Αρχείο κατηγορίας ΔΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΩΡΙΟΥ ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε
1953. Ιστορική Έκθεση του Δημοτικού Σχολείου Δωρίου

του Δημήτρη Α. Δριμή,
εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού

dsc06602Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων.
Σύμφωνα με την έκθεση του Δ`ντή, το δημοτικό σχολείο Δωρίου ιδρύθηκε ως μονοτάξιο το 1920 και αναβαθμίστηκε σε διτάξιο το 1924. Το σχολείο στεγαζόταν σε ακατάλληλο ιδιωτικό κτίριο ενώ η σχολική εφορεία διέθετε μεγάλο οικόπεδο για την ανέγερση διδακτηρίου. Το 1953 είχαν συγκεντρωθεί τα αναγκαία υλικά για την ανέγερση του διδακτηρίου και ήταν δεδομένη η προθυμία των κατοίκων για προσφορά προσωπικής εργασίας. Σε μέρος του οικοπέδου, τρία περίπου +Φ+_+-+¬_Ε. _Δ_Θ+¬+¬+_+ψ+¬ +Φ_Κ_Β+ψ+¬_Ζ. +θ+¦ +-+-+_+__Ε+-+ψ +__Β+¦+υ+_+¬+__Ε+-+¦ +_+¦_Γ _Ε+¬+_ _Δ_Θ+¬+¬. +¦+χ_Α+¬+_στρέμματα, λειτουργούσε οργανωμένος σχολικός κήπος με τη βοήθεια της Γεωργικής υπηρεσίας και του κοινοτικού γεωπόνου, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που συνοδεύουν την έκθεση. Σχολική βιβλιοθήκη λειτουργούσε από το 1947. Η έκθεση, τέλος, ενημερώνει πως το σχολείο διέθετε ραδιόφωνο, σχολικό κινηματογράφο και μηχάνημα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
Ακολουθουθεί η πλήρης έκθεση.

Ιστορική Έκθεσις του Δημοτικού Σχολείου Δωρίου
Το Δημοτικόν σχολείον Δωρίου ιδρύθη υπό του Υπουργείου Παιδείας κατά το σχολικόν έτος 1920-1921 και ελειτούργησεν ως μονοτάξιον. Προήχθη δε εις διτάξιον κατά το σχολικόν έτος 1924-1925. Εστεγάσθη εις την οικίαν του Κων. Μπουτσικάκη, σήμερον στεγάζεται εις την οικίαν του Δημ. Βασιλοπούλου. Το εν λόγω οίκημα είναι ακατάλληλον ένεκεν στενότητος χώρου.
+Φ+_+-. _Δ_Θ+¬+¬+_+ψ+¬ +Φ_Κ_Β+ψ+¬_Ζ. +Χ+¦_Γ _Ε+¬+_ _Δ_Θ+¬+¬+¦+¦_Ν+_ +¦+χ_Α+¬+_.Η σχολική εφορεία διαθέτει οικόπεδον εξ επτά (7) περίπου στρεμμάτων, εις κατάλληλον τοποθεσίαν, δια την ανέγερσιν διδακτηρίου. Έχει συγκεντρωθή πέτρα και λοιπά χρειώδη, προσέτι δέ οι κάτοικοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν και προσωπικήν εργασίαν δια τον ανωτέρω σκοπόν.
Μέρος του οικοπέδου, τρία (3) περίπου στρέμματα, έχει μεταβληθή εις σχολικόν κήπον. Άρχισεν καλλιεργούμενος το 1945, μικρός κατ`αρχάς, συν τω χρόνω επεξετάθη. Τη αρωγή της Γεωργικής υπηρεσίας Τριφυλίας περιεφράχθη δι` αγκαθωτού σύρματος και εφοδιάσθη με διάφορα εργαλεία. Εις τούτον εργάζονται οι μαθηταί, παρακολουθούμενοι και καθογηδούμενοι, υφ` ημών και του κοινοτικού Γεωπόνου. Έχει πλουτισθή με διάφορα δενδρύλλια, άνθη, λαχανικά κ.λ.π. γεωργικά είδη.
Ιδρύθη κατά το σχολικό έτος 1947-48 σχολική βιβλιοθήκη, αριθμούσα 180 βιβλία διά τους μαθητάς και διδασκάλους και συνεχώς πλουτίζεται.
Επίσης κατά το 1948-49 εφοδιάσθη το σχολείον μας με ραδιόφωνον, σχολικόν κινηματογράφον, και ηλεκτροπαραγωγόν μηχάνημα.
Εν Δωρίω τη 18 Απριλίου 1953
Ο Διευθυντής του σχολείου
(δυσανάγνωστη υπογραφή)

1953. +Φ+_+-+¬_Ε. _Δ_Θ+¬+¬+_+ψ+¬ +Φ_Κ_Β+ψ+¬_Ζ. +γ+-_Ε+υ _Ε+_+_ _Ο_Β+- +++¦+-+_+¬+-+χ_Γ _Ε+¬_Ζ _Β+¬_Η+χ+-+-_Ε+¬_ΓΦωτογραφίες
3.Δημοτ. Σχολείο Δωρίου 1953. Κατά την ώραν της διανομής του ροφήματος πρό του διδ/ρίου.
1.Δημ. Σχολείο Δωρίου. Οι μαθηταί εργάζονται εις τον σχολικόν κήπον.
2.Δημ. Σχολείο Δωρίου. Εις τον σχολικόν κήπον. Ο Δ/ντής της Γεωργικής υπηρεσίας, ο Γεωπόνος της κοινότητος και κηδεμόνες μαθητών.
4.Το διαβιβαστικό του Δ`ντή του σχολείου
5.Η πρώτη σελίδα της έκθεσης του Δ`ντή

+Φ+σ+κ+β+θ 4 001

+Φ+σ+κ+β+θ 5 001

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε
1953. Ιστορική Έκθεσις περί του 3/ξιου Δημοτικού Σχολείου Πύργου – Τριφυλίας

του Δημήτρη Α. Δριμή,
εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού

Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων.
Το δημοτικό σχολείο Πύργου – Τριφυλίας φαίνεται, σύμφωνα με την έκθεση του Δ`ντή, από τα χρόνια του 1821 και μέχρι το 1923 να λειτουργεί ξεχωριστά ως αρρένων και θηλέων. Στην αρχή λειτουργούσε με δαπάνες των κατοίκων, στη συνέχεια ως κοινοτικό και τέλος ως κρατικό σχολείο. Από το 1930 ξεκινάει, με πρωτοβουλία του κοινοτικού συμβουλίου, η προσπάθεια αγοράς οικοπέδου και ανέγερσης διδακτηρίου για τριτάξιο σχολείο. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε το 1938 με την αποπεράτωση του διδακτηρίου. Βοήθησαν ομογενείς από την Αμερική, το υπουργείο παιδείας, οι ίδιοι οι κάτοικοι. Ονόματα δημοτικών συμβούλων, δωρητών, μελών διδακτηριακής επιτροπής και σχολικής εφορείας, παρελαύνουν στην έκθεση αυτή.
+++_+-+¬_Ε+¦+¦_Ν _Δ_Θ+¬+¬+_+ψ+¬ +ι_Ξ_Β+¦+¬_Ζ +ν_Β+¦_Η_Ζ+¬+ψ+-_Γ 2Το σχολείο διέθετε εποπτικά μέσα διδασκαλίας και σχολικό κινηματογράφο. Το 1944 πυρπολήθηκε και καταστράφηκε το διδακτήριο, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Το 1950 ξεκίνησε, με πρωτοβουλία ομογενών και με κρατική επιχορήγηση η ανοικοδόμησή του, η οποία ολοκληρώθηκε το 1953. Το σχολείο, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, διέθετε ετήσιο έσοδο από δωρεά σταφιδαμπέλου και συνεχή βοήθεια από τους κατοίκους. Διέθετε, επίσης, σχολικό κήπο ενώ στις προθέσεις της σχολικής εφορείας ήταν η απαλλοτρίωση γειτονικού οικοπέδου, η περίφραξη με μανδρότοιχο, η δημιουργία γυμναστηρίου, η ίδρυση μελισσοκομείου, ορνιθοτροφείου και κονικλοτροφείου. Είναι προφανής η κινητοποίηση της τοπικής κοινότητας, στο σύνολό της.
Ακολουθεί η πλήρης έκθεση.

+Φ+_+-+¬_Ε+¦+¦_Ν _Δ_Θ+¬+¬+_+ψ+¬ +ι_Ξ_Β+¦+¬_Ζ +ν_Β+¦_Η_Ζ+¬+ψ+-_Γ 3Βασίλειον της Ελλάδος 3/ξιον Δημ. Σχολείον Πύργου – Τριφυλίας
Ιστορική Έκθεσις περί του Δημοτικού Σχολείου Πύργου – Τριφυλίας
Από μαρτυρίες των επιζώντων γερόντων συνάγεται ότι εις το χωρίον Πύργος-Τριφυλίας ελειτούργησε δημοτικόν σχολείον ευθύς μετά τους χρόνους της επαναστάσεως του 1821.
Το σχολείον ελειτούργησε κατ` αρχάς δαπάναις των κατοίκων του χωρίου ήτοι υπό μορφήν ιδιωτικήν, βραδύτερον την συντήρησιν ανέλαβε η Κοινότης και τέλος εγένετο κρατικόν. Ακριβείς χρονολογίαι των μεταβατικών τούτων σταθμών δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθώσιν.
Μέχρι του έτους 1923 το σχολείον ελειτούργει κεχωρισμένως, ήτοι εις ιδιαίτερον διδακτήριον το σχολείον αρρένων και εις ιδιαίτερον το σχολείον θηλέων.
Από διδακτηριακής πλευράς εστεγάζετο εις ιδιωτικά οικήματα.
Ούτω είχον τα πράγματα ότε το έτος 1930, το Κοινοτικόν Συμβούλιον απαρτιζόμενον εκ των: 1) Θεοδώρου Λυκ. Τσώλη, 2) Πολυχρόνη Π. Πολυχρονοπούλου, 3) Γεωργίου Θεοδωροπούλου, 4) Παναγιώτου Κ. Θεοδωροπούλου και 5) Αριστομένους Αργυροπούλου, εψήφισεν δαπάνην δραχ. 30.000 δια της οποίας ηγοράσθη το υπό της υπηρεσίας προταθέν ως κατάλληλον οικόπεδον, κείμενον εις την έξοδον του χωρίου, βορείως αυτού και παρά την οδόν Πύργου – Μουζακίου.
Δια των ενεργειών του Κοινοτικού Συμβουλίου διωρίσθη υπό του υπουργείου Διδακτηριακή Επιτροπή απαρτιζομένη εκ των : 1) Θεοδώρου Βακαλοπούλου ιερέως, 2) Γ. Μιχαλοπούλου ιατρού, 3) Πολυχρόνη Πολυχρονοπούλου και 4) Αναστασίου Αυρηλιώνη.
Το Κοινοτικόν συμβούλιον μετά της εν λόγω επιτροπής και του τότε Δ/ντού του Σχολείου Δημ/λου Παπαγιάννη Ανδρέου εκινήθη δραστηρίως δια την οικοδόμησιν του διδακτηρίου. Ούτω συνεκεντρώθη δια της προσωπικής εργασίας των κατοίκων οικοδομικόν υλικόν (άμμος, ξυλεία, πέτρα κ.λ.π.) και ήρξαντο αι εργασίαι κατά το έτος 1931 βάσει σχεδίου του υπουργείου Παιδείας προβλέποντας την ίδρυσιν τριταξίου Σχολείου.
Ηνοίχθησαν θεμέλια δια δύο αιθούσας και σχετικόν διάδρομον και επροχώρησαν αι εργασίαι της λιθοδομής.
Αι ως άνω επιτροπαί απηυθύνθησαν και προς τους εν Αμερική ομογενείς οι οποίοι συνέδραμαν δια του ποσού των 330 Δολλαρίων. Δια των χρημάτων τούτων και δια χορηγήσεων της Κοινότητος και ερανικών προσφορών των κατοίκων ως και δια της προσωπικής εργασίας τούτων κατορθώθη η πλήρης αποπεράτωσις της λιθοδομής, της δαπάνης ανελθούσης συνολικώς εις το ποσόν των δραχμών 296.000.
Κατά το έτος 1936 η τότε σχολική εφορεία απαρτιζομένη εκ των: 1) Γεωργίου Μιχαλοπούλου ως προέδρου 2) Γ. Θεοδωροπούλου ως ταμίου και 3) Δημητρίου Σούμουρα Δημ/λου ως γραμματέως ητήσατο δι` αναφοράς της παρά τον Κον υπουργόν Παιδείας την χορήγησιν πιστώσεως δια την αποπεράτωσιν του διδακτηρίου. Το υπουργείον διέταξεν τον τότε Νομάρχην Μεσσηνίας Παπαδήμα όπως μεταβή επιτοπίως και εξετάση τα πράγματα και εισηγηθή περαιτέρω. Πράγματι ο τότε Νομάρχης Μεσσηνίας Παπαδήμας ήλεγξε μεταβάς επιτοπίως την συντελεσθείσαν εργασίαν και εισηγήθη την χορήγησιν πιστώσεως δια την αποπεράτωσιν του διδακτηρίου. Δια της χορηγηθείσης κρατικής πιστώσεως και δια προσφοράς εκ μέρους των κατοίκων οικοδομησίμου ξυλείας συνετελέσθη η πλήρης αποπεράτωσις του διδακτηρίου και κατέστη δυνατή η λειτουργία τούτου από του έτους 1938.
+Φ+_+-+¬_Ε+¦+¦_Ν _Δ_Θ+¬+¬+_+ψ+¬ +ι_Ξ_Β+¦+¬_Ζ +ν_Β+¦_Η_Ζ+¬+ψ+-_Γ 4Το σχολείον προϊόντος του χρόνου επλουτίσθη και δια των απαραιτήτων εποπτικών μέσων διδασκαλίας ως και δια σχολικού κινηματογράφου. Κατά το έτος 1940 εχορηγήθη νέα πίστωσης υπό του υπουργείου δια την οικοδόμησιν και της τρίτης αιθούσης του διδακτηρίου ίνα το σχολείον λειτουργήση ως τριτάξιον. Δυστυχώς το έργον παρέμεινε ημιτελές λόγω της επισυμβάσης κατοχής της χώρας υπό των Γερμανοϊταλών.
Κατά το έτος 1944 (μήνα Απρίλιον) το σχολείον επυρπολήθη υπό των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής περισωθέντων μόνον των θρανίων.
Έκτοτε το σχολείον εστεγάσθη εις ιδιωτικά οικήματα.
Μετά την απελευθέρωσιν οι κάτοικοι προσέφερον ικανήν ξυλείαν κυπαρίσσου και προσεφέρθησαν να βοηθήσωσιν δια την ανοικοδόμησιν του σχολείου. Δυστυχώς όμως δεν ήτο δυνατή η ανοικοδόμησις του σχολείου μόνον δι επιτοπίων πόρων οι οποίοι ήσαν πενιχροί.
Ούτως είχον τα πράγματα ότε το έτος 1950 επεσκέφθη το χωρίον ο εν fond du lac της Αμερικής διαμένων ομογενής κ. Διονύσιος Σταθόπουλος όστις και ανέλαβε πρωτοβουλίαν ανοικοδομήσεως του σχολείου. Ούτω πρωτοβουλία του ομογενούς Σταθοπούλου συνελέγη εν Αμερική δι εκουσίων προσφορών το ποσόν των 2.875 Δολλαρίων, όπερ προσέφερον οι κάτωθι ομογενείς ανακηρυχθέντες και δωρηταί του σχολείου ήτοι: 1) Διονύσης Σταθόπουλος διαμένων εν fond du Lac Δολ. 575, 2) Χαράλαμπος Σταθόπουλος διαμένων ομοίως εν fond du Lac U.S.A. Δολ. 575, 3) Χρυσάνθη χήρα Γ. Κατσούλα διαμένουσα εις Appleton Wis U.S.A. (εις μνήμην του αποθανόντος συζύγου της Γ. Κατσούλα) Δολ. 575, 4) Μιλτιάδης Αυρηλιώνης διαμένων εν MILWAUKEE Wis U.S.A. Δολ. 350, 5) Χρήστος Γεν. Κατσούλας διαμένων εν Santa Rosa Calif. U.S.A. Δολ. 300, 6) Διονύσης Δημητρόπουλος Δολ. 200, 7) Απόστολος Κάππος Δολ. 200 και 8) Φώτης Καραμπότσος Δολ. 100.
Δια των χρημάτων τούτων και δια κρατικής επιχορηγήσεως ανερχομένης εις το ποσόν των δραχ. 15.000.000 κατέστη δυνατή η ανοικοδόμησις των πυρποληθέντων δύο αιθουσών του διδακτηρίου ως και η αποπεράτωσις της τρίτης αιθούσης αυτού, μεταξύ των ετών 1950 – 53.
Σήμερον το σχολείον ενώ από διδακτηριακής πλευράς παρουσιάζεται μάλλον άρτιον, στερείται εποπτικών μέσων διδασκαλίας και μαθητικής βιβλιοθήκης. Πάντως το ετήσιον έσοδον του σχολείου εκ της δωρηθείσης κατά το έτος 1946 υπό του αειμνήστου Ιωάννου Θεοδωροπούλου σταφιδαμπέλου ως και η επιδεικνυομένη εκ μέρους των κατοίκων προθυμία δημιουργεί βασίμους ελπίδας δια τον άρτιον εξοπλισμόν τούτου από πάσης πλευράς.
Σχολικός κήπος. Εν τμήμα του οικοπέδου του διδακτηρίου ήτοι το ευρισκόμενον εις το νοτιοδυτικόν άκρον αυτού εκτάσεως περίπου 500 τετρ. Μέτρων, διερρυθμίστη από του έτους 1937 υπό του τότε Δ/ντού του σχολείου Δημ. Δούμουρα εις σχολικόν κήπον όστις παρουσίασε σημαντικήν πρόοδον.
Ο σχολικός κήπος παρεμελήθη κατά τα έτη της κατοχής και ιδρύθη εκ νέου το έτος 1950-51 υπό του τότε Δ/ντού του σχολείου Αντωνίου Κωνσταντέλλου. Σήμερον ο σχολικός κήπος περιφραγμένος δι` αγκαθωτού σύρματος είναι χωρισμένος εις δύο τμήματα. Το εις την είσοδον αυτού τμήμα έχει διαρρυθμισθή εις ανθοκήπον ενώ το υπόλοιπον διηρημένον εις τμήματα καλλιεργείται δια φυτών καταλλήλως, ώστε να υποβοηθή και εις την διδασκαλίαν του μαθήματος της φυσικής ιστορίας.
Προοπτική μελλοντικών επιδιώξεων. Η σχολική Έφορεία στηριζομένη εις την εκ μέρους των εν τη Αμερική εγκατεστημένων ομογενών κατανόησιν και συμπαράστασιν ως και εις την εκ μέρους των κατοίκων επιδεικνυομένην προθυμίαν έχει ως προοπτικήν την εκτέλεσιν εις το εγγύς μέλλον των κάτωθι εργασιών: α) την απαλλοτρίωσιν του γειτνιάζοντος προς το σχολείον οικοπέδου ώστε να καταστή τούτο ορθογώνιον, β) την περίφραξιν του σχολείου δια μανδροτοίχου, γ) την διαμόρφωσιν του γυμναστηρίου και δ) την ίδρυσιν μελισσοκομείου, ορνιθοτροφείου και κονικλοτροφείου.
Εν Πύργω – Τριφυλίας τη 14η Μαϊου 1953
Ο Διευθυντής
(δυσανάγνωστη υπογραφή)

+Φ+_+-+¬_Ε+¦+¦_Ν _Δ_Θ+¬+¬+_+ψ+¬ +ι_Ξ_Β+¦+¬_Ζ +ν_Β+¦_Η_Ζ+¬+ψ+-_Γ 1

+ι+ξ+κ+Υ+θ+μ +ν+κ+β+ο+ξ+δ+β+Σ+μ 5 001
Φωτογραφίες:

1. 3/ξιον Δημοτικόν Σχολείον Πύργου Τριφυλίας, Έμπροσθεν άποψις του διδακτηρίου (είσοδος του διδακτηρίου)
2. 3/ξιον Δημοτικόν Σχολείον Πύργου Τριφυλίας, Μεσημβρινή άποψις του διδακτηρίου
3. 3/ξιον Δημοτικόν Σχολείον Πύργου Τριφυλίας, Σχολικός Κήπος

4. Η πρώτη σελίδα της έκθεσης του Δ`ντή

5. Η δεύτερη σελίδα της έκθεσης του Δ`ντή

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΘΗΣ ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε
Ιστορικές Εκθέσεις των Δημοτικών Σχολείων Βασιλικού και Μάλθης

του Δημήτρη Α. Δριμή,
εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού

Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις των σχολείων που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων.
Σύμφωνα με την έκθεση του διευθυντή, το δημοτικό σχολείο Βασιλικού λειτουργούσε στο Άνω Βασιλικό (Κατσούρα το παλαιότερο όνομα) μέχρι το 1916. Το ίδιο έτος ιδρύθηκε μονοτάξιο στη στάση Βασιλικού, το οποίο αναβαθμίστηκε σε διτάξιο το 1923. Η έκθεση πληροφορεί, τέλος, πως το σχολείο στεγαζόταν σε ακατάλληλο ιδιωτικό κτίριο ενώ το άνω και κάτω Βασιλικό συναποτελούν την κοινότητα Βασιλικού. Αξίζει να σημειωθεί η ανάπτυξη οικισμών στις στάσεις του τραίνου.
+Τ+Σ+μ+β+δ+β+γ+θ 2Σύμφωνα με την έκθεση του Δ`ντή, το 1/τάξιο δημοτικό σχολείο Μάλθης ιδρύθηκε το 1895 ως ιδιωτικό, έγινε κοινοτικό το 1897 και από το 1900 λειτουργούσε ως δημόσιο. Μέχρι το 1914 στεγαζόταν στην εκκλησία και σε διάφορα σπίτια. Το 1914, με δαπάνες της εκκλησίας του χωριού, κατασκευάστηκε κτίριο για τη στέγαση του σχολείου. Το οικόπεδο ήταν δωρεά της χήρας Χριστοπούλου προς την εκκλησία. Η έκθεση ενημερώνει, τέλος, πως λειτουργούσε σχολικός κήπος ενώ δεν υπήρχε σχολική βιβλιοθήκη.
Ακολουθούν οι πλήρεις εκθέσεις.

+Τ+Σ+μ+β+δ+β+γ+θ 1

Ιστορική Έκθεσις Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού
Προς
Τον κον επιθεωρητήν Δημοτικών Σχολείων Τριφυλίας
Εις Κυπαρισσίαν
Λαμβάνω την τιμήν ν` αναφέρω σχετικώς με το Δημοτικόν Σχολείον Βασιλικού ότι έως το 1916-17 ελειτουργούσεν εις άνω Βασιλικόν (Κατσουρα).
Το 1916 ιδρύθη εις στάσιν Βασιλικού και μονοτάξιον Σχολείον Βασιλικού. Το 1923 προήχθη εις 2/ξιον.
Από το 1916 στεγάζεται εις ιδιωτικόν οίκημα ακατάλληλον για σχολείον.
Το άνω και κάτω Βασιλικό είναι +Τ+Σ+μ+β+δ+β+γ+θ 3μία Κοινότης.
Εν Βασιλικώ τη 26-2-53
Ευπειθέστατος
Ο Δ/ντής του Σχολείου
(δυσανάγνωστη υπογραφή)
Φωτογραφίες
1 1952. Από τας εξετάσεις Δημ. Σχολ. Βασιλικού
2 1952. Από τας εξετάσεις Δ. Σχ. Βασιλικού
3 1952. Από τας Γυμναστικάς επιδείξεις Δ. Σχ. Βασιλικού

Ιστορική Έκθεσις Δημοτικού Σχολείου Μάλθης
Εν Μάλθη σήμερον την 23ην του μηνός Απριλίου έτους 1953 ο υπογεγραμμένος Δίπλας Ανδρέας Δημ/λος και Δ/ντής του ως άνω Δημ/κού Σχολείου εκθέτω τας κάτωθι τας παρασχεθείσας μοι πληροφορίας από ιστορικής απόψεως του Σχολείου.
Το ως άνω Δημ/κόν Σχολείον ιδρύθη το έτος 1895 και ελειτούργησεν ως 1/τάξιον. Εχρησιμοποιήθη δε προς στέγασιν τούτου το πρώτον ο ιερός Ναός του χωρίου και άλλοτε ιδιωτική οικία. Έως το έτος 1897 ελειτούργει ως ιδιωτικόν και έως το έτος 1900 ως κοινοτικόν, έκτοτε ως δημόσιον. Το έτος 1914 ιδρύθη οίκημα περιβαλλόμενον υπό τείχους με δαπάνες του ιερού Ναού του χωρίου και εχορηγήθη διά την στέγασιν του Σχολείου (εχρησιμοποιήθη ως Σχολείον). Έκτοτε το Σχολείον στεγάζεται εις το εκκλησιαστικόν οίκημα χωρίς καμμίαν μεταρρύθμισιν.
Ευθύς με την χορήγησιν του εκκλησιαστικού οικήματος δια Σχολείον ιδρύθη και ο Σχολικός κήπος μικράς επιφανείας με μόνη καλλιέργεια λαχανικών και έχων κατά τας τρείς πλευράς τεχνικόν τείχος και κατά την μεσημβρινήν το προαύλιον του Σχολείου.
Μαθητική βιβλιοθήκη δεν ιδρύθη.
Δωρητής φέρεται η χήρα Χριστοπούλου ήτις εδώρησεν μέγα οικόπεδον εις την εκκλησίαν το οποίον εχρησιμοποιήθη δια την ανέγερσιν του Σχολείου.
Ο Δ/ντής του Σχολείου
Ανδρέας Δίπλας
Φωτογραφία
1953. +Φ+_+-. _Δ_Θ+¬+¬. +ε+Σ+δ+α+Ω+μ +φ+¦+_+__Δ+_ _Ε+¬_Ζ +++¦+__Ζ+__Ζ+__Ε+χ1953. Η έκθεση του διευθυντή του δημ. Σχολείου Μάλθης.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΑΛΘΗΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΙ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΩΝΙΟΥ ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε
Ιστορικές Εκθέσεις των Δημοτικών Σχολείων Κατσίμπαλι και Χαλαζωνίου

Tου Δημήτρη Α. Δριμή, εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού.

Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις των σχολείων που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων.
Το δημοτικό σχολείο Κατσίμπαλι, σύμφωνα με τη συνοπτική έκθεση του Δ`ντή του σχολείου, λειτούργησε από το 1880 ως μονοτάξιο ιδιωτικό και από το 1902 ως μονοτάξιο δημόσιο. Το σχολείο στεγαζόταν σε διάφορα μισθωμένα κτίρια μέχρι το 1937 που μεταφέρθηκε στο σπίτι του δάσκαλου Φούρλαρη. Ο τελευταίος είχε παραχωρήσει με διαθήκη το σπίτι του, για τη στέγαση του σχολείου. Το 1940 χτίστηκε το νέο μονοτάξιο διδακτήριο το οποίο επισκευάστηκε το 1947 και  έκτοτε στέγαζε το σχολείο.
Το Χαλαζώνι, σύμφωνα με την έκθεση της Διευθύντριας του σχολείου, είναι οικισμός των ύστερων βυζαντινών χρόνων. Σε απογραφή του 1640 είχε 72 κατοίκους ενώ στην επανάσταση του 1821 πήρε ενεργά μέρος και ανέδειξε σπουδαίες μορφές. Το 1870, περίπου, ιδρύθηκε δημόσιο δημοτικό σχολείο το οποίο στεγαζόταν σε ιδιωτικά κτίρια. Μια προσπάθεια ανέγερσης διδακτηρίου που έγινε το 1940 σταμάτησε λόγω του πολέμου. Η έκθεση, τέλος, πληροφορεί πως το σχολείο διέθετε μικρό σχολικό κήπο, σε τμήμα του οικοπέδου που προοριζόταν για την ανέγερση διδακτηρίου, ενώ μαθητική βιβλιοθήκη δεν υπήρχε.
Ακολουθούν οι πλήρεις εκθέσεις.

Ιστορική Έκθεσις του Δημοτικού Σχολείου Κατσίμπαλι
Εν Κατσίμπαλη  σήμερον την 30ην του μηνός Απριλίου του έτους 1953 ημείς ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Κατσίμπαλι, ως προς την ιστορίαν του σχολείου μας, εκθέτομεν τα κάτωθι.
Κατόπιν πληροφοριών το σχολείον μας ελειτούργησεν το πρώτον κατά το έτος 1880 περίπου ως ιδιωτικόν με τον τύπον Μονοταξίου σχολείου, ως δε εμφαίνεται εκ των βιβλίων του αρχείου τούτο ήρχισεν λειτουργούν ως Δημόσιον και με τον ίδιον τύπον από του έτους (1902) χίλια εννεακόσια δύο στεγασθέν εις διάφορα ιδιωτικά οικήματα μέχρι του έτους 1937 οπότε εστεγάσθη εις την υπό του αποβιώσαντος Δημοδιδασκάλου Ιωάννου Φούρλαρη δωρηθείσαν οικίαν του διά διαθήκης ίνα χρησιμοποιηθή αύτη προς στέγασιν του Δημοτικού σχολείου.
Κατά το έτος 1940 δαπάναις του Κράτους ανηγέρθη το νέον μας διδακτήριον τύπου Μονοταξίου το οποίον επισκευάσθη κατά το έτος 1947 οπότε και εστεγάσθη το σχολείον μας εις τούτο.
Εφ` ω συνετάγη η παρούσα ήτις υπογράφεται.
H Διευθύντρια του Σχολείου
Δ. Γκότση

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΙ

ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΙ 2

ΚΑΤΣΙ

Φωτογραφίες
1 Το παλαιόν Δημοτικόν Σχολείον Κατσίμπαλι
2 Νέον Δημοτικόν Σχολείον Κατσίμπαλι ανεγερθέν εν έτει 1940, επισκευασθέν εν έτει 1947
3 Διαβιβαστικό του Δ/ντή του σχολείου

Ιστορική Έκθεσις Δημοτικού Σχολείου Χαλαζωνίου
Το Χαλαζώνιον είναι εν εκ των αρχαιοτέρων χωρίων της Τριφυλίας. Δεν γνωρίζομεν πότε ακριβώς ιδρύθη, υπολογίζομεν όμως, ότι είναι κτίσμα των τελευταίων Βυζαντινών Χρόνων. Πιθανώς είναι σύγχρονον της Χριστιανουπόλεως, Καναλεπούς και Φιλιατρών. Από παλαιότατον απογραφικόν πίνακα πληροφορούμεθα, ότι κατά το έτος 1640 ηρίθμη 72 κατοίκους. Κατά την επαναστατικήν εποχήν αναφέρεται ως εις των επαρχιακών παραγόντων και μορφαί ως του Παπαναστάση Χαλαζωνίτου και άλλων αγωνιστών του 21 το κατέστησαν γνωστόν και έξω των ορίων της επαρχίας.
Μετά την επανάστασιν, ότε το νεοσύστατον Ελληνικόν Κράτος ήρχισε να οργανώνη τας διαφόρους υπηρεσίας του το Χαλαζώνιον ως εν των αρχαιοτέρων και μεγαλυτέρων χωρίων της περιφερείας θα ήτο εκ των πρώτων, τα οποία έτυχον της κρατικής μερίμνης και απέκτησαν Σχολείον.
Οι γηραιότεροι των σημερινών κατοίκων μας πληροφορούν, ότι πολύ προ αυτών ελειτούργη Δημόσιον Δημοτικόν Σχολείον εις το χωρίον των. Αγόμεθα λοιπόν εις το συμπέρασμα το Σχολείον Χαλαζωνίου ιδρύθη περί το 1870. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβώσωμεν την ακριβή χρονολογίαν της ιδρύσεώς του, διότι ούτε επίσημα έγγραφα σχετικά με το ζήτημα τούτον έχομεν ούτε αι πληροφορίαι δύνανται να φθάσουν μακρύτερα και να είναι σαφέστεραι.
Καίτοι όμως τόσον παλαιόν, το Σχολείον ανέκαθεν εστεγάζετο εις ιδιωτικάς οικίας και δεν κατέστη δυνατόν μέχρι σήμερον ν` αποκτήση ίδιον οίκημα. Κατά το 1940 εγένετο απόπειρα ανεγέρσεως διδακτηρίου, αλλ` ο επισυμβάς πόλεμος διέκοψεν ταύτην ευθύς ως ήρχισεν. Σήμερον εξακολουθεί να στεγάζεται εις την οικίαν Θεοδ. Ματζαφλάρη.
Όσον δια σχολικόν κήπον εκαλλιεργείτο ανέκαθεν, αλλά κάθε φοράν, που το Σχολείον μετεφέρετο εις άλλο οίκημα εγκατελείπετο ο παλαιός δια να ιδρυθή νέος. Από του 1949 όμως καλλιεργείται τμήμα του προοριζομένου δια την ανέγερσιν διδακτηρίου χώρου. Ο κήπος ούτος έχει έκτασιν 35 τ.μ. και περιέχει άνθη και δενδρύλλια.
Περί μαθητικής βιβλιοθήκης ουδέν έχομεν να αναφέρωμεν, διότι τοιαύτη δεν υπάρχει.
Εν Χαλαζωνίω τη 27η Απριλίου 1953
Η Διδ/σα
Γ. Ξύγκα

ΧΑΛΑΖΩΝΙ

Φωτογραφία
Απόσπασμα από την πρωτότυπη έκθεση της Δ`ντριας του δημοτ. σχ. Χαλαζωνίου

ΤΟ 1ο ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε Ιστορική Έκθεσις του 1ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών

Δημήτριος Α. Δριμής, εκπαιδευτικός, τ. δήμαρχος Αετού

dsc06602Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Οι εκθέσεις αποστέλλονταν με συνοπτικά διαβιβαστικά. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Στις εκθέσεις των σχολείων που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων. Το 1ο δημοτικό σχολείο Φιλιατρών, σύμφωνα με τη συνοπτική έκθεση του Δ`ντή του σχολείου, ιδρύθηκε το 1845 ως μονοτάξιο, έγινε 4/τάξιο το 1903 και το 1947 6/τάξιο. Το σχολείο στεγαζόταν σε μισθωμένο κτίριο έχοντας πολλά προβλήματα ενώ το νέο δημόσιο διδακτήριο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1939 παρέμενε ημιτελές. Τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι δεν υπήρχε σχολική βιβλιοθήκη ούτε κάποιος ευεργέτης ή δωρητής. Το 4ο 3/τάξιο δημοτικό σχολείο Φιλιατρών, σύμφωνα με την έκθεση του Δ`ντή του σχολείου, ιδρύθηκε το 1938, όταν υπουργός παιδείας ήταν ο Φιλιατρινός πολιτικός Νικόλαος Σπέντζας. Το σχολείο λειτούργησε από την ίδρυσή του ως δημόσιο και μέχρι το 1949 στεγαζόταν στο κτίριο του Γ` δημοτικού σχολείου. Λειτουργούσε δε μετά το μεσημέρι. Ο Διευθυντής σημειώνει με παράπονο πως ο αριθμός των μαθητών του σχολείου βαίνει μειούμενος, τόσο λόγω του βαθμού του (3/τάξιο και όχι 6/τάξιο) όσο και γιατί βρίσκεται στη Δ. άκρη της πόλης και σε συνοικία φτωχή. Προτείνει την αυστηρή εφαρμογή των σχολικών ζωνών για την αύξηση του αριθμού των μαθητών και την προαγωγή του σχολείου. Αναφέρεται στην περιπέτεια του σχολικού κήπου και ενημερώνει πως σχολική και μαθητική βιβλιοθήκη καθώς και εποπτικά μέσα διδασκαλίας δεν υπάρχουν λόγω έλλειψις πόρων. Παρακαλεί τον επιθεωρητή να βοηθήσει στην προσπάθεια απόκτησής τους. Αναφέρεται στην κοινωνική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και σημειώνει πως το σύνολο σχεδόν των 100 μαθητών προέρχεται από φτωχά κοινωνικά στρώματα. Πληροφορεί, τέλος, πως ο χώρος της αυλής είναι επαρκής για το μάθημα της γυμναστική και για τα παιδικά παιχνίδια. Ακολουθούν οι πλήρεις εκθέσεις των διευθυντών.

Ιστορική Έκθεσις του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών Εις εκτέλεσιν της υπ` αριθμ. 25/5-2-53 υμετέρας διαταγής, λαμβάνω την τιμήν ν` αναφέρω υμίν τα κάτωθι: 1)Το σχολείον μας ιδρύθη κατά το έτος 1845 και ελειτούργησεν ως μονοτάξιον μέχρι του έτους 1903. Έκτοτε ως 4/ξιον μέχρι του 1946 και από του 1947 έως σήμερον ως 6/τάξιον. Από του 1845 έως 1888 ελειτούργησεν ως δημοσυντήρητον από δε του 1889 ως δημόσιον. 2)Νέον διδακτήριον ανηγέρθη κατά το έτος 1939 και παραμένει ημιτελές. 3)Εις το επ` ενοικίω ήδη διδακτήριον, το σχολείον μας στεγάζεται από του 1929 και ουδεμία επισκευή ή μεταρρύθμισις εν αυτώ εγένετο. Το εν λόγω οίκημα είναι διώροφον, λιθόκτιστον. Εσωκλείστως υποβάλλω και φωτογραφίαν αυτού. 4)Μαθητική βιβλιοθήκη δεν υπάρχει. Ουδείς ευεργέτης ή δωρητής εγένετο προς ενίσχυσιν των πόρων αυτού ή προς ίδρυσιν βιβλιοθήκης. Εν Φιλιατροίς τη 4η Ιουνίου 1953 Ευπειθέστατος Ο Δ/ντής του Α` Δημοτικού (δυσανάγνωστη υπογραφή)

ΣΧΟΛΕΙΟ Φ

Φωτογραφία 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών 1953

Ιστορική Έκθεσις Δ` Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών Κατόπιν της υπ` αρίθμ. 25/5-2-53 υμετέρας εγκυκλίου Δ/γής, γνωρίζομεν υμίν τα εξής: Το Δ` 3/ξιον Δημοτικόν Σχολείον Φιλιατρών δεν έχει μακρυχρόνιον ιστορίαν διότι έχει ιδρυθή υπό του Κράτους προ δεκαπενταετίας μόνον, και ακριβώς κατά το έτος 1938 ότε ήτο υπουργός Παιδείας ο εκ Φιλιατρών καταγόμενος και νυν κυβερνητικός βουλευτής ο κ. Νικόλαος Σπέντζας. Ιδρύθη ως 3/ξιον και δεν προήχθη παραμένει ακόμη ως τοιούτον μη αποκλειομένης και της περιπτώσεως υποβιβασμού του, καθ` ότι ο αριθμός των εις αυτό φοιτώντων μαθητών βαίνει από έτους εις έτος ελαττούμενος αντί να βαίνει αυξανόμενος. Και τούτο λόγω του βαθμού του ενώ τ`άλλα σχολεία της πόλεως είναι εξατάξια και τα προτιμούν οι γονείς και κηδεμόνες, χωρίς να είναι εις θέσιν να εκτιμήσουν την εν αυτώ εργασίαν. Έπειτα το σχολείον αυτό ευρίσκεται εις το Δ. άκρον της πόλεως εις συνοικίαν πτωχήν και απομεμακρυσμένην και οι γονείς και κηδεμόνες προτιμούν το κεντρικόν σχολείον το οποίον δεν απέχει πολύ. Είναι ανάγκη να γίνη αυστηρά εφαρμογή των ζωνών και ν` αυξηθή ο αριθμός του σχολείου ίνα εν καιρώ προταθή προς προαγωγήν. Το εν λόγω σχολείον εξ αρχής ελειτούργησεν ως δημόσιον. Ανηγέρθη κατά το έτος 1938 νέον, ελειτούργησε ως μονάς αυτοτελής κατά το σχολ. Έτος 1949 – 1950, ότε επερατώθη η στέγη, η τοποθέτησις των τελάρων, τζαμιών, η εσωτερική του διαρρύθμισις εις τρείς αιθούσας διδασκαλίας και εν Γραφείον. Από της ιδρύσεώς του μέχρι του 1949 εστεγάζετο εις το Διδακτήριον του Γ` σχολείου και ειργάζετο μεταμεσημβρινώς. Σχολικός κήπος δεν υπάρχει κατά το παρελθόν σχολικόν έτος ιδρύθη μία παρωδία σχολικού κήπου, αλλ` επειδή ατελώς είχεν περιφραχθή και το σχολείον ευρίσκεται εις συνοικίαν αμορφώτων μη εχόντων επίγνωσιν της αξίας του σχολικού κήπου, ευθύς αμέσως μετά τας θερινάς διακοπάς του σχολείου, εξεφράχθη και κατεστράφη, δι` έλλειψιν πόρων κατά το τρέχον σχολ. έτος δεν εγένετο προσπάθεια ιδρύσεως τούτου διότι θα έχανε και την αξίαν να είναι μόνον ο κήπος κατά το διάστημα της λειτουργίας του σχολείου. Σχολική και μαθητική βιβλιοθήκη δεν υπάρχουν δια τον ως άνω λόγον (έλλειψις πόρων). Είναι ανάγκη και είναι το πρώτον μέλημά μας να ιδρυθή τόσον σχολική βιβλιοθήκη όσον και μαθητική τοιαύτη, θα επεθύμουν και θα παρεκάλουν θερμότατα τον κ. επιθεωρητήν ακούραστον εργάτην της εκπαιδεύσεως να τεθή συμπαραστάτης και οδηγός εις την σοβαροτάτην ημών προσπάθειαν αυτήν, διότι και η διαδασκαλία της γεωγραφίας, της φυσικής και χημείας και άλλων μαθημάτων δεν γίνεται εποπτικώς ελλείψει εποπτικών μέσων. Εις τους περί τους εκατόν φοιτώντας μαθητάς δεν υπάρχει ουδέ εις επιστήμονος, επιχειρηματίου, εμπόρου ή και υπαλλήλου ακόμη, όλοι είναι τέκνα εργατών ακτημόνων-αχθοφόρων ελάχιστοι μικροεμπόρων και μικροκτηματιών και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να βοηθηθή ούτε υλικώς, ούτε ηθικώς η προσπάθεια του σχολείου. Συνημμένως υποβάλλομεν φωτογραφίαν του διδ/ρίου εν η δεν φαίνονται οι βοηθητικοί αυτού χώροι, ήτοι: α` εις την ΒΔ γωνίαν το μικρόν μαγειρείον και τ` αποχωρητήρια. β` εις την ΒΑ η μικρά αυτού αποθήκη έναντι της εισόδου. Η αυλή είναι επαρκής δια το μάθημα της γυμναστικής και τας παιδιάς. Εν Φιλιατροίς τη 2α Μαίου 1953 Ο Δ/ντής του σχολείου (δυσανάγνωστη υπογραφή)

ΣΧΟΛΕΙΟ Ψ

Φωτογραφία Δ` 3/ξίου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών. Πρόσοψις Μεσημβρινή. Εν Φιλιατροίς τη 1η Μαίου 1953

ΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Δ. ΚΩΤΣΑΚΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε.

3ον Εξατάξιον Δημοτ. Σχολείον Φιλιατρών
Του Δημήτρη Α. Δριμή
Εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού

dsc06602Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους, με σκοπό την έκδοση λευκώματος. Η έκδοση αυτή, από όσο γνωρίζουμε, δεν πραγματοποιήθηκε.
Οι εκθέσεις, αρκετές συνοδεύονται και με φωτογραφίες, αποστέλλονται με συνοπτικά διαβιβαστικά. Άλλες από αυτές είναι αναλυτικές και άλλες σύντομες.
Οι πληροφορίες, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, για τη γλώσσα, την κοινωνία, την τοπικότητα και τη λειτουργία του τοπικού παράγοντα, την οικονομία, τις αντιλήψεις, την ιδεολογία, την εκπαίδευση, (ιδιωτικά-κοινοτικά-Κρατικά σχολεία, σχολεία αρρένων – θηλέων), τον αγώνα για την εξασφάλιση σχολικής στέγης (διδακτηρίων), τη θέληση της δημιουργίας, την κοινωνική κινητικότητα μέσω της εκπαίδευσης, την ιεραρχία, τις αντιθέσεις πόλης – χωριού αλλά και τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις, τα συσσίτια, που δεν είναι πλέον μακρινή ανάμνηση, τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και της εκκλησίας, την εθελοντική εργασία και προσφορά, τη λειτουργία του εράνου, την τομή του πολέμου, την κατοχή, (θύματα αντιποίνων υπήρξαν και σχολικά κτίρια), τον εμφύλιο, την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, … είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας.
Στις εκθέσεις των σχολείων που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως στις πρωτότυπες εκθέσεις.

 

ΣΧΟΛΕΙΑ

Το εικονιζόμενον είναι η Νοτία πτέρυξ και παρ` αυτώ με την καγκελωτήν είσοδον είναι ο σχολικός κήπος. Αριστερά και εις το βάθος διακρίνεται η Βορεία πτέρυξ η οποία χωρίζεται από την Νοτίαν με αυλήν περιμανδρομένην με σιδηρά καγκελωτά, ως ολίγον φαίνεται αριστερά.

+ν+κ+β+ν+θ +ο+β+δ+β+Σ+ν+κ+σ+ζ 2

Νέον Διδακτήριον 3ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών. 

Βασίλειον της Ελλάδος
3ον Εξατάξιον Δημοτ. Σχολείον Φιλιατρών
Ιστορικόν του άνω σχολείου

Κατά συλλεγείσας πληροφορίας το σχολείον ιδρύθη το έτος 1845 ως Δημοσυντήρητον Θηλέων. Δεν υπάρχουν πληροφορίαι περί του τύπου του σχολείου (1/ξιον, 2/ξιον κ.λ.π.). Πάντως από του έτους 1888 φέρεται, κατά πληροφορίας πάντοτε, ως μεγάλο σχολείον Θηλέων. Από δε του 1901 είναι πλέον 6/ξιον Θηλέων. Από δε του έτους 1928-29 εγένετο 3ον 6/ξιον μικτόν Δημοτικόν Σχολείον και έκτοτε λειτουργεί ως τοιούτον.
Διδακτήριον: Το Σχολείον εγκατεστάθη, μετά από περιπλάνησιν πολλών δεκαετηρίδων εις ιδιωτικά οικήματα, εις το νυν εν ενεργεία διδακτήριον από του έτους 1901. Προγενεστέρως εστεγάζετο το Γυμνάσιον Φιλιατρών εις το οίκημα αυτό. Από δε του έτους 1915 7 Νοεμβρίου εχορηγήθη από τον Δήμον Φιλιατρών του οποίου ήτο κτήμα, εις το Δημόσιον το οποίον και το κατέχει.
Τούτο διεσκευάσθη εις το σημερινόν του σχέδιον κατά το έτος 1932 δαπάναις υπουργείου Παιδείας και το έτος 1946 επεσκευάσθη επίσης δαπάναις του υπουργείου Παιδείας.
Νέον Διδακτήριον: Τούτο εκτίσθη ανατολικώς του παλαιού και εις απόστασιν 500 περίπου μέτρων δαπάναις του υπουργείου Παιδείας το έτος 1939. Μένει έκτοτε ημιτελές, αχρηστευθέντων μεταπολεμικώς των καταθέσεων παρά ταις Τραπέζαις ανερχομένων εις το ποσόν του 1.000.000 ενός εκατομμυρίου προπολεμικών δραχμών περίπου.
Η ανέγερσις εγένετο μερίμνη του εκλεκτού τέκνου της πόλεως των Φιλιατρών κ. Νικολάου Σπέντζα, υπουργού Παιδείας όντος τότε. Περιλαμβάνει έκτασιν 7 στρεμμάτων και είναι μήκους (το κτίριον) 72 μέτρων. Τα σχετικά σχέδια προβλέπουν άρτιες εγκαταστάσεις Γυμναστηρίων, λουτρών, συσσιτίων κ.λ.π..
Δια την αποπεράτωσιν υπάρχουν παρά τη Σχολική Εφορεία 30.000.000 τριάκοντα εκατομμύρια Δραχ. Ποσόν το οποίον θεωρείται λίαν ανεπαρκές. Δεν φθάνει ούτε δια την αποπεράτωσιν του κυρίως διδακτηρίου στοιχειωδώς πως.
Κίνησις του σχολείου: Πολλάκις επραγματοποιήθησαν εις το σχολείον Παντριφυλιακά και Τοπικά Συνέδρια. Ακόμη ομιλίαι προς τους γονείς των τροφίμων του σχολείου γίνονται, σχεδόν, κάθε έτος. Από του 1950 υφίσταται εις το σχολείον Παιδική Χορωδία (70 μαθηταί) η οποία ψάλλει την θείαν λειτουργίαν κατά τας Κυριακάς και εις την εκκλησίαν που θα γίνη ο εκκλησιαμός του σχολείου.
Ακόμη από του ιδίου έτους, 1950, ιδρύθη Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη η οποία επλουτίσθη έτι μάλλον κατά το έτος 1952 δια της δωρεάς (κατόπιν εκκλήσεων) εκλεκτών τέκνων της πόλεως των Φιλιατρών. Οι προσφέροντες είτε κατάλληλα βιβλία, είτε χρήματα δια τον ιερόν τούτον σκοπόν είναι οι κ.κ. 1. Σταυριανόπουλος Αντώνιος Συν/ρχης Στρατολογίας, 2. Παρίσσος Νικόλαος Αν/ρχης Χωρ/κής, 3. Κωτσάκης Μίμης Υφηγητής Αστρονομίας εν τω Εθν. Πανεπιστημίω και Πολυτεχνείω, 4. Χαράλαμπος Μούστρης τμημ. Υπουργείου Παιδείας, 5. Νίντας Μπάμπης Γυμνασιάρχης, 6. Χάραρης Αχιλλεύς Δικηγόρος, 7. Κων/νος Θεοδωρόπουλος τμημ. Υπουργείου Παιδείας, 8. Ανάργυρος Ηλίας ιατρός.
Σχολικαί εορταί: Κάθε χρόνο και κατά τα Χριστούγεννα, 25ην Μαρτίου και εξετάσεις γίνονται εορταί και θεατρικαί παραστάσεις εκ μέρους των μαθητών και εν τη αιθούση τελετών του σχολείου, αι οποίαι λαμπρύνουν πολύ την όλην εμφάνισιν του σχολείου.
Εκδρομαί: Εκτός των συνήθων ημερησίων εκδρομών, καθιερώθη από του έτους 1949 μία εκδρομή κατ` έτος δια να γνωρίσουν οι μαθηταί όλα τα αρχαία τα ευρισκόμενα εν Πελοποννήσω. Μέχρι τούδε δε επραγματοποιήθησαν: το πρώτον εις Πύλον, μετά εις Μεθώνην, ακολούθως εις λουτρά Καϊάφα, πέρυσι εις Αρχαίαν Ολυμπίαν και εφέτος μελετάται τοιαύτη εκδρομή εις την πόλιν του Μυστρά.
Σχολικός κήπος: Ιδρύθη κατά το έτος 1950 μεταφερθέντων εις λιμνάζοντα, παρά το διδακτήριον χώρον, 120 κάρρων ξένου χώματος. Περιεφράχθη δια δικτυωτού σύρματος και διεμορφώθη εις κηπάρια εκ διαφόρων δενδριλίων και ανθέων και φυτώρια κυπαρίσσου, πεύκου και κουκουναριάς. Εν αυτώ ευρίσκουν αρκετήν ενασχόλησιν οι μαθηταί κατά τας μη εργασίμους ώρας.
Διδακτικόν Προσωπικόν: Δ/νής κ. Δημήτριος Κωτσάκης
Δ/λοι κ. Τούλα Βασιλοπούλου, κ. Κων/να Μυλωνά, κ. Ευφροσύνη Θεοδωρακοπούλου, κ. Σταύρος Πανούσης, δις Χριστούλα Πλακονούρη.
Υπηρετικόν Προσωπικόν: Ιωάννα Αθανασοπούλου
Εν Φιλιατροίς τη 29η Απριλίου 1953
Ο Δ/ντής του Σχολείου
Δ. Κωτσάκης

 

Tα μνημόνια βλάπτουν σοβαρά την Υγεία. Του Δημήτρη Α. Δριμή τ. δήμαρχου Αετού, μέλους της Γραμματείας του τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ.

Tα μνημόνια βλάπτουν σοβαρά την Υγεία.

 Του   Δημήτρη  Α. Δριμή, τ. δημάρχου Αετού, μέλους της Γραμματείας του τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ
    
    Τη διαφθορά, το πελατειακό σύστημα, τη σπατάλη, τα πάρτι, τις στρεβλώσεις και τα προνόμια στο χώρο της υγείας κατακεραυνώνουν οι κυβερνώντες. Οι ίδιοι, βέβαια, δηλώνουν αθώοι του εγκλήματος. Οι παρεμβάσεις τους, όμως, δεν θεραπεύουν. Αντίθετα, διαλύουν το σύστημα της δημόσιας δωρεάν υγείας.
Η κρατική επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ μειώνεται. H οικονομική κρίση, η αύξηση της ανεργίας, οι μειωμένες αποδοχές και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν επιτρέπουν την αύξηση των εσόδων του οργανισμού. Τα ασφαλιστικά ταμεία έχασαν χρήματα στο χρηματιστήριο, έχασαν χρήματα με τα δομημένα ομόλογα και με το «κούρεμα» των ομολόγων, χωρίς να ρωτηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, διαλύθηκαν. Τα μειωμένα διαθέσιμα και έσοδα οδηγούν σε αδυναμία αποπληρωμής των ήδη μεγάλων χρεών, σε αδυναμία κάλυψης τρεχουσών υποχρεώσεων, σε μείωση παροχών προς τους ασφαλισμένους, σε αδυναμία καταβολής νοσηλίων στα νοσοκομεία, στην οικονομική κατάρρευση του όλου συστήματος υγείας.
Τα νοσοκομεία υφίστανται τις συνέπειες της συνεχούς μείωσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που σημαίνει αδυναμία συντήρησης των υποδομών τους, τις συγχωνεύσεις, για εξοικονόμηση προσωπικού, την υπαγωγή τους στον κανόνα 1 πρόσληψη για 5 απολύσεις, που σημαίνει υπολειτουργία, κρίσιμα και μεγάλα κενά. Οι συνεχείς περικοπές των κρατικών δαπανών, τόσο στη φαρμακευτική δαπάνη όσο και στα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων, οδηγούν σε ελλείψεις αναλώσιμων, όπως γαζών και φλεβοκαθετήρων, σε βάρδιες χειρουργείων με ένα ζευγάρι γάντια, σε μείωση του χειρουργικού χρόνου, σε ελλείψεις, πολλές φορές, φαρμάκων ακόμα και για κρίσιμες θεραπείες καρκινοπαθών, που αναγκάζονται να σπάνε τον κύκλο της θεραπείας τους. Η μείωση δε των δαπανών για εφημερίες και η αναστολή πληρωμής των πρόσθετων αμοιβών στους εργαζόμενους είναι συνήθης.  Τα περιφερειακά (αγροτικά) ιατρεία έχουν μεγάλα κενά. Οι νέοι γιατροί προτιμούν να ξενιτεύονται παρά να εργάζονται υποαμοιβόμενοι.  Η συνταγογράφηση έχει μετατραπεί σε μια μικρή Οδύσσεια, για τους κατοίκους των χωριών μας.
Και ενώ η ανεργία καλπάζει, τα εισοδήματα συρρικνώνονται και μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν διαθέτει πλέον υγειονομική κάλυψη θεσπίζεται, με ισχύ από 1-1-2014, αφενός εισιτήριο 25 ευρώ για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη εισαγωγής σε νοσοκομείο και αφετέρου χαράτσι 1 ευρώ, υπέρ του ΕΟΠΥΥ, για κάθε συνταγή που θα εκτελείται. Ο ασθενής, που θα εισαχθεί καταβάλλοντας τα 25 ευρώ, θα καταβάλλει και τη νοσηλεία του, σύμφωνα με τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν.). Τα υπεραυξημένα ΚΕΝ επιβαρύνουν τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και τους πολίτες και ανακουφίζουν, σε αντίστοιχο ποσό, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Το χαράτσι δε του 1 ευρώ ανά συνταγή θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τους χρόνια πάσχοντες και τους συνταξιούχους.                                                                                                                         
Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις προστίθενται σε μιά σειρά χαρατσιών που ήδη ταλαιπωρούν καθημερινά τους πολίτες, όπως: το χαράτσι στην τηλεφωνική γραμμή για ραντεβού με γιατρό του ΕΟΠΥΥ. Το τραγελαφικό είναι πως εξυπηρετείται 1 ΑΜΚΑ και 1 ειδικότητα γιατρού ανά τηλέφωνο,  με κόστος κάθε τηλεφώνου 1,3 ευρώ. Αν κάποιος θέλει δεύτερη ειδικότητα ή ραντεβού και για το παιδί του θα πρέπει να ξανατηλεφωνήσει και να ξαναχρεωθεί. Η καταβολή 5 ευρώ για κάθε επίσκεψη στα νοσοκομεία (εξέταστρο) και η πληρωμή, τις περισσότερες φορές, 20 ευρώ για συνταγογράφηση φαρμάκων. Η καθιέρωση συμμετοχής σε διαγνωστικές εξετάσεις ύψους 15%. Η αύξηση της συμμετοχής των ασθενών σε αρκετά φάρμακα και η κατά 20%, περίπου, παραπάνω συμμετοχή τους για τα πρωτότυπα φάρμακα αντί για τα γενόσημα. Πολλά Φάρμακα, είναι, πλέον, εκτός λίστας συνταγογράφησης, που σημαίνει εξολοκλήρου πληρωμή τους από τον ασθενή. Το ίδιο συμβαίνει και με διαγνωστικές εξετάσεις, που είναι εκτός λίστας και ή τις κάνεις και τις πληρώνεις ή αδυνατείς και ο Θεός βοηθός.
Η υγεία υφίσταται τις συνέπειες μιάς αντίληψης, που θεοποιεί τη μείωση του κόστους σε βάρος της ιατρικής επιστήμης και του οφέλους του ασθενή. Το κοινωνικό κράτος εξαϋλώνεται, το δημόσιο σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία υπονομεύονται, η υγεία γίνεται εμπόρευμα δύσκολα προσπελάσιμο, για τους φτωχούς πολίτες που οδηγούνται στην οργή και την απόγνωση. Οι ασθενείς καλούνται να πληρώσουν, από τα ήδη λεηλατημένα εισοδήματά τους και πέρα από τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για την φαρμακευτική και νοσηλευτική τους περίθαλψη. Θα το σκέφτονται, πιά, να απευθύνονται στις μονάδες υγείας. Για δε τους ανασφάλιστους καμία πρόνοια. Στο έλεος του Θεού.
Η μνημονιακή πολιτική διαλύει το, στοιχειώδες στη χώρα μας, εθνικό σύστημα υγείας, απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή, εγκαθιδρύει συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, φτωχοποιεί τους πολίτες, οδηγεί την Ελληνική κοινωνία στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Η πολιτική αυτή είναι «βαθιά ανθυγιεινή». Μπορεί και πρέπει να ανατραπεί.