Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Δήμου και Δημ. Διαμερισμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από ΕΑΣ Υποκ/μα Κυπαρισσίας

Παρακαλούμε όσοι δικαιούχοι επιδότησης δεν έχουν κάνει ψηφιοποίηση των κτημάτων τους να προσέλθουν στην Ε.Α.Σ. Κυπαρισσίας έως 25/01/2010.

Σας ενημερώνουμε ότι για καλύτερη εξυπηρέτηση η Ε.Α.Σ. θα είναι ανοικτή καθημερινά από Δευτέρα έως και το Σάββατο από τις 7:30 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ.

Η ψηφιοποίηση είναι υποχρεωτική σε αντίθεση περίπτωση οι παραγωγοί δεν θα πάρουν επιδότηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.    Αεροφωτογραφίες

2.    Τοπογραφικά (αν υπάρχουν)

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ.

Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αετού για το 2010 ορίστηκαν οι Γιάννης Αβδάλας, Παναγιώτα Τζουμάνη – Καράμπελα και Παναγιώτης Παναγούλης. Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου Δημήτρη Δριμή, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Ο κ. Αβδάλας την αναπλήρωση του δημάρχου, το δημοτολόγιο – ληξιαρχείο, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα θέματα των μεταναστών. Η κ. Τζουμάνη – Καράμπελα το ΚΕΠ, τις νομικές υποθέσεις, την κοινωνική πολιτική και τα έσοδα. Ο κ. Παναγούλης θέματα
ΕΛΓΑ – ΟΓΑ και αγροτικής παραγωγής, την καθαριότητα, το φωτισμό, την ύδρευση και την εποπτεία του παζαριού.

Ο Δήμος Αετού α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόληση συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων.

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου                  μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης μέχρι 20 ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΕΤΟΥ

Ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 1/2009/30-7-2009 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/07, την υπ`αρίθμ. 108/2009 Α.Δ.Σ. του Δήμου Αετού και το υπ`αρίθμ. 45326/8-12-2009 εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.  α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόληση συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004.

Οι ως άνω οκτώ (08) θέσεις  μερικής απασχόλησης κατανέμονται στους κατωτέρω τομείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α/Α Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα (*) Θέσεις Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης(σε μήνες)
1 Τμήμα επικοινωνίας και ενημέρωσης του πολίτη 1 Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού 18
2 Τμήμα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 3 (2) Υ.Ε. ΕργατώνΓενικών καθηκόντων

(1) Χειριστής Μηχανημάτων έργων

18
3 Τμήμα προστασίας Περιβάλλοντος και ειδικών υπηρεσιών 3 (2)Υ.Ε. Εργατών Γενικών καθηκόντων(1) Τ.Ε. Μηχανικών έργων υποδομής 18
4 Υπηρεσία Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Μεταναστών (Γραφείο αλλοδαπών) 1 Δ.Ε. Διοικητικών 18

(*) Για την περίπτωση πρόσληψης προσωπικού σε θέσεις που δεν έχουν αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα και μέχρι 10%

των θέσεων (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3250/2004).

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

υποδικία), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα της θέσης που επιθυμούν να επιλεγούν σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αετού, που βρίσκεται στο Κοπανάκι.

Γ.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. 1. Η επιλογή των υποψηφίων για  μερική απασχόληση, θα γίνει με την κατανομή τους στις επόμενες κοινωνικές ομάδες :

Α΄. Άνεργοι άνω των 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 30%.

Β΄. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό πρόσληψης 20%.

Γ΄. Άνεργοι μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 20%.

Δ΄. Μητέρες ανηλίκων τέκνων, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.

Ε΄. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.

ΣΤ΄. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών (ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους), σε ποσοστό πρόσληψης 10% (άρθρο 1 παρ. 3, Ν. 3454/2006).

Βάσει των ανωτέρω ποσοστών οι οκτώ (08) θέσεις θα καλυφθούν από τις έξι (6) κοινωνικές ομάδες ως ακολούθως :

Από την Α΄   κοινωνική ομάδα  (2) θέση.

Από την Β΄   κοινωνική ομάδα  (2) θέση.

Από την Γ΄   κοινωνική ομάδα  (1) θέση.

Από την Δ΄   κοινωνική ομάδα  (1) θέση.

Από την Ε΄   κοινωνική ομάδα  (1) θέση.

Από την ΣΤ΄ κοινωνική ομάδα  (1) θέση.

Δ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα  γραφεία της υπηρεσίας μας (Δήμος Αετού, Κοπανάκι 24003, γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 2765-0-22233) εντός  προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής περίληψης στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του φορέα.

Ε.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Οι υποψήφιοι αρχικά υποβάλλουν μόνον αίτηση συμμετοχής, που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν την θέση ή τις θέσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν, καθώς και την κοινωνική ομάδα ή τις κοινωνικές ομάδες που ανήκουν.
  • Με την αίτηση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται από το Δήμο.

ΣΤ΄ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης θα καταρτισθούν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή ανά κοινωνική ομάδα και θα αναρτηθούν στο κατάστημα του οικείου φορέα.

Ζ’  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα Περίληψη, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Μεσσηνίας.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αετού, στο Κοπανάκι και στο χώρο ανακοινώσεων.    

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Α. Δριμής

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με την εφαρμογή και του τελευταίου ψεκασμού

2. Ο αριθμός των δακοσυλλήψεων με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας είναι μέτριος και δεν παρατηρούνται σημαντικές προσβολές

3.  Οι συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και εξέλιξη του δάκου της ελιάς

4. Δεδομένου ότι οι ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη και εξέλιξη του δάκου προβλέπονται να συνεχιστούν υπάρχει κίνδυνος όψιμης προσβολής του ελαιόκαρποι κυρίως στη παραλιακή ζώνη

Μετά από αυτά όσοι από τους παραγωγούς καθυστερήσουν την ελαιοσυλλογή θα πρέπει να επέμβουν με ψεκασμούς (πλήρους διαβροχής) με τα κατάλληλα εντομοκτόνα εφόσον χρειαστεί σε συνεργασία με τους τοπικούς γεωπόνος.

Κατάλληλα εντομοκτόνα είναι τα εγκεκριμένα για την ελιά στις δόσεις που αναφέρονται στις ετικέτες των συσκευασμάτων.

Προσοχή για το χρόνο αναμονής μέχρι την συγκομιδή, να έχουν παρέλθει 20 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛ.Γ.Α.

Λόγω της χαλαζόπτωσης της 4-11-2009, όσοι παραγωγοί έπαθαν ζημιά στις καλλιέργειές τους (μειωμένη παραγωγή), μπορούν να κάνουν αίτηση για αποζημίωση στο Δήμο Αετού μέχρι στις 16/11/2009,  ημέρα Δευτέρα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ:

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

2) ΑΦΜ

3) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΤΕ της Αγροτικής Τράπεζας

Πληρ. 2765360231

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ

Frandi Emanuela

Και στους αγρότες και συνταξιούχους αγρότες θα δοθεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όλες οι κατηγορίες από το blog της Λέσβου «Τσουκνίδα»

Και στους αγρότες και συνταξιούχους αγρότες θα δοθεί τελικά το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αποφάσισε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο και ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Συνολικά 2,5 εκατομμύρια Έλληνες θα λάβουν την ενίσχυση που θα κυμανθεί από 300 έως 1.300 ευρώ (η πρώτη δόση θα δοθεί πριν τις γιορτές και η δεύτερη το 2010).

Αναλυτικά  ΟΛΕΣ         ΟΙ    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ :

►Οικογένειες με εισοδήματα τα οποία προέρχονται από μισθούς και αγροτικά επαγγέλματα

Σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν 444.500 δικαιούχοι οι οποίοι θα εισπράξουν από 700 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Για να εισπράξουν το επίδομα, θα πρέπει:

1.Να έχουν τουλάχιστον ένα παιδί

2.Να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και

3.Το εισόδημά τους θα πρέπει να προέρχεται κυρίως από μισθούς ή αγροτικά εισοδήματα. Αυτό σημαίνει ότι εξαιρούνται όλοι όσοι δεν έχουν παιδιά, οι εισοδηματίες, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ποιοί δικαιούνται το επίδομα οικογενειακής αλληλεγγύης
A. Οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που προέρχεται κατά κύριο λόγο από μισθούς και αγροτικά εισοδήματα
Αριθμός παιδιών Ανώτατο όριο συνολικού εισοδήματος Αρ. δικαιούχων Eνίσχυση (σε €) Συνολική δαπάνη (εκατ. €)
1 14.000 197500 700 138,25
2 15.500 194500 800 155,6
3 17.000 39500 1000 39,5
4 18.500 9000 1100 9,9
5 20.000 2500 1200 3
6 και άνω 21.500 1500 1300 1,95
Σύνολο 444.500

348,2


ΠΡΟΣΟΧΗ: Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι θα προστεθούν τα εισοδήματα των δύο συζύγων αλλά και των παιδιών, εφόσον υπάρχουν.

Η συνέχεια εδώ : http://lesvos.wordpress.com/2009/11/04/2323-4/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

α/α

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΕ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ

ΧΛΩΡΙΔΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

31-10-2009

2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

Κ.Μ.Π.

20-11-2009

3

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΒΑΡΡΟΪΚΗΣ ΑΚΑΡΙΑΣΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

Κ.Μ.Π.

20-11-2009

4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

Κ.Μ.Π.

20-11-2009

5

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ &ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΥΡΥΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

ΟΙΚΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

30-11-2009

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

ΟΙΚΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

31-12-2009

7

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-

Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΑΠΑ

10-8-2010

ΠΑΡΑΚΑΛΩ  ΟΠΩΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ  ΕΓΚΑΙΡΑ  ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΑΣ

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Bασιλείου Δεκάζου 5, 221 00 Τρίπολη.

ΤΗΛ:  2710-243352  /  6973038911 Fax: 2710-243356

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΟY Κ.Μ.Π.

Τσιάμπας Γεώργιος

e-mail: melkpel@otenet.gr

melkpel@yahoo.gr

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2009 Oι αιτήσεις για την εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ,

συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε. των οποίων τα μέλη κατοικούν ΜΟΝΙΜΑ σε ΟΡΕΙΝΕΣ και ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το πόσο των 4.700 Ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.    Αίτηση του δικαιούχου προς ΔΟΥ

2.    Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του δήμου ή της κοινότητας του τόπου διαμονής του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ και επίσης ότι είναι αρχηγός οικογένειας και έχει δικό του νοικοκυριό.

3.    Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του 2009 ή αν ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.

Δημοσίευση της προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσίευση της προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Χορήγηση εφάπαξ ποσού 4.000? στους υποτρόφους
Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινάει στις 28/09/09 και λήγει στις 30/10/09
Δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη

Την προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας θα συνεκτιμάται κατά προτεραιότητα η φοίτηση σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το γεωργικό, αλιευτικό τομέα (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την απόκτηση νέου πτυχίου.

Ειδική Επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ως Πρόεδρος) και οι Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ ως τακτικά μέλη, θα ανακηρύσσει τους υποψήφιους υποτρόφους με βάση τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, όπως: το οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό τέκνων της οικογένειας και την πιθανή αναπηρία του ίδιου του τέκνου ή των συγγενών του πρώτου βαθμού (από 67% και άνω), ενώ θα υπάρχει ειδική μοριοδότηση για τους Παλιννοστούντες Πόντιους Ομογενείς και για τους πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα με τη σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές.

Η Επιτροπή θα ανακηρύσσει τους υποψήφιους υποτρόφους, με απόλυτη σειρά προτεραιότητας, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ενώ η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι 12 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο υπότροφος θα εξακολουθεί να φοιτά κανονικά.

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης τόνισε τα εξής:

«Με στόχο την ενθάρρυνση και επιβράβευση των παιδιών αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων που φοιτούν κατά προτεραιότητα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον αγροτικό τομέα, υλοποιούμε την απόφασή μας να χορηγήσουμε υποτροφίες που θα ανέρχονται στο ποσό των 4.000? για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Με την υλοποίηση του προγράμματος των υποτροφιών, στηρίζουμε έμπρακτα τα παιδιά των αγροτικών οικογενειών που σπουδάζουν, υλικά αλλά και ηθικά, και συγχρόνως επενδύουμε και στο μέλλον του αγροτικού τομέα της χώρας μας, ο οποίος αναμφισβήτητα έχει ανάγκη από καταρτισμένους και σωστά εκπαιδευμένους επιστήμονες».

Σημειώνεται ότι το κείμενο της προκήρυξης με όλες τις πρόσθετες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους και το έντυπο της αίτησης έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διεύθυνση http://www.minagric.gr, ενώ οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥπΑΑΤ από τις 28/09/09 έως και τις 30/10/09.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛ.Γ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛ.Γ.Α.

Λόγω των βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, όσοι σύκο-παραγωγοί έπαθαν ζημιά (μειωμένη παραγωγή), μπορούν να κάνουν αίτηση για αποζημίωση στο Δήμο Αετού μέχρι στις 25/09/2009,  ημέρα Παρασκευή.

Πληρ. 2765360231

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ

Frandi Emanuela

Γεωπόνος

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι επιδοτήσεων των Δ/Δ Αγριλιάς, Αρτικίου, Γλυκορριζίου, Καμαρίου, Κεφαλόβρυσης, Κοπανακίου, Σιτοχωρίου να προσέλθουν υποχρεωτικά στην

ΕΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Από  31-08-2009 έως και 4-09-2009

Προκειμένου να ψηφιοποιηθούν τα κτήματά τους

Σε περίπτωση μη ψηφιοποίησης οι παραγωγοί δεν θα λάβουν επιδότηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά: ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πληροφορίες στο γεωπόνο του Δήμου Αετού τηλ.2765360231

Αναμένεται η πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης…..μάλλον θα αργήσουν να μας κοινοποιήσουν τα πορίσματα….αφού ακόμα δεν έχει εγκριθεί το πρόγραμμα ΠΣΕΑαι

Κοπανάκι, 27-08-2009

Οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ ολοκληρώσανε τις εκτιμήσεις στα ελαιόδεντρα, που έχουν ζημιωθεί από το παγετό του 1ο τριμήνου του 2008, σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αετού εκτός από το Δ.Δ. Κοπανακίου. Καθημερινά, ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στα περιβόλια δηλωμένα στο Δ.Δ. Κοπανακίου.

Πληροφορίες στο γεωπόνο του Δ. Αετού: τηλ.2765360231

Ρυθμιστική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τρίτη 25/08/2009, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου Αετού η υπ΄αριθμ. 2851/2/19-08-2009 Ρυθμιστική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Κυπαρισσίας περί:

1. Καθορισμός διάρκειας της κυνηγετικής περιόδου στη περιφέρεια του Δασαρχείου Κυπαρισσίας (Επαρχία Τριφυλίας), για το κυνηγετικό έτος 2009-2010, από 20 Αυγούστου 2009 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2010.

2. Κατ΄εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου μέχρι την 10 Μαρτίου 2010.

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στη ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον αναρτημένο πίνακα.

Για τους ενδιαφερόμενους υπάρχει στο Δήμο Αετού:

1. Πίνακας θηρεύσιμων ειδών

2. Απόσπασμα χάρτη 1:50000 για τις ακόλουθες περιοχές:

– Περιοχή Δ.Δ. Νέδας, Αγίου Σώστη του Δ. Είρας

– Περιοχή Δ.Δ. Δωρίου, Κόκλας, Βασιλικού και Ψαρίου του Δ. Δωρίου

– Περιοχή Δ.Δ. Μουζακίου του Δ. Γαργαλιάνων, Χώρας, Μεταξάδας και Φλεσσιάδας του Δ. Νέστορος, Μεταμόρφωσης και Μανιακίου του Δ. Παπαφλέσσα.

-Περιοχή Δ.Δ. Φιλιατρών, Χριστιανούπολης και Πλάτης του Δ. Φιλιατρών.

Πληροφορίες στο γεωπόνο του Δήμου Αετού: τηλ 2765360231

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ και ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ και ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κοπανάκι, 29-07-2009

Από σήμερα, οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ άρχισαν τις εκτιμήσεις στα ελαιόδεντρα που προκλήθηκαν από παγετό του 1ο τριμήνου 2008, στο Δ.Δ. Αγριλίας και στο Δ.Δ. Κεφαλόβρυσης.

Συνεχίζουν οι εκτιμήσεις στο Δ.Δ. Κοπανακίου και στο Δ.Δ. Πολυθέας.

Όπως σας έχουμε είδη γνωστοποιήσει στις προηγούμενες ανακοινώσεις έχει τελειώσει το έργο των γεωπόνων που ήταν στο Δ.Δ. Γλυκορριζίου, στο Δ.Δ. Καμαρίου και στο Δ.Δ. Σιτοχωρίου.

Ο Γεωπόνος στο Δ.Δ. Αετού τοιχοκόλλησε ανακοίνωση στις 28/07/2009 στην οποία καλεί τους παρακάτω παραγωγούς να προσέλθουν στο γραφείο του Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στο Δήμο Αετού στις 31/07/2009 και ώρα 11:30 για να υποδείξουν το αγροτεμάχιο τους στο Γεωπόνο του ΕΛΓΑ.

Α/Α Ονοματεπώνυμο παραγωγού
1. ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΚΑΖΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΑΖΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
5. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
7. ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ
8. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ

Επίσης, ο Γεωπόνος στο Δ.Δ. Αετού στις 28/07/2009 ανακοίνωσε ότι καλεί τους  παραγωγούς Αγγελόπουλο Άγγελο και Αγγελόπουλο Αντώνιο να προσέλθουν στο γραφείο του Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του Δήμου Αετού στις 03/08/2009 και ώρα 08:30 για να υποδείξουν τα αγροτεμάχιά τους στο Γεωπόνο του ΕΛΓΑ.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν παρουσιασθεί να υποδείξει το αγροτεμάχιο του θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα αποζημίωσης για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

Πληροφορίες στο Δήμο (Τηλ. 2765360231)

Emanuela Frandi

Γεωπόνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο

Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013

για την «συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων».

Το πρόγραμμα αφορά τους γεωργούς στη Βιολογική Παραγωγή, στο AGRO 2 και στο AGRO 3.

Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Μέτρου οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Πρόωρη Συνταξιοδότηση» και οι σύζυγοι αυτών, καθώς οι δικαιούχοι των Μέτρων «Βιολογικής Γεωργίας ή Κτηνοτροφίας» ΕΠΑΑ 2000-2006  των οποίων δεν έχουν λήξει οι δεσμεύσεις.”

Υποβολή της αίτησης από 22-7-09 έως 20-8-09

Πληροφορίες :

1.  Στο διαδίκτυο (www.syntonismos-ypaat.gr, www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr)

2.  Στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας της Ν.Α.Μ.

3.  Στο Δήμο Αετού

Η ΑΓΝΟΙΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ. Ο ΒΑΚΙΛΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ.


Προσβολή πλατάνου από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στο Δ.Δ. Αετού.

Μετά από επίσκεψη και εργαστηριακή εξέταση  δειγμάτων του πλατάνου, που βρίσκεται στη θέση «Κεφαλάρι», στο σημείο «μύλος του Φωτόπουλου» μπροστά στο ελαιοτριβείο, από τον Ερευνητή του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.  (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας), κου Παναγιώτη Τσόπελα  Δρ Δασολογίας-Φυτοπαθολογίας, μαζί με την κα Νικολέτα Σουλιώτη, υποψήφια διδάκτορα στη Φυτοπαθολογία, διαπιστώθηκε η προσβολή από το παθογόνο Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματού έλκους του πλατάνου.

Η ασθένεια του «Μεταχρωματικού έλκος του πλατάνου» που προκαλείται από το μύκητα Ceratocystis platani έχει εντοπιστεί σε αρκετά σημεία στο Νομό Μεσσηνίας, σε κατοικημένες περιοχές καθώς και κατά μήκος χειμάρρων και ποταμών. Είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια του πλατάνου διεθνώς, προκαλώντας νέκρωση των δένδρων.

Ο μεγαλύτερος υπεύθυνος για την εξάπλωση της αρρώστιας είναι ο άνθρωπος με την μεταφορά ξυλείας , φυτευτικού υλικού και με τη χρήση μολυσμένων εργαλείων κλαδεύσεως. Επίσης διαδίδεται σε γειτονικά δέντρα με την επαφή ή συνένωση των ριζών.

Την Τρίτη 23 Ιουλίου 2009, σε συνεργασία με το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.  και την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της κας Σουλιώτη, προχωρήσαμε στην νέκρωση με ζιζανιοκτόνο του συγκεκριμένου πλατάνου, με την ελπίδα να γλιτώσουμε τα γειτονικά πλατάνια που βρίσκονται μέσα στο χωριό. Μετά από περίπου έξι μήνες θα προχωρήσουμε στο κόψιμο και κάψιμο του δέντρου.

Επισημαίνουμε ότι είναι μια παρά πολύ επικίνδυνη ασθένεια, που έχει τη δυνατότητα να  καταστρέψει τα πλατάνια μέσα στο χωριό, αλλά και στη γύρο περιοχή. Οι χημικές μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές. Αν το δέντρο προσβλήθηκε από τον μύκητα δεν υπάρχει επιστροφή. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε την εξάπλωση της αρρώστιας στα χωριά μας, είναι να μη τραυματίσουμε πλάτανο με καρφί ή οτιδήποτε άλλο, να μη κόψουμε κλαδί χωρίς να έχουμε απολυμαίνει το πριόνι ή οποιοδήποτε μαχαίρι και να προσέξουμε τα δέντρα, ενημερώνοντας οι αρμόδιες αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα.

Η χρήση χλωρίνης, βοηθά την απολύμανση.

Frandi Emanuela, γεωπόνος στο Δήμο Αετού.

ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τα δρομολόγια του ΟΣΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αετού εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα διαμαρτυρίας για περικοπή των δρομολογίων του ΟΣΕ στη Μεσσηνία. Αναλυτικά το ψήφισμα έχει ως εξής: «Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις σχεδιαζόμενες περικοπές των δρομολογίων Καλαμάτας – Πάτρας – Κιάτου – Αθήνας και
Καλαμάτας – Κυπαρισσίας και αντιστρόφως, τα οποία διέρχονται από το Κοπανάκι. Τα δρομολόγια αυτά εξυπηρετούν πλήθος κόσμου που μετακινείται από και προς Καλαμάτα καθώς και προς ενδιάμεσους σταθμούς. Ζητάμε, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το δρομολόγιο Κοπανάκι-Κυπαρισσία να πυκνωθεί γιατί ο πληθυσμός της περιοχής μας αυξάνεται κατά το διπλάσιο και μετακινείται πλήθος λουομένων προς Καλό Νερό και Κυπαρισσία. Ζητάμε, την πύκνωση των δρομολογίων κατά τις Κυριακές καθώς στο Κοπανάκι λειτουργεί παραδοσιακή κυριακάτικη αγορά (παζάρι), που προσελκύει πλήθος επισκεπτών. Καμία περικοπή δρομολογίων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Τ.Α. και την τοπική μας κοινωνία. Η
σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του τρένου, ως ασφαλούς, μαζικού και οικολογικού μέσου μεταφοράς δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί κοινωνικά».