπια άνοδος στην Wall, μετά τα μικτά οικονομικά στοιχείαΔημήτρης Κουτσούμπας© Eurokinissi Δημήτρης Κουτσούμπας

«Με το προσωπικό παράδειγμα, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα της αναγκαιότητας του μαζικού εμβολιασμού. Το σημαντικότερο, όμως, αυτή τη στιγμή είναι το μήνυμα της θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας και της λήψης των αναγκαίων μέτρων προστασίας, μήνυμα το οποίο η κυβέρνηση συστηματικά και συνειδητά αγνοεί» δήλωσε για τον εμβολιασμό ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Ο εμβολιασμός θα είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, εξαιτίας και του μικρού αριθμού των δόσεων. Αν, συνεπώς, δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται και η σωστή προετοιμασία για τον εμβολιασμό υπονομεύεται» κατέληξε στη δήλωσή του.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο Δ. Κουτσούμπας θα κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου.

Δημοσθένης Ζαδές …Το 1950 εξέδωσε την πρώτη του συλλογή με τον τίτλο «Χθεσινά στόματα».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Δημοσθένης Ζαδές- η πορεία προς το Φως….

Messinia news network 12 hrs agoΚυπαρισσία,RESPONSIVE ADS HERE

BLOGGER

 Ο Δημοσθένης Ζαδές (1918 – 14 Ιουλίου1997) ήταν Έλληνας λόγιος και ποιητής. Γεννήθηκε το 1918 στην Κυπαρισσία. Το 1950 εξέδωσε την πρώτη του συλλογή με τον τίτλο «Χθεσινά στόματα». Το 1952 η συλλογή του «Πορεία προς το φως» έλαβε το Α’ Βραβείο στο Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό. Επίσης από τους λογοτέχνες του Καΐρου έτυχαν βραβείων οι συλλογές του «Δρασκελώντας τ΄ αστέρια» και «Το έπαθλον», η δε συλλογή του «Μυστικές φωνές» έλαβε έπαινο από διαγωνισμό του περιοδικού «Μορφές» της Θεσσαλονίκης. Πολλοί στίχοι των συλλογών του μεταφράσθηκαν στη γαλλική και τουρκική γλώσσα. Απεβίωσε στις 14 Ιουλίου του 1997.[1]

9C004F11-161E-49B6-A8C1-3AEE54EFBC34

Εργογραφία

 • » Κάτω εκεί στους Κορσεούς » :Νουβέλα Τυπ. Μαυρίδη, 1958
 • » Γλαροφωλιές στη Φύμαινα » :Νουβέλα Τυπ. Μαυρίδη, 1960
 • Τό ἀγώνισμα τοῦ τόξου: (Θεατρικό σέ τρεῖς εἰκόνες), 1973
 • Τοῦτο τό καλοκαίρι: Νουβέλα, Τυπ. Στ. Βεντούρα, 1974
 • Ἀλβανική ραψωδία, τό βιβλίο τῆς εἰρήνης: Μυθιστόρημα//, Νέα Σκέψη, 1975
 • Γιά σμέρνες.. : Διηγήματα, Ἑστία, 1977
 • Ἀρίστος Σταθόπουλος: Ἓνας νεοέλληνας κλασσικός ποιητής καί πεζογράφος τῆς Τριφυλίας: Ἡ ζωή καί τό ἕργο του: Μελέτη, Ἑστία, 1978
 • Ἡ παρασημοφορία: Ποιήματα, Τριφυλιακή Ἑστία, 1980
 • Κυπαρισσία: Ἐλεγεῖο, Τριφυλιακή Ἑστία, 1981
 • Στη θέση του άλλου: Νουβέλα, Τριφυλιακή Εστία, 1983

Στερνό αντίο στον Δ. Ζαδέ΄Πέμπτη 17 Ιούλη 1997.

Την περασμένη Δευτέρα η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών αποχαιρέτησε για πάντα τον Δημοσθένη Ζαδέ,τον πάμφτωχο, σεμνό και ακούραστο συγγραφέα, «ταπεινό σκαπανέα» όπως αποκάλεσε ο ίδιος τον εαυτό του, στην εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία στον «Παρνασσό», για να τιμηθεί το λογοτεχνικό έργο του.

Ο Δημοσθένης Ζαδές γεννήθηκε το 1918 στην Κυπαρισσία. Η φτώχεια και ορφάνεια τον ανάγκασαν στα 16 του να καταταγεί εθελοντής στο στρατό. Σπούδασε στην Πάντειο, αλλά δεν πρόλαβε την τελειώσει. Το 1940 πολέμησε στο Αλβανικό Μέτωπο, από όπου γύρισε με κρυοπαγήματα. Στη συνέχεια διορίστηκε στην ΚΥΔΕΠ, φθάνοντας στο βαθμό του διευθυντή, αλλά το 1969 η χούντα τον απέλυσε, εξαιτίας των δημοκρατικών του φρονημάτων. Με αγώνα επέστρεψε στην υπηρεσία το 1971.

Από 14 ετών άρχισε το γράψιμο. Το πρώτο δημοσιευμένο κείμενο χρονολογείται από το 1936. Στη λογοτεχνία εμφανίστηκε το 1950, με τα «Χτεσινά στόματα». Εγραψε πολλά βιβλία (ποίηση, πεζογραφία, κριτική, δοκίμιο, θέατρο, μελέτες) και έλαβε διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Α βραβείο του «Φιλαδέλφιου Διαγωνισμού», κρατικό βραβείο διηγήματος, βραβείο της Ακαδημίας «Λυτές» του Παρισιού, βραβείο διηγήματος της ΕΕΛ. Ποιήματά του μεταφράστηκαν σε επτά γλώσσες, καθώς εξέφραζαν «έναν κόσμο εσωτερικό και πανέμορφο» και «έναν στοχασμό εκ βαθέων», όπως είπε απευθύνοντας το τελευταίο χαίρε ο πρόεδρος της ΕΕΛ, Γιώργος Κάρτερ.

«Για μια τέτοια αξιόλογη σε ποιότητα και μέγεθος πνευματική πορεία, αισθάνθηκα χρέος να προτείνω στο ΔΣ και στη γενική συνέλευση του περασμένου Δεκέμβρη, να σου απονείμουμε τον τίτλο του επίτιμου προέδρου της Εταιρείας μας. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και δίκαιη. Εσύ με τα κριτικά σου δοκίμια ετίμησες όλους μας, έσκυψες με περίσσια αγάπη πάνω στα έργα μας για να τα εκτιμήσεις με επαγγελματική ευσυνειδησία και υπέροχη ευαισθησία. Σε ευγνωμονούμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γ. Κάρτερ, στον αποχαιρετισμό του. Τον Δ. Ζαδέ αποχαιρέτησαν επίσης ο συμπατριώτης του Στ. Παρασκευόπουλος και πατέρας Δαμιανός από την Αγ. Τριάδα Νίκαιας.

https://kopanakinews.wordpress.com/2012/10/04/%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-4-%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%bb/

ΡΙΠΕΣΙ 1821. ΑΠΟ ΤΟΝ Περικλή Κανελλόπουλο Πρόεδρο Κοινότητας Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι).

ΡΙΠΕΣΙ 1821 Περικλής Κανελλόπουλος Πρόεδρος Κοινότητας Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι), Δήμος Τριφυλίας, Μεσσηνία, ΤΚ 24011 Email: kanripesi@gmail.com Τηλέφωνο: 6944378439 Ημερομηνία: 15/12/2020 Κοινοποίηση: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗΤΩΝ

Η εικόνα ίσως περιέχει: λωρίδες

Θέμα: Το άγνωστο και ενδιαφέρον 1821

Αγαπητοί…Το κορυφαίο ιστορικό γεγονός της Επανάστασης του 1821, εκτιμάται ότι δεν έχει αποτιμηθεί στη διάσταση της βαθιάς επίδρασής του, αφού η εστίαση μέχρι τώρα ήταν κυρίως στους πρωταγωνιστές του, στις πολεμικές επιχειρήσεις του αγώνα και την ανεξαρτητοποίηση μέσα από τις σελίδες των σχολικών βιβλίων. Σε πολλά σημεία της παραμένει μια όχι και τόσο γνωστή ιστορική περίοδος και όποιοι επιχειρήσουν να προσεγγίσουν αρχεία και πηγές θα βρεθούν μπροστά σε ένα άγνωστο αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρον 1821. Στη δεκαπενταετία 1820-1835 χτίστηκαν δομικά στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας, τόσο θετικά όσο και αρνητικά.Οι άνθρωποι που συμμετείχαν ήταν πολλοί και διαφορετικοί, οι πράξεις τους δεν ήταν μόνο στρατιωτικές ή πολιτικές, αλλά είχαν στοιχεία κοινωνικά, ταξικά, εθνικά και ευρωπαϊκά. Οι ομάδες πολλές με αγνές αλλά και λιγότερο φωτεινές προθέσεις. Γενναίοι καπεταναίοι, ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι, αρβανιτόφωνοι που ενώθηκαν εναντίον μιας αυταρχικής εξουσίας, κοσμοπολίτες Έλληνες της διασποράς που πρόσφεραν επιρροή και κεφάλαια για την επιτυχή έκβαση του αγώνα, προοδευτικοί, και μη, Φαναριώτες και ξένες δυνάμεις που μπήκαν εγγυητές και οδηγήθηκαν στο Ναυαρίνο, αλλά και ο κλήρος που άλλοτε επέδειξε αποφασιστικότητα και άλλοτε δισταγμό στη στήριξη των επαναστατών. Υπήρξαν ήρωες και αντιήρωες, που πότε πολεμούσαν τον εχθρό και πότε τον εαυτό τους (εμφύλιος).Αν θέλουμε να κοιτάξουμε πραγματικά μέσα μας, τίποτε και κανέναν δεν πρέπει να εξαιρέσουμε από τη διαδικασία. Το 1821 έχει να μας προσφέρει πολλά σχετικά με την κατανόηση του εαυτού μας.Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πρόθεση της κοινότητας Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι) να εορτάσει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Να αναρωτηθούμε και να διερευνήσουμε τι έκανε τους Ορεσίβιους και αρβανίτες προγόνους μας να ξεσηκωθούν κατά των Οθωμανών, και όχι μόνο, πριν από 200 χρόνια. Τι περίμενε από τον ξεσηκωμό αυτή η μικρή μερίδα αρβανιτών της περιοχής μας που μέχρι τότε ζούσαν για 400 χρόνια σε μια πολύ κλειστή κοινωνία και πιθανόν δεν είχαν καν ελληνική συνείδηση. Μήπως ο ξεσηκωμός δεν ήταν μόνο εθνικός; Ή να αναρωτηθούμε πώς οι ηρωικοί Ντρέδες οδηγήθηκαν μετά την επανάσταση του 1821 στην πρώτη κοινωνική (Μεσσηνιακή) επανάσταση το 1834, έχοντας ήδη φύγει οι Οθωμανοί;Απευθυνόμαστε στους «ήσυχους» και «ανήσυχους» Ριπεσαίους αλλά και συντοπίτες που θα ήθελαν να συμμετάσχουν, με προτάσεις και ιδέες για έναν άλλο, ουσιαστικό, εορτασμό.Για το λόγο αυτό θα μπορούσαμε να συστήσουμε μια επιτροπή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος εκδηλώσεων. Η επιτροπή αυτή θα διαχειριστεί και θα σχεδιάσει τις προτάσεις όλων μας, και θα υλοποιήσει τις εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα στη κοινότητά μας την προσεχή άνοιξη ή καλοκαίρι. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός θα δηλώσει τις εκδηλώσεις εορτασμού στη πλατφόρμα ΕΛΛΑΔΑ 2021, https://www.greece2021.gr Ανυπομονώ για τις προτάσεις σας και για τη συμμετοχή σας στην επιτροπή για να υλοποιήσουμε την πρόθεσή μας. Μήπως εμείς οι σημερινοί Έλληνες δεν διαφέρουμε πολύ από τους προγόνους μας επαναστάτες; Μήπως έχουμε τα ίδια ελαττώματα, αλλά και τα ίδια προτερήματα; Με εκτίμηση,Περικλής ΚανελλόπουλοςΠρόεδρος της Κοινότητας Κεφαλόβρυσης

Εορταστικό Ωράριο Καταστημάτων ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ,

Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας «Η Πρόοδος»

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "Σύλλονος COS Πρόοδος க்் Από o1928 Εορτασικό ωράριο καταστημάτπων ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 08:00-14:00 10:00 -14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00 -14:00 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 Σάββατο 19/12/2020 Κυριακή 20/12/2020 Δευτέρα 21/12/2020 Τρίτη 22/12/2020 Τετάρτη 23/12/2020 Πέμπτη 24/12/2020 Παρασκευή 25/12/2020 Σάββατο 26/12/2020 Κυριακή 27/12/2020 Δευτέρα 28/12/2020 2020 Τρίτη 29/12/2020 Τετάρτη 30/12/2020 Πέμπτη 31/12/2020 Παρασκευή 1/1/2021 Σάββατο 2/1/2021 Κυριακή 3/1/2021 Δευτέρα 4/1/2021 Τρίτη 5/1/2021 Τετάρτη 6/1/2021 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 10:00 10:00-14:00 08:00- -14:00- 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ -14:00 08:00 14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ 17:00-20:30 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ"

– Σάββατο 19/12 | 08:00 – 14:00
– Κυριακή 20/12 | 10:00 – 14:00
– Δευτέρα 21/12 | 08:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
– Τρίτη 22/12 | 08:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
– Τετάρτη 23/12 | 08:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
– Πέμπτη 24/12 | 08:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
– Παρασκευή 25/12 | ΚΛΕΙΣΤΑ

– Σάββατο 26/12 | ΚΛΕΙΣΤΑ
– Κυριακή 27/12 | 10:00 – 14:00
– Δευτέρα 28/12 | 08:00 – 14:00 & 17:00 -20:30
– Τρίτη 29/12 | 08:00 – 14:00 & 17:00 -20:30
– Τετάρτη 30/12 | 08:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
– Πέμπτη 31/12 | 08:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
– Παρασκευή 01/01 | ΚΛΕΙΣΤΑ

– Σάββατο 02/01| ΚΛΕΙΣΤΑ
– Κυριακή 03/01 | ΚΛΕΙΣΤΑ
– Δευτέρα 04/01 | 08:00 – 14:00
– Τρίτη 05/01 | 08:00 – 14:00 & 17:00 – 20:30
– Τετάρτη 06/01 | ΚΛΕΙΣΤΑ

#2021_ευχές

«Ο Καπετάν Λιας και ο Ναμαζού»της Eleni Filiou!

Ο Παναγιώτης Πριμηκύρης κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.

 · «Ο Καπετάν Λιας και ο Ναμαζού»της Eleni Filiou! Συγγραφή, αφήγηση, σκίτσα και μοντάζ, δικά της! Ένα από τα παραμύθια της παλαιότερης πρόσκλησης της ‘Βεντάλιας’ με θέμα την «απληστία» και ήρωα το τεραστίων διαστάσεων γατόψαρο Ναμαζού της ιαπωνικής λαογραφίας. Ευχαριστίες παντοτινές στη φίλη, ποιήτρια και συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας Eva Petropoylou Lianoy-Writer που υποστήριξε με την υπομονή και τις γνώσεις της την πρόσκληση εκείνη. Αγαπητά μέλη της ‘Βεντάλιας’, απολαύστε το!

Ο καπετάν Λιάς και ο Ναμαζού


mei mymei

Συγγραφή και αφήγηση: Φιλιού Ελένη Σκίτσα και μοντάζ: Φιλιού Ελένη music: 1) Skaros Artist Aristeides Vasilaris Album Greek Popular Musical Instruments 2) Beautiful Japanese Music Song Dark Clouds Artist Derek Fiechter Το παραμύθι γράφτηκε μ’ αφορφή την ανακοίνωση της ομάδας «Ιαπωνική βεντάλια Ποίησης και Πολιτισμού «Ventalia»/Japanese Poetry&Culture» στο facebook (ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ !Το κάλεσμα αυτό καθίσταται δυνατό, με την καθοδήγηση της συγγραφέως παιδικής λογοτεχνίας και ποιήτριας κας Εύας Πετροπούλου Λιανού. Θέμα: Η απληστία Κεντρικός ήρωας: Ο Namazu Namazu: Προέρχεται από την ιαπωνική μυθολογία και θεωρείται» ότι αυτός προκαλεί τους σεισμούς και τα τσουνάμι, θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα στους ανθρώπους αλλά και να τους τιμωρήσει για την απληστία τους. Ο Namazu, ένα γιγαντιαίων διαστάσεων γατόψαρο, θέλει να επαναφέρει τις σωστές ισορροπίες. Τα βοηθητικά πρόσωπα του παραμυθιού, όπως και οι περιπέτειες του ήρωα, θα είναι γεννήματα των συγγραφέων.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ .

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊου πραγματοποιήθηκαν από  κινητά κλιμάκια του Ε.Ο.Δ.Υ. (Κ.ΟΜ.Υ.) στο Δήμο Οιχαλίας ύστερα από συνεργασία της Δημάρχου Οιχαλίας κ. Γεωργακοπούλου με τον επιστημονικά υπεύθυνο κ. Κατσαφάδο και συντονιστή δράσεων κ. Βλαχοδημητρόπουλο του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας.

Η διενέργεια των τεστ πραγματοποιήθηκε  την Δευτέρα 14/12/2020 και Τρίτη 15/12/2020 στο Πνευματικό Κέντρο Μαρία Κάλλας στο Μελιγαλά , στο Δώριο στο παλιό Δημαρχείο και στο  Διαβολίτσι στο παλιό Δημαρχείο.

Την πρώτη μέρα ελέχθησαν 114 δειγματοληπτικοί έλεγχοι και την δεύτερη μέρα 85 έλεγχοι. Στο σύνολο των εξεταζόμενων προέκυψε ότι όλα τα δείγματα test ήταν αρνητικά ,γεγονός που καθιστά ασφαλή την διαδικασία ελαιοσυγκομιδής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις περιοχές του Δήμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12/2020 ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ σε π.δημουσ κοπανακιου = δωριου- και αυλωνασ.

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 16/12/2020ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΝΤΑΣ Β.ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2761035034

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διακοπές ρεύματος αύριο στη Μεσσηνία | ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αγαπητοί μας πελάτες Η ανάγκη εκτελέσεως συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών στο δίκτυοπου ηλεκτροδοτεί την περιοχή σας, μας αναγκάζει να διακόψουμε την παροχή ρεύματος την ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12/2020 Από ώρα 8:00 έως 15:00 Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασίανα τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος ναμπορέσει να γίνει ίσως και πριν την παραπάνω ώρα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα Πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν ναβρίσκονται στο έδαφος κατά την διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτήη επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για τους ιδίους λογους ασφάλειας, επίσης, οι εσωτερικές σας εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση.Μπορειτε να επισκεφθείτε το site του ΔΕΔΔΗΕ στη διεύθυνση https://siteapps.deddie.gr/outages/public/scheduling.aspx

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΚΑΛΟΝΕΡΟ – ΚΑΜΑΡΙΑ – ΠΟΤΑΜΙ – ΜΠΕΤΑ – ΚΑΚΚΑΒΑ – ΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ – ΜΥΡΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΡΚΟΥΔΕΑ– ΓΛΥΚΟΡΙΖΙ – ΚΑΜΑΡΙ – ΤΣΕΡΤΕΪΚΑ – ΠΑΣΤΡΑ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ –ΑΥΛΩΝΑ – ΠΛΑΤΑΝΙΑ –ΠΤΕΡΗ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΒΑΝΑΔΑ – ΑΓΡΙΛΙΑ*- ΑΡΤΙΚΙ – ΚΟΠΑΝΑΚΙ – ΑΕΤΟΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΠΟΛΥΘΕΑ –ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – ΔΩΡΙΟ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΩΡΙΟΥ – ΑΜΦΙΘΕΑ –ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ – ΚΑΣΤΡΙ – ΡΙΖΟΧΩΡΙ – ΣΙΤΟΧΩΡΙ –ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ – ΚΛΕΣΟΥΡΑ – ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ – ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ –ΚΟΥΒΕΛΑ – ΧΑΛΚΙΑ – ΚΥΨΕΛΗ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΨΑΡΙ –ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΜΕΡΗ – ΜΑΛΘΗ – ΚΟΚΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡ.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π

Ακούστε τα κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την Κρήτη μέχρι την Κέρκυρα και τον Έβρο.

Χριστούγεννα: Κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας

Ένας χάρτης με κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ακούστε τα κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την Κρήτη μέχρι την Κέρκυρα και τον Έβρο. Για να μπαίνετε σιγά-σιγά στο κλίμα των ημερών.
Μπορεί με τον κορονοϊό και το lockdown να έχουμε «ξεχάσει» ότι σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα, ωστόσο η πραγματικότητα είναι αυτή και με κάθε ευκαιρία, καλό είναι να το θυμόμαστε ως μια καλή ψυχολογική τόνωση.
Προκειμένου να μπούμε, λοιπόν, στο κλίμα των επερχόμενων ημερών ακολουθεί ένας χάρτης με κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την Κρήτη μέχρι την Κέρκυρα και τον Έβρο.
Για να ακούσετε τα κάλαντα πατήστε εδώ

Αναρτήθηκε από filiatrablog στις Παρασκευή, Δεκεμβρίου 11, 2020

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 31 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ….ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

«31η   ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2020″

Σας καλούμε  στην 31η ΤΑΚΤΙΚΗ    μέσω τηλεδιάσκεψης(*),συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,   την 12ηη του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Σαββάτο  και  από ώρα 11 π.μ έως για την 31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:      

  (*) Αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 (ΑΔΑ ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1) & ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/ 07-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών

 1. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας (Έγκρ. των αριθ.277-285-297/2020 ΑΟΕ.
 2. Άνοιγμα φακέλων προσφορών για την σύναψη σύμβασης με Τραπεζικό ίδρυμα και ορισμός Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
 3. Αντικατάσταση μελών προγραμματικής σύμβασης του Έργου: «Συντήρηση –Ασφαλτόστρωση δρόμου Γαργαλιάνοι-Βάλτα Δήμου Τριφυλίας Π Ε Μεσσηνίας».
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τ.κ ΠΟΛΥΘΕΑΣ- τ.κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.
 5. Ένταξη Τηλεφωνικών Γραμμών του Δήμου Τριφυλίας σε οικονομικό Πρόγραμμα που προτείνει η COSMOTE.
Artina - Μαραθόπολη, Μεσσηνία
 • Χαρακτηρισμός  της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης APPOLO RESORT ART HOTEL (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε ) ως εποχιακής δυνάμει του άρθρου 5 του Ν.429/1976  και της αριθ.71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
 • Χαρακτηρισμός της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ARTINA NUOVO (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ως εποχιακής δυνάμει του άρθρου 5 του Ν.429/1976  και της αριθ.71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
 • Χαρακτηρισμός της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης NATURA CLUB KAI SPA (ΞΕΝΟΔΟΧ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ Ο.Ε ως εποχιακής δυνάμει του άρθρου 5 του Ν.429/1976  και της αριθ.71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
 • Αντικατάσταση μέλους στην Γνωμοδοτική και Οργανωτική επιτροπή του Δήμου για τις εκδηλώσεις εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 (ΣΧ.146/2020ΑΔΣ).
 • Έγκριση απαλλαγής οδηγών απορριμματοφόρων Δήμου Τριφυλίας από πρόστιμο.
 • Έγκριση: Απομακρυσμένης σύνδεσης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ της τηλεφωνικής γραμμής με αριθ.2761025235 για την εξυπηρέτηση του Ληξιαρχείου  ΔΕ Τριπύλης-Υποβάθμιση πακέτου στην εν λόγω γραμμή-Δημιουργία νέας τηλεφωνικής γραμμής μόνο για ομιλία.
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ»Α.Μ 57/2018.

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                                          ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12/2020 ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ KOΠΑΝΑΚΙ (ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΩΣ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ)

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 08/12/2020ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2761035034

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Με κάθε επισημότητα τα εγκαίνια στο γήπεδο Κοπανακίου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) – Taklin.gr

Αγαπητοί μας πελάτες, Η ανάγκη εκτελέσεως συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών στο δίκτυοπου ηλεκτροδοτεί την περιοχή σας, μας αναγκάζει να διακόψουμε την παροχή ρεύματος την

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12/2020 Από ώρα 11:00 έως 12:00

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασίανα τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος ναμπορέσει να γίνει ίσως και πριν την παραπάνω ώρα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα Πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν να βρίσκονται στο έδαφος κατά την διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για τους ιδίους λογους ασφάλειας, επίσης, οι εσωτερικές σας εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Μπορείτε να επισκεφθείτε το site του ΔΕΔΔΗΕ στη διεύθυνση https://siteapps.deddie.gr/outages/public/scheduling.aspx

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

KOΠΑΝΑΚΙ(ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΩΣ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡ.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞ ΑΡΤΙΚΙΟΥ: ΠΕΡΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ.

Α Ν Ι Δ Ι Ο Τ Ε Λ Ε Ι Α

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Kopanaki news | Σελίδα 2

_ Ο Α Ν Ι Δ Ι Ο Τ Ε Λ Η Σ είναι εκτιμητέος , από κάθε φίλο και γνωστό , / γιατί έχει δείξει την καλοσύνη , την φιλαλληλία και τον καλύτερο εαυτό./ .Κανένας δεν ξεχνα την ευπρέπειά του όταν είναι ανθρωπιστική , / και ο ίδιος στη συνείδηση όλων θανέχει ιδιαίτερα καταξιωθεί./

_Αν δίνουμε με σκοπό να πάρουμε , δεν δίνουμε πραγματικά.

_ Αν δίνουμε μόνο , όταν αυτό που θα δώσουμε , δεν το έχουμε ανάγκη , η δεν το χρειαζόμαστε πλέον ( όταν πρόκειται γιά υλικά αγαθά) , δεν δίνουμε πραγματικά.

_ Ας δώσουμε και από αυτά που μας » αρέσουν » και που θεωρούμε , ότι τα έχουμε ανάγκη.

_ Στη ζωή μας πρέπει να ζούμε απλά , ταπεινά , υποδειγματικά και όλα θα πορευτούν τέλεια./Ποτέ μη σκεπτόμαστε την εκμετάλλευση του συνανθρώπου , αλλά να μας κυριαρχεί ανιδιοτέλεια./ Ο άνθρωπος που πιστεύει , ότι έχει δικαίωμα συμφέροντος από τους άλλους , / δείχνει το αρνητικό παράδειγμα πρός απόρριψη , από μικρούς και μεγάλους./

_ Έτσι , όταν τη συμπεριφορά μας απέναντι στους άλλους , καθορίζει ένα αναμενόμενο κέρδος , τότε η συμπεριφορά μας αυτή , είναι ιδιοτελής.

_ Υπάρχουν φορές που η συμπεριφορά μας , είναι αποτέλεσμα εκλογής μας . Άλλες πάλι είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας μας , να δράσουμε διαφορετικά .

_ Όταν λοιπόν η ένταση των αναγκών είναι τέτοια που μας αφαιρεί τη δυνατότητα εκλογής , από τη συμπεριφορά μας , τότε γινόμαστε ευάλωτοι και κατά συνέπεια ιδιοτελείς.

_ Βασικό στοιχείο της αγάπης , είναι η ανιδιοτέλεια που πρέπει να ζητούμε. / Και αν αυτό μπορέσουμε και το εφαρμόσουμε στη πράξη , ιδιαίτερα θα εκτιμηθούμε./

Θα δείξουμε τα πραγματικά μας αισθήματα και την αδελφική » αλληλεγγύη , /χωρίς σκοπούς και ιδιοτελείς σκέψεις , προσβλέποντας και αγαπώντας την ύλη./

_Η ανιδιοτέλεια δεν σημαίνει την ολοκληρωτική απουσία κάποιας ανάγκης.Αν πιστέψουμε κάτι τέτοιο θα οδηγηθούμε και πάλι στην ουτοπία της εξιδανικευμένηςν αγάπης ,μια και δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ανάγκες.

_ Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν , ότι ένα χαρακτηριστικό της αγάπης είναι η ανιδιοτέλεια. Μερικοί λένε ότι ανιδιοτελή είναι τα συναισθήματα και η συμπεριφορά ,που εκδηλώνονται , χωρίς να απορρέουν από κάποια ανάγκη μας Η ανάγκή όμως είναι μία από τις κυριαρχικές ιδιότητες της ανθρώπινης φύσης

_ Θέλει ο ανιδιοτελής δύναμη ψυχής και συναισθηματική αγάπη , / είναι η έκφραση τωνευγενών συναισθημάτων του , χωρίς καμία αυταπάτη./ Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη ,πρέπει να επιλέγονται βουλητικά , /γιατί με το φέρσιμο του χαρακτήρα μας , αποτυπώνουμε τα θετικά και τα αρνητικά./

_Ο προορισμός του ανθρώπου είναι η ανιδιοτελής αγάπη , μέσω της αυταπάρνησης ( Ιωάν. 15 ‘ 12 , 13 ) , μιας αγάπης ελεύθερης από κάθε ιδιοτέλεια και από κάθε ανάγκη.

_ Αυτό είναι δυνατόν να κατορθωθεί , μόνο διά της πνευματικής άσκησης της βούλησης , διότι η ηθική τελείωση πραγματοποιείται με πλήρη ελευθερία , καθώς ο άνθρωπος δημιουργήθηκε γιά να κατακτήσει την τελείωση , χωρίς να εξαναγκάζεται από κανέναν.

_ Ας θυμόμαστε επίσης , ότι η προσφορά δεν περιορίζεται σε χρήματα και υλικά αγαθά . Κάποιες φορές το ομορφότερο χαμογελό μας και ένα βλέμμα μας γεμάτο αγάπη ,μιά καλημέρα σε έναν άγνωστο στο δρόμο που στέκεται θλιμμένος , είναι το ωραιότερο πράγμα , που μπορούμε να προσφέρουμε.

_ Αν θέλουμε να νιώθουμε άνθρωποι με ευαισθησίες , / ας υλοποιούμε , τέτοιες πράξεις δεχόμενοι ευχαριστίες ./ Το μεγαλύτερο κεφάλαιο στον άνθρωπο , είναιη καταξίωση και η αποδοχή , /που με απλές ενέργειες και συμπεριφορές , μπορεί να υλοποιηθεί./

_» Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττειν «.Περίανδρος ο Κορίνθιος.Δελφικό παράγγελμα:

Ούτε να πράττεις , γιά να βγάλεις λεφτά.Δηλαδή μη κάνεις τίποτα , για χάρη των χρημάτων και κατ’ επέκταση να πράττεις όσα σου είναι αναγκαία.

_ Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα έχουν τρείς ζωές.Την δημόσια , την ιδιωτική και τη μυστική .Γκαμπριέλ Καρδία Μάρκες.Βραβείο Νόμπελ _ Λογοτεχνίας.

_ Όλοι γνωρίζουμε τη φράση .» Ότι δώσεις θα πάρεις «.Αυτός που δίνει , να το ξεχνάειμκαι αυτός που δέχεται να το θυμάται.

Λόγια από την ανθρώπινη ζωή.

Σας Ευχαριστώ

Δημήτριος. Μητρόπουλος .

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ,,,,ΕΡΧΟΝΤΑΙ: ………Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ. Μ Ε Τ Α. Τ Ο. Τ Ρ Υ Γ Ο.

_ Λιάσιμο των σταφυλιών και το γύρισμα τους στο αλώνι , το τρίψιμο και το ξεκοκάλιασμα( να φύγουν τα κότσιαλα η κοτσιάνια ) , το κρησάρισμα ( κοσκίνισμα ) , το λίγνισμα( να φύγουν τα μικρά κότσιαλα ) , το Σόρομα( συγκέντρωση του καρπού ) , το σάκκιασμα έβαζαν τη σταφίδα σε σάκκους ) και η παράδοση στο Συνεταιρισμό στο Κοπανάκι , για την είσπραξη χρημάτων , προς αντιμετώπιση των εξόδων της οικογένειας , όλο τον χρόνο.

Σας. Ευχαριστώ

Δημήτριος. Μητρόπουλος.