Kopanaki news

Από το Κοπανάκι και τα χωριά όλης της Τριφυλίας

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυπαρισσία  18/08/2017

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.:   16804   

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Για την προμήθεια με τίτλο:

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ«

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Τριφυλίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ιωάννου Μεταξά & Βασιλέως Παύλου

Πόλη, Τ.Κ.

Φιλιατρά, 24300

Τηλέφωνο

27610 35011

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

cbarkas@teemail.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Χρήστος Μπαρκάς

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dimostrifylias.gr

 1. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τριφυλίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 15.7326.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα.

 1. Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς στο γήπεδο Κοπανακίου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 89.937,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 72.530,40 €  ΦΠΑ: 17.407,30 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

 1. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/09/2017 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη υποβολής προσφορών).

 1. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.

Η Διακήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimostrifylias.gr στην διαδρομή: Αρχική σελίδα ► Ενημέρωση ► Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης).

 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.451,00 ευρώ (χιλίων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ).

 1. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο άρθρο 2.4.2. της διακήρυξης).

 • Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΟΛΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Ο  Δήμαρχος

 

Παναγιώτης Κατσίβελας

View this document on Scribd

Αύγουστος 21, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | Σχολιάστε

Πέμπτη 17 Αυγούστου: « 40η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ». Ξανά-μανά ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το γήπεδο Κοπανακίου.

Αποτέλεσμα εικόνας για «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ»  Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις  17-08-2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για το πιο κάτω θέμα :

 • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

 • Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Καλού Νερού»

 • Καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ»

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                   Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Αύγουστος 14, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΕΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Αύγουστος 11, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ | Σχολιάστε

Δίκτυο αποχέτευσης Κοπανακίου – Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων τ. Δήμου Αετού. Πέμπτη 10 Αυγούστου τα εγκαίνια. Το ιστορικό από τον Δημήτρη Δριμή.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

12

Ως Δημοτική Αρχή την περίοδο 2003 – 2010 ιεραρχήσαμε ψηλά το ζήτημα της αποχέτευσης.  Η επικρατούσα τότε κατάσταση εγκυμονούσε κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ήταν μια διαρκής αισθητική προσβολή.Φωτογραφία της Sia Zaxou.
Κάθε σύνθετο έργο υποδομής, απαιτεί σχέδιο, ισχυρή βούληση, γνώση των βημάτων ωρίμανσης, σύνταξη μελετών και εξασφάλιση αναγκαίων αδειοδοτήσεων, διασφάλιση οικοπέδου και χρηματοδότηση.
Με αφορμή τα προγραμματισμένα εγκαίνια του ΒΙΟ.ΚΑ. στο Κοπανάκι, θα περιοριστώ σε ένα σύντομο ιστορικό του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Κοπανακίου και κεντρικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αετού».

Ενέργειες ωρίμανσης του έργου
1. Η Δημοτική Αρχή της περιόδου 1999-2002 κινήθηκε στην κατεύθυνση δημιουργίας συνδέσμου για κοινό βιολογικό, ανοιχτού τύπου, με τον τ. Δήμο Δωρίου στη θέση «Ξενάκη Στάλθη» του Δωρίου. Στην ίδια λογική προτείναμε, ως νέα Δημοτική Αρχή, μαζί με τον τότε δήμαρχο Δωρίου (αρ. πρωτ.  428/12-2-2003), στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ κοινού έργου. Η πρόταση δεν εντάχθηκε στον περιφερειακό προγραμματισμό.
2. Διαβλέποντας το αδιέξοδο διαμορφώσαμε, από τις αρχές του 2004, το δικό μας δημοτικό σχέδιο. Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Οι εξελίξεις μάς δικαίωσαν.
3. Αναζητήσαμε χώρο εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας στα όρια του Δήμου μας. Βρήκαμε κατάλληλο οικόπεδο και το αγοράσαμε. Διασφαλίσαμε τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις, καθορίσαμε το σημείο εκβολής και τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων. Κρίσιμος ήταν ο ρόλος του αείμνηστου, προέδρου τότε του Δ.Σ., Μπάμπη Χριστοφιλόπουλου, στην εξεύρεση του οικοπέδου.
4. Ολοκληρώσαμε και παρουσιάσαμε στους πολίτες το σύνολο των αναγκαίων και εγκεκριμένων για το όλο έργο μελετών (Α.Δ.Σ. 126/2008), καθώς και το σύνολο των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.
5. Επιλέξαμε την κίνηση των λυμάτων με φυσική ροή, χωρίς αντλιοστάσια. Μειώσαμε κόστος λειτουργίας, πιθανές οχλήσεις θορύβου – μυρωδιάς, εξαρτήσεις από ρεύμα, τεχνικούς κ.ά.
6. Επιλέξαμε ΒΙΟ.ΚΑ τύπου compact (που θα εξυπηρετεί όλο τον τ. Δήμο Αετού, αλλά και τα αυξημένα φορτία του Κυριακάτικου Παζαριού), νέας, υψηλής τεχνολογίας. Χωρίς οσμές, αθόρυβο, ενταγμένο στο περιβάλλον, με εφεδρείες στη λειτουργία του, με συστήματα ασφαλείας και χαμηλό κόστος λειτουργίας, με δυνατότητα επέκτασης.

Αναζήτηση χρηματοδότησης του έργου
Εξετάστηκαν όλες οι χρηματοδοτικές πηγές.
1. Υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης (Α.Δ.Σ. 45/2009) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
2. Σχεδιάσαμε (Α.Δ.Σ. 135/2009), εάν υπήρχε ανάγκη, τη λήψη δανείου από το Τ.Π.& Δανείων, για την κατασκευή του ΒΙΟ.ΚΑ.
Τελικά:
3. Χρηματοδοτήσαμε το σύνολο των μελετών και εγκρίσεων του έργου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του Δήμου, με το ποσό των 150.000,00 ευρώ
4. Χρηματοδοτήσαμε το έργο «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς και τμήματος δικτύων ακαθάρτων Κοπανακίου», (Α.Μ. 263/09), με ποσό σύμβασης 479.727,30 ευρώ, από το ΘΗΣΕΑ.
5.  Υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης έργου (Α.Δ.Σ. 48/2010, αρ. πρωτ. 2271/21-6-2010) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων  2007 -2013», συνολικού προϋπολογισμού 4.280.000,00 ευρώ.
6. Η πρότασή μας έγινε δεκτή (01.10.2010) και το έργο εντάχθηκε, με απόφαση του περιφερειάρχη, με το ποσό των 3.251.630,00 ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη ένταξη δημοτικού έργου αποχέτευσης στο Επιχειρησιακό 2007-2013.
7. Ακολούθησε η αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης (Α.Δ.Σ. 94/2010) και η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, 07.10.2010, από τον τότε δήμαρχο Αετού Δημήτρη Δριμή και τον τότε περιφερειάρχη Φώτη Χατζημιχάλη. Με τη σύμβαση αυτή, επειδή ο καποδιστριακός Δήμος Αετού δεν είχε διαχειριστική επάρκεια, ορίστηκαν ως φορείς υλοποίησης του έργου αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.
8. Ακολούθησε η κατασκευή του έργου από τις υπηρεσίες της αιρετής πλέον περιφέρειας, (περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης), η οποία και χρηματοδότησε την ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων με 653.103,47 ευρώ + ΦΠΑ, ποσό σύμβασης, ύστερα από πρόταση του καλλικράτειου Δ. Τριφυλίας το 2014.

Σημαντικότητα έργου
Ο Βιολογικός Καθαρισμός είναι έργο πνοής και αναγκαίο έργο υποδομής για κάθε τόπο. Προσθέτει αξία σε κάθε περιοχή. Ενισχύει την οικιστική και οικονομική δραστηριότητα. Προστατεύει το περιβάλλον. Βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Είναι πολιτισμός.
Οφείλω, τέλος, ως δήμαρχος της περιόδου 2003-2010:
α) Να αναφερθώ στους αείμνηστους Παπανικολάου Δημήτρη, μελετητή του έργου και στον τεχνικό του Δήμου, Πολυχρονόπουλο Κώστα, που βοήθησαν ουσιαστικά στο έργο.
β) Να μνημονεύσω τον άτυχο εργαζόμενο που έχασε τη ζωή του, Μάιος 2015, κατά τη διάρκεια των εργασιών του έργου.
γ) Να ευχαριστήσω το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της περιόδου, που συνετέλεσαν στην παραγωγή του έργου, τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Πελ/νήσου και, κυρίως, το σύνολο των συμπολιτών του τ. Δήμου Αετού.
Το έργο έγινε πραγματικότητα με τη δική τους συμμετοχή, συμπαράσταση και εμπιστοσύνη.

Του Δημήτρη Α. Δριμή
Αναπληρωτή διοικητή «Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» – τ. δημάρχου Αετού

Αύγουστος 10, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΔΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΡΓΑ | Σχολιάστε

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΞΕΣΑΛΩΣΑΝ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.
Με την αρωγή όλων των συλλόγων του Κοπανακίου και την επίβλεψη της γυμνάστριάς μας Δώρας Λαμπρίδη, ξεσάλωσαν τα πιτσιρίκια μας στην πλατεία μας. Παίξανε, τραγούδησαν,  φτιάξανε κούκλες, είδανε κουκλοθέατρο και η ...ζωή συνεχίζεται. Στις φωτογραφίες που ανεβάζουμε, θα δείτε και τους εκλεκτούς  επισκέπτες μας.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.
Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.
Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.
Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.
Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.
Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.
Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Ιουλίου 20, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΚΟΠΑΝΑΚΙ | Σχολιάστε

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΕΣ».

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Ιουλίου 5, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, ΚΟΠΑΝΑΚΙ | 1 σχόλιο

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Ιουνίου 12, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Σχολιάστε

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ.

ΔΕΗ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ

Προσωρινή διακοπή στην ηλεκτροδότηση θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 06.06.2017  λόγω ανάγκης εκτελέσεως συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών στην Τοπική κοινότητα Αετού  από τις 08:30 έως 12:00

Η Διακοπή θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ενω όπως ανακοινώθηκε από την ΔΕΗ θα καταβληθούν προσπάθειες ο χρόνος αποκατάστασης να είναι μικρότερος αυτού που ανακοινώθηκε.

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να αποφεύγουν την επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια που πιθανόν βρίσκονται στο έδαφος ενώ οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει αν θεωρούνται συνεχώς υπο τάση ρεύματος.

Ιουνίου 2, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, Χωριά | Σχολιάστε

Τρίτη 9 Μαΐου: « 20η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » …Βελτίωση γηπέδου Κοπανακίου.

« 20η   Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 09-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα :

 • Έγκριση δαπανών & ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ. έτους 2017.

 • Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ»Αποτέλεσμα εικόνας για γηπέδου Κοπανακίου

 • Καθορισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη ηλεκτροδότησης μέσω Pillar, του νέου κόμβου στην Τ.Κ. Ελαίας, καθώς και ορισμός υπολόγου

 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Καλογερεσίου, καθώς και ορισμός υπολόγου

 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λυκουδεσίου, καθώς και ορισμός υπολόγου

 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Σπηλιάς, καθώς και ορισμός υπολόγου

 • Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

 • Τροποποίηση της αριθ.287/2016 απόφασης Οικον. Επιτροπής ως προς την επωνυμία αναδόχου.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                         Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Μαΐου 9, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ, ΕΡΓΑ | Σχολιάστε

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ. ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.

Απόσπασμα από την θεία λειτουργία.

Ο πανηγυρικός της ημέρας, από τον Δημήτρη Τασσόπουλο.

Λιτάνευση  της Ιεράς εικόνας ανά τας οδούς.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Απρίλιος 23, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΚΟΠΑΝΑΚΙ | Σχολιάστε

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, IEΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Απρίλιος 23, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΚΟΠΑΝΑΚΙ | Σχολιάστε

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Απρίλιος 19, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΚΟΠΑΝΑΚΙ | Σχολιάστε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ 7 ΛΑΠΑΙΩΝ

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

View this document on Scribd

 

Απρίλιος 18, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΟΠΑΝΑΚΙ | Σχολιάστε

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ 120 ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2017 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

View this document on Scribd

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μετά τις πρόσφατες εκλογές και την εκλογή των 13 συμπατριωτών για το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤ-ΔΡΟΣ      ΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ      ΚΩΝ-ΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΛΩΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΙΓΓΑΣ
ΜΑΝΤΩ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΙΤΣΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΟΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ-ΝΑ ΓΚΟΤΣΗ
 

Φίλτατοι καλή δύναμη και καλή δουλειά για το Σύλλογο και τον Αετό. Φυσικά όλοι μας θα πρέπει να βοηθάμε και να στηρίζουμε το Δ.Σ. με όλες μας τις δυνάμεις και να συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Απρίλιος 15, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Σχολιάστε

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ.


Facebook

Μαρτίου 26, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ O ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

 

Μαρτίου 25, 2017 Posted by | GIORTES, ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΟΠΑΝΑΚΙ | Σχολιάστε

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΤΟ ΔHMOTIKO ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.


Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Μαρτίου 25, 2017 Posted by | GIORTES, ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΗΡΩΕΣ, ΚΟΠΑΝΑΚΙ | Σχολιάστε

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

View this document on Scribd

Μαρτίου 20, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΟΡΤΕΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΚΟΠΑΝΑΚΙ | Σχολιάστε

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΑΗΤΟΒΟΥΝΑΙΟΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Φωτογραφία του Kopanakinews Dimitris Giannopoulos.

Μια ώρα νωρίτερα θα κάνουν εκλογοαπολογιστική συνέλευση.

Περισσότερα:

https://kopanakinews.wordpress.com/2017/01/28/%CE%B7-%CF%86%CF%89%CE%BD

 

Μαρτίου 5, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, SYLAETOS | Σχολιάστε

ΚΑΙ ΠΟΛΥ …ΠΙΣΑ ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΜΑΣ. ΜΑΥΡΙΣΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΜΑΣ.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Η Sia Zaxou πρόσθεσε 12 νέες φωτογραφίες.

Φεβρουαρίου 21, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΕΡΓΑ | Σχολιάστε