ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΑΣΚΑΛΕ. ΕΦΥΓΕ Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ.

ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΨΥΧΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗΣ ΜΑΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ. (Προσωπικό μας αφιέρωμα).

070509maketakaragkioziseswΔιαβάστε το αφιέρωμά μας, αλλά και το αφιέρωμα της Ζούγκλας.

http://www.zougla.gr/news.php?id=39019

Advertisements

Το καταστατικό της Α.Ε. Λιθερός, όπως τροποποιήθηκε προσφάτως κατά την ετήσια τακτική συνέλευση των μελών της.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρείας

Συστήνεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και ειδικότερα συμφωνίες.

Άρθρο 2

Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα – Διάρκεια

 1. Η Επωνυμία της εταιρείας είναι «ΛΙΘΕΡΟΣ  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 2. Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κοπανακίου.
 3. Η διάρκειά της  ορίζεται  αορίστου χρόνου.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι :

Ι.        Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης αφενός μεταξύ των μελών της και αφετέρου μεταξύ αυτής του Δήμου Αετού και των    υπολοίπων Αρχών.

ΙΙ.       Η καλλιέργεια του πολιτισμού, ιδίως με την ανάδειξη και προβολή των παραδόσεων του χωριού.

ΙΙΙ.      Η πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής, η επέκταση  του σχεδίου πόλεως του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοπανακίου στην αγροτική περιοχή της περιφερείας του Κάτω Κοπανακίου, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμπατριώτες μας να ανοικοδομήσουν στην περιοχή κύριες ή εξοχικές κατοικίας,  η  μελέτη, η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής της επαρχίας Τριφυλλίας και ειδικότερα η προστασία  του οικοσυστήματος  των  ποταμιών της, η ανάδειξη της πηγής Κρο – Κοπανάκι

Άρθρο 3ο

Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών : Η εταιρεία  επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

Ι.        Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας  των μελών.

ΙΙ.       Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.

ΙΙΙ.      Οργανώνοντας σεμινάρια και επιμορφωτικά κέντρα.

 1. IV.     Οργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
 2. V.      Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.
 3. VI.     Πραγματοποιώντας παραστάσεις και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών.
 4. Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση του σκοπού της.

Άρθρο 4

Κεφάλαιο – Πόροι – Περιουσία : Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριάντα [1.030] ευρώ, που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Το παραπάνω ποσό  έχει ήδη καταβληθεί ισόποσα από όλους τους εταίρους, ήτοι  το κάθε μέλος της έχει ήδη καταβάλει  από   δέκα [10]  ευρώ . Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας, οι οποίοι θα διατίθενται  προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων και την εξυπηρέτηση των σκοπών  της εταιρείας θα προέρχονται: Από τις εισφορές των εταίρων  που θα ανέρχονται στο ποσό των  δέκα [10] ευρώ ετησίως, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται με  απόφαση της Γ.Σ., από  δωρεές  των φίλων της και από επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 718 του ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή/ και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (Άρθρο 750 του Α.Κ.). Η περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσης του νομικού προσώπου θα διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς και δεν θα περιέρχεται στα μέλη ή άλλους τρίτους

Άρθρο 5

Μέλη : Μέλη  της εταιρείας μπορεί να  γίνουν κυρίως οι φοιτήσαντες στο Δημοτικό Σχολείο του Κάτω Κοπανακίου, οι σύζυγοι και τα τέκνα αυτών και  οι μόνιμοι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος του Κοπανακίου, που  υπάγονται στην Ενορία του Αγίου Ιωάννη. Επίσης μέλη της μπορούν να γίνουν και πρόσωπα μη πληρούντα τις ιδιότητες αυτές,  αρκεί να αποδέχονται το καταστατικό της και τους σκοπούς της. Τα μέλη αυτά που θα ονομάζονται επίτιμα μέλη, θα έχουν δε όλα τα δικαιώματα  και υποχρεώσεις που θα έχουν τα υπόλοιπα μέλη της εταιρείας. Για την  είσοδο νέων μελών στην εταιρεία απαιτείται  αίτησή τους προς την εταιρεία, η οποία θα ακολουθείται από  τροποποίηση του καταστατικού.  Με την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή θα θεωρείται ότι  ο ενδιαφερόμενος προσχωρεί  σε  όλους τους όρους του καταστατικού, ακόμη και αν δεν το δηλώνει στην αίτησή του και ότι παρέχει στα εκάστοτε μέλη του Δ.Σ. την εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνουν στην τροποποίηση του παρόντος, λόγω της εισόδου νέων μελών,  να το κωδικοποιούν,  να το υπογράφουν και  για δικό τους λογαριασμό και να επιμελούνται την δημοσίευση της τροποποίησης, τόσο για την δική τους είσοδο στην εταιρεία, όσο και για την είσοδο νέων μελών στο μέλλον . Την ίδια εντολή και πληρεξουσιότητα προς τα μέλη του ΔΣ για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού λόγω της αιτήσεως  προσχώρησης νέων μελών  παρέχουμε και εμείς που υπογράφουμε το παρόν. Κατά την υποβολή της αίτησης το υποψήφιο νέο μέλος θα πρέπει να  καταβάλλει το ποσό της εισφοράς του,  το  ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξερχόμενα μέλη παραιτούνται του δικαιώματος να αναλάβουν τα ποσά της εισφοράς τους  τα οποία θα παραμείνουν στην περιουσία της εταιρείας. Επίσης, συμφωνείται ότι σε περίπτωση που η συνέλευση  των μελών της εταιρείας αποφασίσει την τροποποίηση του καταστατικού, οι υπογράφοντες το παρόν και εκείνοι που θα καταστούν μέλη της εταιρείας στο μέλλον, παρέχουμε την εντολή και πληρεξουσιότητα στα μέλη του εκάστοτε ΔΣ της εταιρείας να υπογράφουν την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΓΣ.

Άρθρο 6

Διοίκηση – Συμβουλευτικά όργανα : Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, είναι  Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο  θα αποτελείται απο  [5] μέλη, ήτοι

-Τον  Πρόεδρο

-Τον Αντιπρόεδρο

-Τον  Γραμματέα

-Τον Ταμία  και

-Ενα μέλος

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, θα εκλέγει το ΔΣ της  και θα  αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά, ακόμη και την τροποποίηση του καταστατικο. Θα λαμβάνει χώρα  την Μεγάλη Πέμπτη κάθε έτους  ώρα 19.00 στην έδρα της εταιρείας και θα συγκαλείται  έκτακτα απο τον Πρόεδρο του ΔΣ και  αν το ζητήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή του.
 2. Η πρόσκληση για έκτακτη  Γ.Σ. κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκληση. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα  το 50% των μελών  της εταιρείας. Εάν δεν συντελεστεί  απαρτία κατά την τακτική Γ.Σ.,  θα  επαναλαμβάνεται  το Μεγάλο Σάββατο ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας.
 3. Εάν δεν συντελεστεί  απαρτία κατά την έκτακτη  Γ.Σ.,   η συνέλευση θα  επαναλαμβάνεται  την επομένη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα στην έδρα της εταιρείας χωρίς νέα πρόσκληση. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.
 4. Στην Γ.Σ. μετέχουν τα μέλη της εταιρείας αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους που θα είναι εφοδιασμένοι με απλές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.
 5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με   απλή πλειοψηφία.
 6. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ.
 7. Κάθε μέλος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της.
 8. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 8

Πρόεδρος

Πρόεδρος της εταιρείας   θα είναι ο Αναστάσιος Χριστοφιλόπουλος.  Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και στις Δημόσιες Αρχές και  έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας. Ο Πρόεδρος δύναται να υπογράψει και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων και να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα να χορηγεί αποδείξεις και να εκδίδει επιταγές στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Ο Πρόεδρος δύναται σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης να εκπροσωπείται από τρίτο με έγγραφη εξουσιοδότηση του που θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.  θα λογοδοτεί στη Γ.Σ. για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γραπτά ή προφορικά. Τον πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση  ορίζεται ο  Δημήτριος Μπρούστης.

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία για  κάθε υπόθεση  για την οποία δεν είναι αρμόδια η ΓΣ και εκλέγει το Πρόεδρο αυτού, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ. και του Δ.Σ,  τηρεί τα αρχεία και την αλληλογραφία της εταιρείας. Ο Ταμίας τηρεί τα οικονομικά της εταιρείας και την  εκπροσωπεί  στις Τράπεζες κατά το άνοιγμα και κίνηση των λογαριασμών της.  Γραμματέας  της εταιρείας θα είναι ο   Ανδρέας Τζαβέλλας, ταμίας ο Μήτρος Καράμπελας και μέλος του Δ.Σ. ο Αλέξανδρος Χατζάκης.

Άρθρο 10

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, η δε πρώτη  εταιρική χρήση λήγει την 31/12/2008.

Άρθρο 11

Λύση εκκαθάριση

Η εταιρεία όταν λυθεί  ή λήξει  η διάρκειά της θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 777 του Α.Κ. Σε περίπτωση δε θανάτου φυσικού προσώπου μέλους Γ.Σ. ή θεσης  του σε δικαστική δικαστική συμπαράσταση, δεν επηρρεάζεται η εταιρεία και η εισφορά του παραμένει στην εταιρική περιουσία.

Άρθρο 12

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784). Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στο παρόν.

Άρθρο 13

Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς και  θα ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης του στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, εξουσιοδοτουμένου  του Προέδρου  να υποβάλλει αντίγραφό του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ Κυπαρισσίας.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν  και υπογράφεται ως ακολούθως .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΩΡΗΤΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ Ο ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΠΕΣΙ Κ. ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ

Τα «ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ», σε εκκλησάκι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ στην Αμυγδαλέζα.

Την 8-5-2009 στις 13:00 ώρα  τελέσθηκε η ειδική τελετή των θυρανοιξίων σε εκκλησάκι, μοναδικό στο χώρο των νέων εγκαταστάσεων της Σχολής της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα, της περιοχής των Θρακομακεδόνων (ΑΧΑΡΝΑΙ) στην Αθήνα.

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΟ ΝΙΚΟ ΠΟΡΙΚΟ ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΟ ΝΙΚΟ ΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ Ε.Α. ΚΑΙ Α' ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Το εκκλησάκι, είναι αφιερωμένο: α. Στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Σοφία και στις τρις θυγατέρες αυτής, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη. β. Στους τρις Ιεράρχες. γ. Στους Αγίους Νεομάρτυρες.
Δωρητής του όλου ιερού ναού, είναι ο συμπατριώτης μας, αντιστράτηγος ε.α. και Α΄ Υπαρχηγός της Χωροφυλακής, Κος Νίκος Πορικός  και η σύζυγός του Κατερίνα.
Ο Κος Νίκος Πορικός, κατάγεται από την Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι) του Δήμου Αετού.
Την ακολουθία της θυρανοιξίας τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Διευθυντής της θρησκευτικής υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.
Μετά την ιερή ακολουθία, μίλησε ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ ταξίαρχος Κος Γεώργιος Φίκας, ο οποίος εκτός των άλλων, εξέφρασε τις ευχαριστίες της Σχολής προς τους δωρητές για την μεγάλη ευεργεσία τους, που πλέον θα καλύπτει τις θρησκευτικές ανάγκες της Σχολής.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Κος Νίκος Πορικός και είπε πως το όνειρό του να έχουν οι δόκιμοι ένα εκκλησάκι στο χώρο των νέων εγκαταστάσεών τους, μετά από 4 χρόνια, έγινε πραγματικότητα.
Κατόπιν, ο Κος Πορικός έκοψε την κορδέλα και με το κλειδί άνοιξε την πόρτα και εισήλθαν εντός του ναού ο Αρχιμανδρίτης και οι λοιποί παριστάμενοι για να ασπασθούν τις εικόνες.
Στην εκδήλωση ήταν όλο το επιτελείο της Σχολής, με όλους του δοκίμους των τεσσάρων τάξεων.
Εκτός των άλλων, μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και οι: Δημήτρης Μητρόπουλος αντιστράτηγος ε.α. τέως Α΄ Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ από το Αρτίκι,  Παναγιώτης Γεωργακόπουλος αντιστράτηγος ε.α. από το Σιδηρόκαστρο και Γιάννης Κάππος υποστράτηγος ε.α. από την Αυλώνα.
Μετά το τέλος της τελετής, ο Διοικητής της Σχολής δεξιώθηκε όλους τους προσκεκλημένους

Γιάννης Μητρόπουλος
Αρτικαίος

ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΨΥΧΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗΣ ΜΑΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ.

Μικρός σαν ερχόμουνα διακοπές στο Αρτίκι, τις δεκαετίες του 50 και του 6ο, ανάμεσα στα μπαγάζια μου, ήταν και μια τσάντα με φιγούρες Καραγκιόζη.  Με περίμεναν οι χωριανοί μου να τους παίξω καμιά παράσταση, με την βοήθεια της ασετιλίνης -ακόμα δεν είχαμε ρεύμα στο χωριό- να περάσουν λίγο ευχάριστα, κανένα βράδυ.  Η Πάτρα στην οποία  ζούσα, που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν η κοιτίδα του Ελληνικού Καραγκιόζη, -με τον θρυλικό Μίμαρο – ήταν πρωτοπόρα στο Θέατρο σκιών.

Ο εξελληνισμός του Καραγκιόζη ή το στήσιμο του – θιάσου Διονυσιακών χαρτόμουτρων – κατά τον αξέχαστο Γιάννη Σκαρίμπα, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, με την πρωτοβουλία του σπουδαίου ψάλτη και απόφοιτου του Σχολαρχείου Δημητρίου Σαρντούνη ή Μίμαρου (1865-1902), κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, όπως παραδέχονται όλοι οι έγκυροι ερευνητές.

…Εκτός των παραπάνω, από τον Μίμαρο επίσης προήλθαν και άλλοι 26 καραγκιοζοπαίκτες (συνολικά 31) και μεταξύ αυτών οι Βασίλης Αγαπητός, Δημήτρης Μπέκος, Θεόδωρος Θεοδωρέλλος ή

Σταύρακας: Κώστα Μακρή (Δέρμα)

Μπουτσαντρέας, Θανάσης Δεδούσαρος, Ανδρέας Βουτσινάς, Βασίλης ή Βασίλαρος, Διονύσιος Πάτρας, Κώστας Καράμπαλης κ.ά., οι οποίοι με τη σειρά τους έβγαλαν νέους Καραγκιοζοπαίκτες, όπως για παράδειγμα ο μέγας Σωτήρης Σπαθάρης, πατέρας του Ευγένιου, που είχε μαθητεύσει στον Θεοδωρέλλο.

Όλο το άρθρο εδώ

http://www.infocenterpatras.gr/karagiozis.php

Στην εποχή μου μεσουρανούσαν οι αδελφοί Ασπιώτοι, στην συνοικία  Μαρούδα, εκεί με έβρισκες εκεί με έχανες και μεταξύ μας, έγινα καλός – ρωτήστε τους Αρτικαίους.  Τα καραγκιοζάκια τα έφτιαχνα μόνος μου, αγόραζα έτοιμες φιγούρες, τις κόλαγα με αλευρόκολα σε χαρτόνι και τις  έδενα με κόπιτσες. Στις αρχές τις δεκαετίας του 80, ευτύχησα να αποκτήσω μια πλήρη συλλογή φιγούρων Καραγκιόζη του Ευγένιου Σπαθάρη. Τότε τον γνώρισα προσωπικά. Με είχε γοητέψει με την σοφία του. Ίδιος ο Καραγκιόζης που λάτρευα από τα γενοφάσκια μου.  Δυστυχώς μου τις έκλεψαν και πέρσι αποφάσισα να διακόψω αυτόν τον …έρωτα με το θέατρο σκιών, χαρίζοντας στην Δανάη, την εγγονή της αδελφής μου Τούλας, τις τελευταίες φιγούρες που είχα στην κατοχή μου.

Αυτές τις ημέρες η ψυχή μου μαύρη.  Ο Ευγένιος Σπαθάρης έχει ξεκινήσει για το μεγάλο ταξίδι.  Πάει να συναντήσει τους πιονιέρους της τέχνης του.  Τον ..έφαγε η ευγένιά του, να πει ένα όχι σε μια πρόσκληση για μια παράσταση, παρά το βάρος των 85 χρόνων του.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ

Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ευγένιος Σπαθάρης

Ευγένιος Σπαθάρης, ο λαϊκός καλλιτέχνης με το δυναμικό πνεύμα, ο γνήσιος εμψυχωτής ενός λαϊκού ήρωα, ο ζωγράφος με την πλούσια χρωματική ζωντάνια , ο αληθινός εκφραστής της ελληνικής παράδοσης, μα, πάνω απ’όλα, η προσωποποίηση της ανθρωπιάς και της απλότητας.

Γεννήθηκε στην Κηφισιά, το 1924, μέσα στην τέχνη του πατέρα του, Σωτήρη, την οποία ελάτρεψε.
Από μικρός έδειχνε ότι ήταν ένα ανήσυχο, ερευνητικό πνεύμα αλλά και ένα πολύπλευρο ταλέντο.

Οταν οι άσχημες συνθήκες της γερμανικής κατοχής ήταν πλέον βέβαιο ότι δεν θα του επέτρεπαν να ακολουθήσει τον τομέα της αρχιτεκτονικής, που επίσης αγαπούσε, αφιερώθηκε με ιδιαίτερο ζήλο στο θέατρο σκιών.
Στόχος του ήταν να ανεβάσει πολύ ψηλά τον Καραγκιόζη, τόσο σαν σημαντικό ελληνικό και παραδοσιακό θέαμα όσο και σαν εξαιρετικό είδος τέχνης και τεχνικής. Ετσι, ο Καραγκιόζης σταματά να μας παρακολουθεί και να μας διασκεδάζει μόνο από τον μπερντέ του: εμψυχώνεται, εκσυγχρονίζεται, εμφανίζεται σε όλον τον κόσμο, γίνεται τραγούδι και στο τέλος, αποκτά «ένα κεραμίδι» για να ξαποσταίνει που και που. Όλα αυτά κατάφερε να πραγματοποιήσει ο Ευγένιος Σπαθάρης, ο δάσκαλος του ελληνικού θεάτρου σκιών, όπως τον αποκαλούν και το πέτυχε με τέτοια προσοχή και ευλάβεια απέναντι στην τέχνη, που ο ήρωας μας δεν έχασε ούτε την ελληνικότητα του αλλά ούτε την γνήσια λαϊκότητα που εκπροσωπεί.

Τον Φεβρουάριο του 2007, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης τίμησαν τον Ευγένιο Σπαθάρη για την πολύτιμη προσφορά του στην τέχνη και στην Ελληνική Λαϊκή μας παράδοση απονέμοντάς του αναμνηστική πλακέτα και διοργανώνοντας εκδήλωση αφιερωμένη στην εξηπεντάχρονη δράση του.

Ευγένιος Σπαθάρης

Μην παραλείψετε να επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Σπαθάρειου Μουσείου :

http://www.karagiozismuseum.gr/spatharides/eugenios_spatharis_greece.htm

Σε ένα θαύμα ελπίζει η οικογένεια του Ευγένιου Σπαθάρη, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΑΣΚΑΛΕ. ΕΦΥΓΕ Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ.

ΕΓΙΝΕ «WAREZOULA» H ZOULA. ΣΤΗ …ΖΟΥΛΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑ ΤΟ «Stizoula». ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΛΠ

H ιστοσελίδα ‘www.stizoula.com’ επαναλειτουργεί υπό νέες συνθήκες με λίγο διαφορετικό όνομα.

Δείτε: http://www.warezoula.com

Αλλά να δούμε και την …μυστική μας επικοινωνία, μέσω mail.

Στις 6 Μάϊος 2009 4:14 μμ, ο χρήστης KOPANAKI NEWS <kopanakinews@yahoo.gr> έγραψε:

KAΛΗΜΕΡΑ
ΧΑΙΡΕΤΩ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΕΑ ΣΑΣ. ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΩ ΑΠΟ ΤΟ BLOG ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ. ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ, ΑΝ ΔΕΝ ΜΕ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΕΝΑΣ ΕΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ » ΣΤΗΝ ΖΟΥΛΑ «
ΑΝΑΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

https://kopanakinews.wordpress.com/

 

 

Και η απάντηση:

Προς:
«KOPANAKI NEWS» <kopanakinews@yahoo.gr>

Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
Ιδιαίτερα χαιρόμαστε όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν μέσα τους «σπίθα»
Φυσικά την σπίθα την έχεις και βλέποντας την ατομική σου προσπάθεια στο blog σου καταλαβαίνει κανείς
ότι είσαι ενεργός και με ενδιαφέροντα φίλος.
Φυσικά και μπορείς να μας προβάλεις.. τιμή μας.
Φιλικά
Robby T.AdminForum http://www.stizoula.com

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΑ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ;

kanellopoylos foto neaΤη μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 200, τη μείωση των αποδοχών τους στο μισό, αλλά και γενικότερες αλλαγές του πολιτικού συστήματος ζήτησε κατά την προχθεσινή του ομιλία στο Εργατικό Κέντρο Κυπαρισσίας ο πολιτευτής του Πα.Σο.Κ. (κατά τις τελευταίες εκλογές) Γ. Κανελλόπουλος.

Από το Κοπανάκι και τα χωριά όλης της Τριφυλίας