Αρχείο κατηγορίας ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μουσικό γυμνάσιο στην Τριφυλία και την επαναλειτουργία του γυμνασίου Κοπανακίου προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας. Η εισήγηση του αντιδημάρχου Ιωάννη Μερκούρη.

Μουσικό γυμνάσιο ζητούν στην Τριφυλία

 Γράφτηκε από τον  

Αποτέλεσμα εικόνας για γυμνασιο κοπανακιου
Τη λειτουργία μουσικού γυμνασίου στην Τριφυλία και την επαναλειτουργία του γυμνασίου Κοπανακίου προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας στις προτάσεις του για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται:

«Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020», ενώ για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: «Καμία σχολική μεταβολή για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (γυμνάσια-γενικά λύκεια). Την επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ.Κ. Κοπανακίου διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από τη Δ.Ε. Αετού στο Γυμνάσιο Δωρίου που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου ότι υπάρχει και διδακτήριο. Την ίδρυση και λειτουργία μουσικού γυμνασίου στον δήμο μας ως έχουμε αιτηθεί και με το αριθ. 16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που έχει ως κάτωθι: Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στα δημοτικά σχολεία του δήμου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους μαθητές της Στ’ τάξης, μετά την αποφοίτησή τους από το δημοτικό σχολείο, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε μουσικό γυμνάσιο. Το ενδιαφέρον για μουσική παιδεία και σπουδές ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο δήμο λειτουργούν τρεις φιλαρμονικές, επομένως δικαιολογημένα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική. Μουσικό Γυμνάσιο, δυστυχώς, λειτουργεί μόνο στην Καλαμάτα για την κάλυψη των αναγκών του νομού, αυτό όμως, λόγω μεγάλων αποστάσεων, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μαθητές της περιοχής μας (Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους). Είναι επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί και να λειτουργήσει μουσικό γυμνάσιο για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Σας ενημερώνουμε επίσης πως ο δήμος διαθέτει κτηριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση και του μουσικού γυμνασίου και προτίθεται να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Παρακαλούμε να υιοθετήσετε την πρότασή μας αυτή και να την στηρίξετε».

Κ.Μπ.

                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ.20/30-11-2018 τακτικής  συνεδρίασης

του  Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Αριθ. Απόφασης   317/2018                                                                        

                                                      Περίληψη:

  Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια-Λύκεια) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό  έτος 2019-2020.

Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ. 17049 /26-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι επτά (27) βρέθηκαν παρόντες είκοσι ένας  (21).

Π α ρ ό ν τ ε ς                                                        Α π ό ν τ ε ς

1 Τσίγγανος Παναγιώτης 1 Αδρακτάς Ιωάννης
2 Μερκούρης Ιωάννης 2 Μπακούρος Σωτήριος
3 Σαρμαντζής  Δημήτριος 3 Κουτσούλης Δημήτριος
4 Πανουσιοπούλου Μαρία (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος) 4  Σκιαδάς Γεώργιος
5 Κανελλόπουλος Ζαχαρίας (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος) 5 Kυριακουλόπουλος Καλλίνικος
6 Κωνσταντέλου Γιαννούλα 6 Στεργιόπουλος Ανδρέας
7 Μπουγάς Ανδρέας
8 Κατσούλας Ιωάννης  
9 Παπαθεοδοσίου Βασίλειος
10. Καλκαβούρας Ιωάννης (Πρόεδρος Δ Σ)

 

11. Πούλος Αναστάσιος (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος)
12. Αδρακτάς Αναστάσιος (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος)
13. Χρονόπουλος Σπυρίδων
14. Τσακανίκας Γεώργιος
15 Τσαλαμανδρής Θεόδωρος
16 Ανδρινόπουλος Ευστάθιος
17 Ασημακόπουλος Γεώργιος (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος)
18 Κουτρουμπής Αλέξανδρος
19 Μαραβελή Ιωάννα
20 Τσούλου Αλεξάνδρα
21 Κουκούμης Σαράντος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
1 Αλεξοπούλου Σταματία Πρόεδρος Τ.Κ Κυπαρισσίας 1 Ματθιουδάκης Ανδρέας  Πρόεδρος Τ.Κ

Γαργαλιάνων

2 Καναλουπίτης χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ Φιλιατρών 2  

Παπαδόπουλος Γρηγόριος Πρόεδρος Τ.Κ Κοπανακίου

3 Λόντος Αντώνιος  Πρόεδρος Τ.Κ Αετού

 

3 Μίγγας Γεώργιος  Πρόεδρος Τ.Κ Μαραθουπόλεως

 

4 Καλογερόπουλος Παναγιώτης -Πρόεδρος Τ.Κ Αρμενιών 4 Λίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου
5 Παπαηλίου Σπυρίδων Πρόεδρος Τ.Κ Καλού Νερού 5 Γεωργόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Πύργου

 

6 Μπακούρος Μιχαήλ  Πρόεδρος Τ.Κ Φαρακλάδας 6 Γυφτάκης  Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Σπηλιάς
7 Σκλάβος Αριστείδης Εκπρόσωπος Τ.Κ Ελαίας 7 Αλεξόπουλος Χαράλαμπος  Πρόεδρος Τ. Κ Χριστιανούπολης
8 Λιώνης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Εξοχικού

 

8 Λυμπερόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Αγαλιανής

9 Τζάρας Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καμαρίου 9  Τζανετόπουλος Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Αγριλιάς
10 Καραβούλιας Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Καρυών 10. Βελισσαρόπουλος Αγγελής Εκπρόσωπος Τ. Κ Αρτικίου
11 Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λυκουδεσίου 11. Λαμπρόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κ Αυλώνος
12 Μίχα-Ράμμου Σταυρούλα Εκπρόσωπος Τ.Κ Μύρου

 

12. Αντωνόπουλος Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Βάλτας
13 Φιτσώρος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ξηροκάμπου 13. Φιλντίση Κωνσταντίνα Εκπρόσωπος Τ. Κ Βανάδας

 

14 Κανναβός Σωκράτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Περδικονερίου 14. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Βρυσών
15 Καράγιαννης Παναγιώτης Εκπρόσωπος  Τ.Κ Πλατανίων

 

15. Βουδούρης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Γλυκοριζίου
16 Ντέντες Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Σελλά 16. Κολοσκόπης Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλιτσαίνης
17 Γεωργακόπουλος  Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Φλόκας

 

17. Αποστολόπουλος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Κ  Καλογερεσίου
18. Κανελλόπουλος Περικλής Εκπρόσωπος Τ.Κ Κεφαλόβρυσης
19. Χόνδρου Ευγενία Εκπρόσωπος Τ.Κ Κρυονερίου
20. Θεοδωρόπουλος Φώτιος  Εκπρόσωπος Τ.Κ Λαντζουνάτου
21. Καραχούντρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Λεύκης
22. Στριμπάκος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μάλης
23 Καράμπελας Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Μοναστηρίου

24 Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Εκπρόσωπος

Τ.Κ Μουριατάδας

 

25 Γεωργακόπουλος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Πλάτης

 

26 Γεωργίου Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ Πολυθέας
27 Κόρδας Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Προδρόμου
28 Φούρλαρης Γεώργιος  Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραχών
29 Μανωλόπουλος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Ραπτοπούλου

30 Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Ροδιάς

31 Λιακάκης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιδηροκάστρου
32 Πολίτης Ευστάθιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιτοχωρίου

 

33 Καρούμπαλης Κανάρης Εκπρόσωπος Τ.Κ

Στασιού

34 Μπινίσκος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ  Τριπύλας
35 Τσούλος Διονύσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Χαλαζωνίου

 

Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

 

Παρισταμένου του κ. Δημάρχου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου Τριφυλίας.     

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 8ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Ιωάννη Μερκούρη  Αντιδήμαρχο ο οποίος  είπε τα εξής: 

 Θέτω υπόψη σας το με αριθ.7506/17-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας  με θέμα: «Αποστολή πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2019-2020» και το με αριθ.5110/23-10-2018  έγγραφο της  Δ/νσης  Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας  με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπάιδευσης(Γυμνάσια-Λύκεια) Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το Σχολικό έτος  2019-2020» σύμφωνα με τα οποία  μας ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ.

-Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολίκές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης.

-Καμία Σχολική μεταβολή για τα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια –Γενικά Λύκεια) Β/θμιας Εκπαίδευσης   Μεσσηνίας για το Σχολικό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΤΕΙΝΩ: 

-Να συμφωνήσομε  με την πρόταση για καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης.

και όσον αφορά  την Β/θμια Εκπαίδευση

Την Επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ,Κ Κοπανακίου διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από την ΔΕ Αετού  στο Γυμνάσιο Δωρίου  που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου  ότι υπάρχει και διδακτήριο

-Την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου στον Δήμο μας ως έχομε αιτηθεί και με το αριθ.16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που έχει ως κάτωθι:

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, από τους μαθητές της Στ’ Τάξης, μετά την αποφοίτησή τους από το Δημοτικό Σχολείο, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Μουσικό Γυμνάσιο.Το ενδιαφέρον για μουσική παιδεία και σπουδές ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο Δήμο λειτουργούν τρεις Φιλαρμονικές, επομένως δικαιολογημένα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική.Μουσικό Γυμνάσιο, δυστυχώς, λειτουργεί μόνο στην Καλαμάτα για την κάλυψη των αναγκών του Νομού, αυτό όμως, λόγω μεγάλων αποστάσεων, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μαθητές της περιοχής μας (Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους). Είναι επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί και λειτουργήσει Μουσικό Γυμνάσιο για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Σας ενημερώνουμε επίσης πως ο Δήμος διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση και του Μουσικού Γυμνασίου και προτίθεται να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Παρακαλούμε να υιοθετήσετε την πρότασή μας αυτή και να την στηρίξετε. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πλέον πληροφορία χρειαστείτε.

Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις  των Δημ. Συμβούλων καταγράφηκαν  σε ηχητικό αρχείο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  την εισήγηση της κ. Αντιδημάρχου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

-Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης

και όσον αφορά  την Β/θμια Εκπαίδευση 

-Την Επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ,Κ Κοπανακίου διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από την ΔΕ Αετού  στο Γυμνάσιο Δωρίου  που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου  ότι υπάρχει και διδακτήριο.

-Την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου στον Δήμο μας ως έχομε αιτηθεί και με το αριθ.16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

H                   Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   317/2018.

                                        Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ

                                                                              Ακολουθούν υπογραφές            

                                                                              Ακριβές απόσπασμα

                                                                               Κυπαρισσία  03-12-2018

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                              ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παρασκευή 28-09-2018: Κλειστές, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Άλλες σχετικές ανακοινώσεις …

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διακοπή μαθημάτων».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Tο Ν.3013/2002 (ΦΕΚ/102Α΄) περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις
2) Το Ν.4249/24-03-2014 (ΦΕΚ 73Α΄) περί αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας …και άλλες διατάξεις.
3) Το αρ. 186 του Ν.3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”
4) Την Υ.Α. 1299/7-4-2003 έγκριση του από 07-04-2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄2003)
5) Την υπ’ αριθμ. 7742/01-11-2017 περί σχεδιασμού δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
6) Την με αριθμ. 9862/27-09-2018 Εισήγηση του Περιφερειακού Δ/ντη Α΄/θμιας και Β΄/θΜΙΑς Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
7) Το με αρ. Πρωτ. 6856/27-09-2018 έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
8) Το με αρ. Πρωτ 208030/27-09-2018 έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Να παραμείνουν κλειστές, για προληπτικούς λόγους, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Παρασκευή 28-09-2018, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας «Η Πρόοδος» 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας και μετά από επικοινωνία με αρμόδιους φορείς του τόπου μας, θα ήθελε να ενημερώσει τα μελή τους αλλά και τους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής ότι ενδεχόμενα στις επόμενες ώρες και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της νύχτας που έρχεται να επικρατήσουν στην περιοχή μας ακραία καιρικά φαινόμενα. Δίχως πανικό θα πρέπει από όλους μας να υπάρχει ΠΡΟΛΗΨΗ ώστε να μην αντιμετωπίσουμε άσχημες καταστάσεις εάν τελικά το φαινόμενο εκδηλωθεί στην περιοχή μας. Έτσι ο καθένας μας θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που απαιτούνται για την προσωπική μας ασφάλεια αλλά και την προστασία της περιουσίας μας αλλά και της περιουσίας των συνανθρώπων μας. Ενδεικτικά αναφέρονται:
-Αντικείμενα κάτω των 25-30 κιλών στα μπαλκόνια θα πρέπει να απομακρυνθούν.
– Αποφεύγουμε τη στάση και στάθμευση των οχημάτων μας κάτω από μεγάλα δέντρα. Τα μεγάλα και γέρικα δέντρα σπάνε πιο εύκολα.
-Απομακρύνουμε από τα μπαλκόνια γλάστρες, ειδικά αυτές που κρέμονται.
-Ελέγχουμε την σωστή λειτουργιά των φρεατίων στους δημοσίους δρόμους και χώρους αλλά και την ορθή στήριξη των υδρορροών στα σπίτια και καταστήματα μας. Σε κάθε περίπτωση ξεβουλώνουμε εθελοντικά ότι διαπιστώνουμε ότι δεν είναι σε ορθή λειτουργιά.
-Αποφεύγουμε σημεία που πλημμυρίζουν.
-Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις ιδίως κατά την διάρκεια της νύχτας.
– Αποφεύγουμε τις κολώνες της ΔΕΗ και ειδικά αυτές της Μέσης και Υψηλής Τάσης. Σε καμμία περίπτωση δεν αγγίζουμε κομμένα καλώδια.
– Ενημερώνουμε για το σημείο που βρισκόμαστε και τον αναμενόμενο χρόνο παραμονής μας σε αυτόν. Υπάρχει περίπτωση διακοπής των τηλεπικοινωνιών όπως και αντίστοιχα κίνδυνος διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.
-Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να ασφαλίσουν τα εξωτερικά τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων τους ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν από τον ισχυρό αέρα.
– Μαζεύουμε και ασφαλίζουμε τις τέντες των οικιών αλλά και των καταστημάτων μας.
-Μεριμνούμε, ασφαλίζουμε & απομακρύνουμε ότι μπορεί να μεταφέρει ο αέρας και μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
-Βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Η πρόληψη σώζει ζωές αλλά και περιουσίες ανθρώπων

Χρήσιμα Τηλέφωνα σε περίπτωση ανάγκης:
-Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας: 27610 22196
-Αστυνομικό Τμήμα Κυπαρισσίας: 27610 62230
-Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας: 27610 24051-53

Εκ Του
Δ.Σ.

Φιλιατρά 27/9/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, αύριο Παρασκευή 28/9/2018, το Σχολείο Μουσικής του Συλλόγου Φιλοπροόδων δεν θα λειτουργήσει.

Επίσης το Πάρκο της Βλαχέρνας θα παραμείνει κλειστό.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος

Παντελάκη Παρασκευή

¨Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για την
αυτοπροστασία των πολιτών.¨

  Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ για  την   αυτοπροστασία  τους οι  πολίτες σε   ότι αφορά  τους θυελλώδεις ανέμους πρέπει:

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία  αν  παρασυρθούν  από  τον  άνεμο  ενδέχεται  να   προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού  ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δένδρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες  και  γενικά   από  περιοχές  όπου  ελαφρά   αντικείμενα    (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος.

   Οι  πολίτες  πρέπει  να  ακολουθούν  πιστά  τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.                              

                                             

                                               Η Αντιπερειφερειάρχης

Ελένη Αλειφέρη

Άδεια για να βρίσκεστε μαζί με το παιδί σας στο σχολείο. Τι ισχύει ωστόσο για τον εργοδότη;

Άδεια για να βρίσκεστε μαζί με το παιδί σας στο σχολείο -Τι λέει ο νόμος.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και πολλοί γονείς επιθυμούν ή πρέπει να βρίσκονται τις πρώτες μέρες μαζί με τα παιδιά τους.

Τι ισχύει ωστόσο για τον εργοδότη; H ΓΣΕΕ υπενθυμίζει τι προβλέπεται όσον αφορά τη χορήγηση σχολικής άδειας από τον εργοδότη για τους γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9) ισχύει:
– Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος
– Η  άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών
– Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα
– Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες
– Εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές
– Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια.

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018: ΤΑ …ΑΓΙΑΣΑΜΕ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΑΙ …

Και ξεκινήσαμε από το Γυμνάσιο της Κυπαρισσίας, για να τελειώσουμε με το Λύκειο της πρωτεύουσας μας.

Και μετά τα …αγιωτικά, στο τελευταίο μας βιντεάκι, λίγα λόγια από:

Τον αντιδήμαρχο παιδείας Γιάννη Μερκούρη: …Θα βοηθάμε το σχολικό περιβάλλον να είναι ελκυστικό …

Βαγγέλης Αντωνόπουλος, λυκειάρχης: Εδώ μπροστά μας έχουμε τα καλύτερα παιδιά.

Τσουμάνης  Γεώργιος, πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων: …Θα φροντίσουμε να σας κάνουμε την ζωή σας ευκολότερη …

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ …ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ …ΕΠΑΥΞΑΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΜΜΕΝΟ.

Επιτυχόντες πανελλαδικών και… προσωπικά δεδομένα

 Γράφτηκε από τον  

Επιτυχόντες πανελλαδικών και... προσωπικά δεδομένα

Νέα δεδομένα και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έφερε ο νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Και ενώ τα μέσα ενημέρωσης παραδοσιακά εδώ και πολλά χρόνια είχαν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν όλα τα ονόματα των επιτυχόντων με τις αντίστοιχες σχολές που πέρασαν, από φέτος αυτό τελείωσε. Τα αποτελέσματα λοιπόν ανακοινώνονται μόνο με κωδικούς και συνεπώς μόνο οι ίδιοι οι υποψήφιοι μπορούν να τα δουν είτε ηλεκτρονικά, είτε από τα αναρτημένα αποτελέσματα στα σχολεία.

Είναι όμως στην πραγματικότητα προσωπικό δεδομένο η σχολή στην οποία πέτυχε μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων; Κάποιοι, και πιθανόν σωστά, εκτιμούν πως πρόκειται για δημόσια θέση που καταλαμβάνει μέσω των πανελλαδικών ο μαθητής και συνεπώς δεν θα έπρεπε να υπάρχει ελεγχόμενη πληροφόρηση ως προς αυτό.

Προσωπικό δεδομένο είναι σίγουρα τόσο ο αριθμός των μορίων, όσο και η επιμέρους βαθμολογία σε κάθε μάθημα και ενδεχομένως και η κατάταξη εισαγωγής στη σχολή επιτυχίας.

Αλλά κι αν ακόμα νομικοί ερμηνεύσουν ότι η σχολή όντως αποτελεί προσωπικό δεδομένο, τότε αυτό το εμπόδιο θα μπορούσε να ξεπεραστεί κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού, όπου ο υποψήφιος θα μπορούσε πολύ απλά να δηλώσει στο σύστημα αν συναινεί στη δημοσιοποίηση της σχολής σε περίπτωση επιτυχίας.

Ετσι όποιος για δικούς του λόγους δεν επιθυμεί να γίνει γνωστή η σχολή του θα το κατάφερνε χωρίς παράλληλα να στερούνται και οι υπόλοιποι από τη χαρά της δημόσιας επιβράβευσης.

Ο υπερβάλλων ζήλος μόνο θετικά δεν λειτουργεί σε τέτοιες καταστάσεις και από τη μία πλευρά της άκρατης ασυδοσίας και του ξεπουλήματος κάθε προσωπικού δεδομένου φτάσαμε πλέον στην άλλη “όχθη” της υπερευαισθησίας, όπου όλα είναι απλώς κωδικοί.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

 « Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 27/03/2018  και ώρα  07:00 μ.μ.  στο  1ο  Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας».ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ύστερα από την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για κινητοποίηση του κλάδου μας στις 30/3/2018, σας καλεί  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 27/03/2018 και ώρα 07:00 μ.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας,  με τα παρακάτω θέματα στην Ημερήσια Διάταξη:

  • Ενημέρωση – Τοποθετήσεις για τρέχουσες εξελίξεις στην εκπαίδευση.
  • Συζήτηση – Απόφαση για καλύτερη οργάνωση των κινητοποιήσεων του Συλλόγου μας στις 29/3/2018 ( συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Δ/νση Π.Ε.) και του κλάδου μας στις 30/3/2018.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα παρευρίσκεται κλιμάκιο του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

                 Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας  

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης                               Κορομηλάς Περικλής

Ανοικτά ψηφιακά μαθήματα: Το opencourses.gr είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που αυτή την στιγμή συγκεντρώνει 3929 μαθήματα από 26 ακαδημαϊκά Ελληνικά Ιδρύματα.

opencourses.gr – Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στο σπίτι σου

 

Το opencourses.gr είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που αυτή την στιγμή συγκεντρώνει 3929 μαθήματα από 26 ακαδημαϊκά Ελληνικά Ιδρύματα. Θα βρείτε μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.

Μια πολύ καλή ευκαιρία για οποιονδήποτε! Φοιτητές και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, επαγγελματίες και κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του!

Διαθέτει μαθήματα για Θετικές & Φυσικές Επιστήμες, Μηχανική & Τεχνολογία , Ιατρική, Επιστήμες & Επαγγέλματα Υγείας, Γεωργικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Τέχνες αλλά και μαθήματα που ανήκουν σε διαφορετικό επιστημονικό πεδίο.

Νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που συνάδει με τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΗ: ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα λειτουργήσει στην Καλαμάτα το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Τα σωματεία που παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια για να μάθουν γράμματα τα παιδιά της, τα υπέρογκα ποσά που δίνει σε φροντιστήρια, αναλώσιμα κλπ. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να βοηθήσουμε και έμπρακτα τα παιδιά στον μεγάλο αγώνα που δίνουν. Κάνουμε πράξη το σύνθημα «ένας για όλους και όλοι για έναν».

Καλούμε όλους τους γονείς, είτε είναι μέλη των σωματείων αυτών είτε όχι, να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να εγγράψουν τα παιδιά τους στα μαθήματα.

Καλούμε όλους τους άνεργους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές καθηγητικών σχολών αλλά και τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που θέλουν να βοηθήσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας και να κάνουν το Λαϊκό Φροντιστήριο και δική τους υπόθεση.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΔΕΥΑΚ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δήμητρα 6946561150