Αρχείο κατηγορίας ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΤΗΣ Β΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 21 ΚΑΙ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017. ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ ΔΩΡΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΟΡΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ. ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1-3.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.Nτέρμπι Διαγόρα Κοπανακίου – Καλού Νερού στον 1ο όμιλο
Το ντέρμπι κορυφής του 1ου ομίλου μεταξύ του Διαγόρα Κοπανακίου και του ΠΑΟ Καλού Νερού, ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β΄ Τοπικής κατηγορίας.Φωτογραφία της Sia Zaxou.
.

Επικύρωση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση Γηπέδου Κοπανακίου» στην 53η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής.

« 53η  Τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »Σχετική εικόνα

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις  19-10-2017, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :

 • Επικύρωση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση Γηπέδου Κοπανακίου» που αφορά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

 • Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017

 • Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

 • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                         Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυπαρισσία  18/08/2017

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.:   16804   

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Για την προμήθεια με τίτλο:

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ«

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Τριφυλίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ιωάννου Μεταξά & Βασιλέως Παύλου

Πόλη, Τ.Κ.

Φιλιατρά, 24300

Τηλέφωνο

27610 35011

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

cbarkas@teemail.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Χρήστος Μπαρκάς

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dimostrifylias.gr

 1. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τριφυλίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 15.7326.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα.

 1. Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς στο γήπεδο Κοπανακίου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 89.937,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 72.530,40 €  ΦΠΑ: 17.407,30 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

 1. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/09/2017 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη υποβολής προσφορών).

 1. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.

Η Διακήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimostrifylias.gr στην διαδρομή: Αρχική σελίδα ► Ενημέρωση ► Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης).

 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.451,00 ευρώ (χιλίων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ).

 1. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο άρθρο 2.4.2. της διακήρυξης).

 • Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΟΛΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Ο  Δήμαρχος

 

Παναγιώτης Κατσίβελας

Από το… πάνω ράφι ψώνισε ο Διαγόρας Κοπανακίου όσον αφορά τον προπονητή …

«Μπαμ» με Γιάννη Αντωνόπουλο το Κοπανάκι: «Φέτος μόνο το πρωτάθλημα»

"Μπαμ" με Γιάννη Αντωνόπουλο το Κοπανάκι: "Φέτος μόνο το πρωτάθλημα"

 Από το… πάνω ράφι ψώνισε ο Διαγόρας Κοπανακίου όσον αφορά τον προπονητή που θα τον οδηγήσει στο νέο πρωτάθλημα της Β’ τοπικής.

Ο εκλεκτός της διοίκησης είναι ο μέχρι πρότινος προπονητής του Εθνικού Μελιγαλά Γιάννης Αντωνόπουλος, με τον οποίο έδωσε τα χέρια ο πρόεδρος της ομάδας Σάκης Γεωργιόπουλος. Ο Αντωνόπουλος εκτός από τον Μελιγαλά, έχει δουλέψει αρκετά χρόνια με επιτυχία στο Δώριο και θεωρείται “πολυτέλεια” για τη Β’ τοπική.

Αυτή η κίνηση δείχνει στην πράξη ότι ο πήχης για τον Διαγόρα έχει τοποθετηθεί ψηλά για την προσεχή σεζόν…

Γεωργιόπουλος: “Στόχος μας το πρωτάθλημα”

Κάτι που δηλώνει ξεκάθαρα ο πρόεδρος της ομάδας Σάκης Γεωργιόπουλος: “Είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα μας που θα έχουμε προπονητή τον Γιάννη Αντωνόπουλο. Εκτός από την ανδρική ομάδα, θα έχει υπό την επίβλεψη του και τα παιδικά τμήματα. Στόχος μας είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η άνοδος στην Α1 τοπική και γι’ αυτό θα οργανωθούμε σε όλα τα επίπεδα”. Από τη μεριά του ο σοβαρός τεχνικός δήλωσε στο “Ν”: “Με κέρδισε ο τρόπος προσέγγισης από τη διοίκηση. Μου ανατέθηκε εν λευκώ η ομάδα και θα γίνουν κάποιες αξιόλογες μεταγραφές. Θέλουμε το κάτι παραπάνω σε σχέση με πέρυσι.

Ο Διαγόρας είναι μία οργανωμένη ομάδα, το συμβούλιο είναι κοντά, υπάρχουν αρκετά ντόπια παιδιά και πιστεύω πως θα πάμε καλά”.

Πρώτη μεταγραφή ο αμυντικός Α. Σβερκούνος 

Μάλιστα η ομάδα του Κοπανακίου ολοκλήρωσε και την πρώτη της μεταγραφή που είναι επιπέδου… Α’ τοπικής. Συγκεκριμένα αποκτήθηκε ο 29χρονος αμυντικός Αντώνης Σβερκούνος που πέρυσι είχε μία “γεμάτη” χρονιά στον Εθνικό ΜελιγαλάΜ στην Α’ τοπική. Θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες πρωτοκλασάτες μεταγραφές, ενώ από το περσινό ρόστερ θα συνεχίσουν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές.

notosport.gr

Σημείωση kopanakinews: Οι πληροφορίες μας αναφέρουν,  ότι από την περσινή ομάδα, έχουν φύγει ή αποσυρθεί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές.

Πέμπτη 17 Αυγούστου: « 40η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ». Ξανά-μανά ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το γήπεδο Κοπανακίου.

Αποτέλεσμα εικόνας για «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ»  Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις  17-08-2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για το πιο κάτω θέμα :

 • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

 • Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Καλού Νερού»

 • Καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ»

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                   Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Αναμένετε ο καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο » Βελτίωση γηπέδου Κοπανακίου».

 • 1. Ακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 41932) για την προμήθεια με τίτλο «Βελτίωση γηπέδου Κοπανακίου».
  2. Εκ νέου καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο » Βελτίωση γηπέδου Κοπανακίου»Σχετική εικόνα
  Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
  1. Την ακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 41932) για την προμήθεια με τίτλο
  «Βελτίωση γηπέδου Κοπανακίου», διότι εκ παραδρομής δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 65 και
  72 του Ν. 3852/2010, με την λήψη Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού,
  βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
  Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το
  δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το
  δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο
  παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ)
  αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις
  περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».
  Μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την
  ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική
  Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.

 Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

1) ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ )

2) ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ( ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ( ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ )

4) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ( ΤΑΜΙΑΣ )

5) ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ )

6) ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ )

7) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ )

8) ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ )

9) ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ (ΜΕΛΟΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ, ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ.

Τρίτη 9 Μαΐου: « 20η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » …Βελτίωση γηπέδου Κοπανακίου.

« 20η   Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 09-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα :

 • Έγκριση δαπανών & ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ. έτους 2017.

 • Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ»Αποτέλεσμα εικόνας για γηπέδου Κοπανακίου

 • Καθορισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη ηλεκτροδότησης μέσω Pillar, του νέου κόμβου στην Τ.Κ. Ελαίας, καθώς και ορισμός υπολόγου

 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Καλογερεσίου, καθώς και ορισμός υπολόγου

 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λυκουδεσίου, καθώς και ορισμός υπολόγου

 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Σπηλιάς, καθώς και ορισμός υπολόγου

 • Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

 • Τροποποίηση της αριθ.287/2016 απόφασης Οικον. Επιτροπής ως προς την επωνυμία αναδόχου.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                         Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΕΤΟΙΜΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ. ΟΣΟΝΟΥΠΩ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Η μελέτη ύψους 90.000 ευρώ είναι έτοιμη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας και αναμένετε να εγκριθούν οι όροι δημοπράτησης την επόμενη εβδομάδα από την οικονομική  επιτροπή μας. Επόμενο βήμα, η εκκίνηση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Η είδηση  ήταν ένα …προσωπικό δωράκι από τον αντιδήμαρχό μας Γιάννη Μερκούρη,  επ’ ευκαιρίας της ονομαστικής μου εορτής.

 

Παρασκευή 24 Μαρτίου « 13η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ». Mπήκε το …νερό σ΄αυλάκι για το γήπεδο στο Κοπανάκι.

Αποκλειστικό: Στην σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας, όπως μας ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχός  Ιωάννης Μερκούρης  τηλεφωνικώς, έγινε τροποποίηση του προϋπολογισμού και εντάχθηκε το ποσόν των 90.000  ευρώ, για έργα στο γήπεδο του Κοπανακίου. Αναμένομαι την υλοποίηση των εργασιών.Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Αποτέλεσμα εικόνας για διαγορασ κοπανακι κερκιδα

Βασίλης Σταθόπουλος: Πριν λίγες ημέρες »έφυγε» από τη ζωή ο παλιός μου συμπαίχτης και αγαπημένος φίλος μου Γιάννης Κοράκης.

Πριν λίγες ημέρες »έφυγε» από τη ζωή ο παλιός μου συμπαίχτης και αγαπημένος φίλος μου Γιάννης Κοράκης. Τα λόγια είναι φτωχά και ανήμπορα να περιγράψουν τον ευγενικό και άδολο χαρακτήρα του! Όταν φεύγουν τέτοιοι αληθινά σπουδαίοι άνθρωποι, ο κόσμος μικραίνει και η κοινωνία μας γίνεται φτωχότερη. Μένουν μόνο οι αναμνήσεις που πονάνε…Τον περασμένο Αύγουστο πίναμε τον καφέ μας χαρούμενοι στην πλατεία στο Κοπανάκι ενθυμούμενοι τις παλιές καλές στιγμές. Ποιος να το φανταζόταν ότι έξι μήνες μετά ο Γιάννης θα »έφευγε» για πάντα από κοντά μας.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε και αξέχαστε φίλε.
Η πρώτη φωτογραφία είναι από τη ποδοσφαιρική αναμέτρηση Διαγόρα – Εράνης Φιλιατρών σε συνεργασία με τον συμπαίκτη μου Γιάννη το 1975. Η δεύτερη φωτογραφία είναι από τη συνάντησή μας στις 3 Αυγούστου 2016 στο Κοπανάκι. Ο Γιάννης είναι ο πρώτος από δεξιά.

Φωτογραφία του Βασίλης Σταθόπουλος.
Φωτογραφία του Βασίλης Σταθόπουλος.

Αποκλειστικό: Δόθηκε εντολή από τον Δήμαρχο Τριφυλίας, για την μελέτη και την άμεση διόρθωση του προϋπολογισμού, για το γήπεδο Κοπανακίου.

Φωτογραφία του Aristofanis Patrinos.

Τις πληροφορίες μου έδωσε ο κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, σε προσωπική επικοινωνία που είχα μαζί του. Το γήπεδο γίνατε, όπως μας δήλωσε,  όχι γιατί κάποιοι το ζητάνε, αλλά γιατί ο ίδιος έκρινε από την αρχή, την αναγκαιότητα του και  όπως ξεκαθάρισε εξ αρχής,  είπε ότι θα γίνει και θα γίνει. Σίγουρα, συνέχισε την αναφορά του για το γήπεδο, έπαιξε ρόλο και η ενημέρωση που του έκανα προσωπικά, για τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο θα γίνει με ίδιους πόρους.DSC04857

Κυριακή 8 Ιανουαρίου. Ο Α.Ε. Μάνης …έσπασε το αήττητο του Διαγόρα Κοπανακίου με σκορ 3-2.

Ο Διαγόρας βρέθηκε να χάνει με 3-0 γκολ μέχρι το 60′, ( 14΄ Ξεροβάσιλας, 35΄Θεοχαράκης αυτογκόλ και Μανωλέας 60΄) στην συνέχεια μείωσε το σκορ με 2 γκολ του Γεωργακόπουλου στο 80΄ και του Ντάνου στο 83΄.

Μετά τους σημερινούς αγώνες και το …τσαφ του Διαγόρα, η ομάδα μας βρέθηκε από την πρώτη στην τέταρτη θέση. Τέλος του πρώτου γύρου.

Αντιγράφοντας το spor 365: Ο αγώνας.

http://www.sport365.gr/component/k2/item/9325-ae-manis-diagoras-kopanakiou-3-2-o-peripatos-pou-metatrapike-se-thriler-pics
Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Tο μάτσ θα γίνει στις 3 το μεσημέρι στο γήπεδο της Παραλίας.

Να πως με …στολίζουν, ο Γιαννάκης και η ….παράγοντας του Διαγόρα, για μερικές αλήθειες που έγραψα.

. Με ειρωνία «από διπλανό χωριό» δηλαδή είμαι άσχετος και όσοι είναι από διπλανά χωριά και όχι από το Κοπανάκι, είναι άσχετοι. Λες και υπάρχουν …Γκάγκαροι Κοπανακαίοι – λες και είναι κανείς από το συμβούλιο Κοπανακαίος. Ας πούμε ο πρόεδρος (πρώτος μου εξάδελφος) που είναι από το χωριό που μένω και εγώ και ο γραμματέας -να μη τους αναφέρω όλους έναν – έναν από που είναι. Τόσο βλάκας ο διαχειριστής; Αποκαλεί το kopanakinews …μικρό μπλογκ, ένα μπλογκ που χαίρει της εκτίμησης δεκάδων συμπατριωτών μας, που έκανε γνωστό το Κοπανάκι στα πέρατα του κόσμου. Μήπως να αναδημοσιεύσω τις δεκάδες συγχαρητήριες επιστολές και μηνύματα που έχω δημοσιεύσει; Και το κερασάκι στην τούρτα «…συχνά πυκνά αναρτώντας γνώμες και καλά Κοπανακαίων» και παραθέτει το τελευταίο κομμάτι από την προηγούμενη μου ανάρτηση. Μα ενώπιον 4 ποδοσφαιριστών έκανε τις δηλώσεις ο Σάκης ο Γεωργιόπουλος, πως γίνεται να τα έβγαλα από το μυαλό μου;  Τι είπε «εγώ δημιούργησα το προφίλ του Διαγόρα -εννοώντας επί προεδρίας του- και το σημερινό συμβούλιο του Διαγόρα αποφάσισε να το διαχειρίζεται ο αντιπρόεδρος Νίκος Κοσμάς, μαζί με τον Σωτήρη τον Τζανετόπουλο και τον πρόεδρο». Τι δουλειά έχει λοιπόν ένας ποδοσφαιριστής με το προφίλ του Διαγόρα;  Και με ποιο δικαίωμα δεν ανεβάζει την επιστολή του Σάκη προς την δημοτική αρχή; Γιατί συνεργάζεται και προβάλει ένα συγκεκριμένο αθλητικό σάιτ; Αλλά τα υπόλοιπα σύντομα  στο νέο …δημοκρατικό προφίλ του Διαγόρα γιατί ο φίλαθλος κόσμος πρέπει να ξέρει και τις ενέργειες των μελών του συμβουλίου και ποιος δώρησε μια στολή ή σακ βουαγιάζ στους ποδοσφαιριστές του, αλλά και για τα τραπεζώματα που γίνονται. Με άλλα λόγια ο Διαγόρας δεν είναι …μασονική στοά.Φωτογραφία του Kopanakinews Dimitris Giannopoulos.

Mε βάση πάλι τις συνεχιζόμενες προκλήσεις κάποιου από διπλανό χωριό που έχει βαλθεί να κάνει ζημιά στον Διαγόρα και να διαστρευλώνει τα πράγματα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 2 πράγματα :
1) Το προφίλ της ομάδας το διαχειρίζονται παράγοντες του Διαγόρα! Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προφίλ αναρτά δημοσιεύσεις της διοίκησης και νεα της ομάδας. Αυτό επίσης σημαίνει ότι το προφίλ αυτό είναι και το ΕΠΙΣΗΜΟ προφίλ του Διαγόρα.
2) Η διαχείρηση του προφίλ αυτού παραδώθηκε στην διοίκηση του Διαγόρα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας Τασο & Γιώργο Γιαννακόπουλο, το καλοκαίρι του 2015(με περίπου 200 μέλη). Η διοικηση του Διαγόρα τότε αποφάσισε αυτό το προφίλ να είναι το ΕΠΙΣΗΜΟ για να μπορεί να ενημερώνει το κοινό της για τα νεα της ομάδας. Ουδέποτε το προφίλ αυτο χρησιμοποιήθηκε κατα το γούστο άσχετων.

*Υ.Γ 1.Μπορεί φυσικά όποιος φίλος της ομάδας θέλει να φτιάξει προφίλ στο facebook ανά πάσα στιγμή αρκεί αν μην χρησιμοποιεί το όνομα της ομάδας παραπλανόντας κόσμο.
2. Εμείς ποτέ δεν αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι κάποιος κύριος από την Αγριλιά Τριφυλίας διατηρεί μικρό blog που το ονομάζει kopanakinews και παραπλανεί τον κόσμο συχνά πυκνά αναρτώντας γνώμες και καλά Κοπανακαίων ή υπερασπιζόμενος συμφέροντα Κοπανακαίων… Ο καθένας λοιπόν μπορεί αν ανεβάσει και ένα blog που να γράφει ότι θέλει και να το ονομάσει όπως θέλει….

Δείτε εικόνα :Φωτογραφία του χρήστη Α.Σ Διαγόρας Κοπανακίου.