Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΔΡΙΜΗΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ. ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ.

Ο ανεύθυνος τρόπος, με τον οποίο η διοίκηση Λεβεντάκη – Παναγιωτοπούλου – Ανδρινόπουλου χειρίζεται το θέμα των δικτύων αποχέτευσης και του βιολογικού των Γαργαλιάνων αποκαλύπτεται και προκαλεί αντιδράσεις.

Πολλοί βιάζονται να τοποθετηθούν.
Συνιστούμε ψυχραιμία.

Τοποθετηθήκαμε υπεύθυνα στο Δ.Σ. της 28ης Ιανουαρίου, όταν η διοίκηση του δήμου αντί επιχειρημάτων αναφέρθηκε στο έργο ως εισαγγελέας.

Επισκευθήκαμε τη ΜΟΔ στην Αθήνα.
Ενημερωθήκαμε.

Έχουμε την εμπειρία και γνωρίζουμε από έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαικά προγράμματα.
Θα τοποθετηθούμε την Παρασκευή, 7/2, πλήρως για το θέμα.
Το έργο θα γίνει.
Οι Γαργαλιάνοι το έχουν ανάγκη και το δικαιούνται.

Προς το παρόν δημοσιοποιούμε το έγγραφο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, που στάλθηκε στο δήμο Τριφυλίας για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών.
Το έγγραφο συμβουλευτικό και μόνο ρόλο έχει καθώς η πρόταση θα υποβληθεί και θα αξιολογηθεί από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Τριφυλία, 05/02/2020
για την “Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία” Δημήτρης Α. Δριμής

……………………………………………..

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 03/2/2020
Προς : Δήμο Τριφυλίας
Υπ’ όψη κου δημάρχου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού οικισμού ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

Η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, που αποτελεί τον επιχειρησιακό μηχανισμό της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων για τους οικισμούς γ’ προτεραιότητας της χώρας και η οποία στεγάζεται στη ΜΟΔ και στελεχώνεται κατά κύριο λόγο από στελέχη της, έχει ως αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την γνωμοδότηση προς την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις μελέτες για τους λεγόμενους «ορφανούς» οικισμούς γ’ προτεραιότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Γαργαλιάνοι. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με το Δήμο Τριφυλίας στα γραφεία της ΜΟΔ, την Παρασκευή 24/1 με συμμετοχή εκπροσώπων του δήμου και της ΔΕΥΑ, της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ και της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

Κατ’ αρχήν να σημειωθεί ότι δεδομένου ότι ο οικισμός των Γαργαλιάνων είναι οικισμός γ’ προτεραιότητας, επείγει να γίνουν με συνέπεια από όλες τις πλευρές όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αναγκαίες υποδομές, για να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μη συμμόρφωση του οικισμού με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Από πλευράς των συναρμόδιων υπουργείων και με βάση το εγκεκριμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων για τους οικισμούς γ’ προτεραιότητας, έχουν προγραμματιστεί οι αναγκαίοι πόροι για την χρηματοδότηση των υποδομών του οικισμού Γαργαλιάνων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες συμμόρφωσης με την κοινοτική οδηγία και πιο συγκεκριμένα:

• Το κόστος των δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (χωρίς να περιλαμβάνει λοιπούς οικισμούς του δήμου ή της δημοτικής ενότητας οι οποίοι δεν έχουν χαρακτηριστεί ως οικισμοί προτεραιότητας). Περιλαμβάνεται και ο κεντρικός αγωγός ακαθάρτων για την σύνδεση του οικισμού με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)

• Το κόστος κατασκευής της ΕΕΛ, που θα αφορά στα λύματα του οικισμού Γαργαλιάνων και με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό που προκύπτει από την τ.Ειδική Γραμματεία Υδάτων με βάση την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και με την πρόβλεψη μελλοντικής αύξησης πληθυσμού 20ετίας έως 30% του ισοδύναμου. Περιλαμβάνεται και το κόστος του αγωγού διάθεσης στον αποδέκτη σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των μελετών που μας έχουν κοινοποιηθεί από το Δήμο Τριφυλίας σε συνέχεια της ως άνω συνάντησης, ως Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, έχουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις – συστάσεις, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία χρηματοδότησης του έργου από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020:

1. Ο πληθυσμός σχεδιασμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της υφιστάμενης προμελέτης, περιλαμβάνει και οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων που δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Επομένως η σχετική προμελέτη πρέπει να αναθεωρηθεί για να περιλάβει τον ισοδύναμο πληθυσμό, που ανέρχεται σε πληθυσμό της τάξης των 5.850 ι.κ (αναμένεται ο οριστικός υπολογισμός από την τ. ΕΓΥ).
Σύμφωνα με την συνάντηση που προαναφέρθηκε, ο δήμος θα μπορούσε να αναθέσει σε μελετητή – σύμβουλο την εν λόγω αναθεώρηση κάνοντας χρήση της δυνατότητας απ’ ευθείας ανάθεσης (μέχρι 20.000 € + ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ του Ν.4412/2016. Παράλληλα ο αναθέτων φορέας (εν προκειμένου ο δήμος) οφείλει να διαθέτει σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της Περιφέρειας για την ανάθεση με βάση το άρθρο 50 του Ν.4412/2016 (μελέτη – κατασκευή).

2. Εάν υπάρχει, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, ζήτημα καθυστέρησης στην έκδοση σύμφωνης γνώμης ιδιοκτητών για τη διέλευση του αγωγού διάθεσης στον αποδέκτη, μπορεί επίσης να γίνει χρήση της ως άνω διαδικασίας ανάθεσης σε μελετητή για τροποποίηση της όδευσης του αγωγού και αναθεώρηση της μελέτης κατασκευής του αγωγού διάθεσης.

3. Σε ότι αφορά στον προϋπολογισμό του έργου του δικτύου αποχέτευσης και του κεντρικού αγωγού μεταφοράς για την σύνδεση με την ΕΕΛ, οι προϋπολογισμοί της α’ φάσης του έργου που είναι και επιλέξιμη για χρηματοδότηση, εμφανίζονται ως ακολούθως (χωρίς ΦΠΑ, που δεν επιβαρύνει το έργο):περ
a. Για το δίκτυο αποχέτευσης εντός του εντός σχεδίου οικισμού των Γαργαλιάνων, 10.625 εκ. €
b. Για τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς προς την ΕΕΛ, 1.253 εκ. €
c. Για τον αγωγό διάθεσης, 2.717 εκ. €
d. Για την ΕΕΛ 5.700 εκ € (θα μειωθεί με την μείωση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού).
Ως προς το σκέλος της κοστολόγησης του έργου, με βάση τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό είναι μεγαλύτερη της αναμενόμενης σύμφωνα με το κόστος αντίστοιχων εγκαταστάσεων, αλλά με τα διαθέσιμα στοιχεία και χωρίς να έχουμε σαφή εικόνα των ειδικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για τον περιορισμό του. Πιο συγκεκριμένα, σε μια πρώτη προσέγγιση το μήκος του δικτύου (σύμφωνα με άλλα αντίστοιχα έργα) φαίνεται λογικό, ωστόσο οι ποσότητες των αντιστηρίξεων και των εκσκαφών βραχωδών εμφανίζονται ποσοστιαία υψηλότερες του συνήθους.

Συμπερασματικά προτείνουμε :
• να αναληφθεί άμεσα ενέργεια για την κάλυψη του σημείου 1 των προτάσεών μας (προμελέτη ΕΕΛ) με στόχο εντός διμήνου να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της προμελέτης της ΕΕΛ και παράλληλα να εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για την δημοπράτηση με το σύστημα μελέτης – κατασκευής.
• να επιλυθούν τα θέματα των αδειοδοτήσεων και της εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων – δουλείας διόδου για τον αγωγό διάθεσης ή να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά η λύση του σημείου 2 ανωτέρω.
• να υποβληθεί πρόταση για την ένταξη του έργου στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (Απρίλιος 2020).

Κώστας Αρβανίτης
Συντονιστής
Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων & ΟΥΔ ΕΣΠΑ/ΜΟΔαε
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24 Αθήνα
Τηλ. 2131310170
e-mail: karvaniti

Όλα τα σενάρια είναι λίγο κουλουβάχατα…Για ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων «με απ’ όλα» στην Τριφυλία.

Τριφυλία: Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων «με απ’ όλα»!

Στο βάθος… ΤΕΡΝΑ ή εργοστάσιο στο Δήμο;

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Τριφυλίας «με απ’ όλα» παρουσιάστηκε προχθές το βράδυ σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας!
Η πρόταση της μελέτης είναι ο Δήμος να κάνει μόνος του τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, πέντε πράσινα σημεία, πράσινες νησίδες, τρεις μονάδες κομποστοποίησης και δύο σταθμούς μεταφόρτωσης και να πετύχει τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ!
Μια μελέτη που περιλαμβάνει τέσσερα, βασικά, σενάρια με μοντέλα διαχείρισης και η οποία είναι σύμφωνη με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και βάσει του νέου ΕΣΔΑ. Άλλωστε, δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, επειδή, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δε θα υπήρχε καμία περίπτωση να τύχει ένταξης στο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα το όποιο μοντέλο διαχείρισης επιλεγεί τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας σε επόμενη συνεδρίασή του.
Πάντως, επειδή το ίδιο το αντικείμενο της μελέτης είναι πολύπλοκο, είτε από τη φύση του είτε από τις ασάφειες, τα κενά και την έλλειψη συγκεκριμενοποίησης των δράσεων που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ, όπως και από το θολό τοπίο που υπάρχει ακόμα σχετικά με την τελική λύση που θα δοθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και το άγνωστο της διάθεσης του υπολείμματος, «το τοπικό σχέδιο είναι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ και γι’ αυτό όλα τα σενάρια είναι λίγο κουλουβάχατα…», όπως τόνισε ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας!
Το Σώμα ενημερώθηκε από το μελετητή, στο γραφείο συνεργάτη του οποίου είχε ανατεθεί το έργο της εκπόνησης της μελέτης, Γιώργο Σιγαλό, από τους Γαργαλιάνους, ο οποίος συνοπτικά παρουσίασε τα τέσσερα, βασικά, σενάρια και την πρόταση για το σενάριο του μοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων που ο Δήμος πρέπει να υλοποιήσει.
Το θέμα του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας, είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και από χθες η μελέτη επρόκειτο να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Τριφυλίας (http://www.dimostrifylias.gr), ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να καταθέσει παρατηρήσεις και προτάσεις επί αυτής και των σεναρίων της.
Ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, άφησε για πολλοστή φορά αιχμές σε βάρος της κυβέρνησης για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ ανέφερε πως ο ΕΣΔΑ δε δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις στο πρόβλημα, «αλλά είναι ένας αχταρμάς, χωρίς συγκεκριμένες προβλέψεις για τη συνολική και οριστική λύση του προβλήματος, αλλά προσωρινού χαρακτήρα με ορίζοντα το 2020».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επικεφαλής παρατάξεων, δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, έκαναν ερωτήσεις σχετικά με σενάρια και υποσενάρια που ανέφερε ο μελετητής, ενώ πολλοί σημείωναν πως τα κόστη σε κάθε ένα από τα σενάρια είναι υψηλά και εξέφραζαν επιφυλάξεις για το αν και κατά πόσο είναι εφικτό να γίνουν αυτά που προτείνει η μελέτη υπό τις παρούσες οικονομικές, κοινωνικές αλλά και πολιτικές συνθήκες.
Επίσης, επειδή τα σενάρια και τα υποσενάρια με τα μοντέλα διαχείρισης που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι αρκετά και κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει, επίσης, διάφορες δράσεις, σχεδόν όλοι έφυγαν από την αίθουσα συνεδριάσεων έχοντας περισσότερες γνώσεις επί του θέματος, αλλά όντας και περισσότερο μπερδεμένοι και προβληματισμένοι. Μπερδεμένοι και προβληματισμένοι, καθώς από τη στιγμή που ακόμα και σήμερα δεν είναι γνωστό τι τελικά θα γίνει με τη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των αποβλήτων στην Πελοπόννησο, είναι άγνωστο τι θα γίνει το υπόλειμμα από το όποιο μοντέλο διαχείρισης επιλέξουν να υλοποιήσουν στο Δήμο Τριφυλίας και τι θα γίνει με εκείνο το σοβαρό και κρίσιμο ποσοστό των στερεών αποβλήτων, που, έτσι κι αλλιώς, μέχρι και το 2020 δεν προβλέπεται να τυχαίνει διαχείρισης και επεξεργασίας, μια και σε όλα τα σενάρια, ακόμα και σε όσα ορίζει ο νέος ΕΣΔΑ, δεν προβλέπεται 100% διαχείριση και επεξεργασία! Πόσω μάλλον, όταν ο στόχος για το 2020 είναι η διαλογή στην πηγή να γίνεται σε τέσσερα ρεύματα και να έχει επιτευχθεί τέτοια διαχείριση σε ποσοστό 50%! Στις δράσεις της μελέτης, η οποία, όπως παρουσιάστηκε από τον κ. Σιγαλό, θεωρήθηκε και εκτιμήθηκε ως πλήρης από το Σώμα, αναφέρονται είτε ανακύκλωση, είτε διαλογή στην πηγή, είτε κομποστοποίηση, είτε ΚΔΑΥ, είτε μια συνολική μονάδα επεξεργασίας και διαχείρισης, είτε πράσινα σημεία, πράσινες νησίδες, καφέ κάδοι στα χωριά, ενώ για το υπόλειμμα η λύση του ΧΥΤΥ, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν προτείνεται, καθώς θεωρείται οικονομικά ασύμφορη, όπως και η μονάδα επεξεργασίας.
Τα τέσσερα βασικά σενάρια, όπως ανέφερε ο κ. Σιγαλός, είναι:
1ο) Μηδενικό σενάριο. Να μην κάνει τίποτα απολύτως ο Δήμος. Αυτό το σενάριο αποκλείστηκε.
2ο) Μονάδα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αποβλήτων. Αποκλείστηκε, όπως είπε ο κ. Σιγαλός, για έναν και μόνο λόγο, ότι δε συμβαδίζει με την ελληνική νομοθεσία και το νέο ΕΣΔΑ.
3ο) Να τα πάνε όλα στο ΣΔΙΤ, στο εργοστάσιο που θα γίνει, λύση ΤΕΡΝΑ, κάτι για το οποίο σημείωσε πως τελευταία έχει έρθει πάλι στο προσκήνιο μετά και τις συσκέψεις στο Μαξίμου. Ως προς αυτό υπάρχουν δύο σημεία που πρέπει να εστιάσουν και να προσέξουν. Το πρώτο ότι απαιτείται η δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης και το δεύτερο ότι να πάνε τ’ απορρίμματα σύμμεικτα, όπως είναι, δε συμβαδίζει με τον ΕΣΔΑ. Η νομοθεσία λέει ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει δράσεις και αν όχι, είναι εκτός νομοθεσίας. Για να πάνε τ’ απορρίμματα στο ΣΔΙΤ πρέπει να έχει γίνει διαλογή και διαχωρισμός από το Δήμο.
4ο) Το οποίο και προτείνεται: Να διαχειριστεί ο Δήμος τα απόβλητά του, να κάνει ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή, πράσινα σημεία, πράσινες νησίδες, κομποστοποίηση, να πετύχει τους στόχους για ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα, για όλες τις κατηγορίες όπως τις ορίζει ο ΕΣΔΑ, και επειδή σίγουρα θα υπάρχει υπόλειμμα, που μπορεί να φτάσει από 25% έως 40%, αυτό και κάποιο ποσοστό από τα απόβλητα που μπορεί να μη συμφέρει το Δήμο να τα διαχειριστεί, να τα προωθήσουν προς την Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης, εφόσον λειτουργήσει και όταν λειτουργήσει.
Το υποσενάριο για ΧΥΤΥ στο Δήμο έχει πολύ υψηλό κόστος, οπότε δεν προτείνεται. ΧΥΤΥ θα μπορούσε να γίνει μόνο με διαδημοτική συνεργασία, αν δεν υπάρξει κάποια λύση για το τελικό υπόλειμμα. Όπως είπε ο κ. Σιγαλός, τα πέντε πράσινα σημεία έχουν κόστος 235.000 ευρώ το κάθε ένα, οι τρεις μονάδες κομποστοποίησης, που προτείνεται να εγκατασταθούν στους Βιολογικούς Καθαρισμούς Κυπαρισσίας και Φιλιατρών και σε χώρο δίπλα στο ΧΑΔΑ Γαργαλιάνων, έχουν κόστος 700.000 ευρώ η κάθε μία και μπορεί να γίνει μία κινητή μονάδα, ενώ οι δύο Σταθμοί Μεταφόρτωσης προτείνεται να εγκατασταθούν στο ΧΑΔΑ Φιλιατρών και στο Βιολογικό Καθαρισμό Κυπαρισσίας.
Για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης δεν αναφέρθηκε στο κόστος εγκατάστασης. Μονάδα Διαχείρισης και Επεξεργασίας έχει κόστος εγκατάστασης περί τα 2,3 εκ. ευρώ, ενώ για ΧΥΤΥ το κόστος εγκατάστασης είναι περί τα 3,5 εκ. ευρώ και 200.000 κόστος ετήσιας λειτουργίας.
Απαντώντας σε ερωτήσεις του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Στάθη Ανδρινόπουλου, σημείωσε πως το ετήσιο κόστος λειτουργίας κάθε ενός εκ των πέντε πράσινων σημείων είναι περί τα 100.000 ευρώ, ενώ ερωτήσεις για τα σενάρια και το σχεδιασμό έθεσε ο επικεφαλής της Ρ.Α.ΚΙ., Νώντας Βουδούρης. «Δεν είναι μετέωρο όλο αυτό, αυτός ο σχεδιασμός;», σημείωσε ο επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ., Σαράντος Κουκούμης, ρωτώντας ποιο είναι το κόστος αυτής της διαχείρισης που προτείνεται ανά τόνο.
Ο κ. Σιγαλός είπε ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί το κόστος της διαχείρισης συνολικά, ενώ ανέφερε ότι το ενδεικτικό κόστος για το ΣΔΙΤ – ΤΕΡΝΑ είναι 80,5 ευρώ ανά τόνο συν το κόστος των Σταθμών Μεταφόρτωσης συν το κόστος μεταφοράς κ.τ.λ., προσθέτοντας πως οι Δήμοι της Πελοποννήσου έχουν μείνει πολύ πίσω και είναι εκτεθειμένοι, ενώ επανέλαβε πως αν ο Δήμος τα πάει όλα στο ΣΔΙΤ, αυτό δεν μπορεί να συμβεί επειδή δε θα είναι εναρμονισμένος με την ελληνική νομοθεσία. Επίσης, τόνισε πως η Μονάδα Διαχείρισης Σύμμεικτων είναι, επίσης, εκτός ΕΣΔΑ! Για το κόστος εγκατάστασης, το κόστος λειτουργίας και το όφελος ρώτησε ο Σωτήρης Μπακούρος και αναρωτήθηκε αν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί αυτό το τοπικό σχέδιο που μοιάζει «φαραωνικό» υπό τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα. Ο Δημήτρης Σαρμαντζής μίλησε για κακοδαιμονία και για το νέο ΕΣΔΑ είπε ότι «νομοθετούν εκτός πραγματικότητας», ενώ ο Ζαχαρίας Κανελλόπουλος ρώτησε εάν υπάρχουν τα χρήματα για όλα αυτά και, από την άλλη μεριά, Περιφέρεια και ΤΕΡΝΑ, τι γίνεται.
Το μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης, Τέλης Καναβός, ρώτησε σχετικά με υπολείμματα των καλλιεργειών και τα φυτικά υπολείμματα. Καυστικός ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών και μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης, Νίκος Αναστασόπουλος, σημειώνοντας πως για προχθές είχε συγκληθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, αλλά διαβούλευση στην Επιτροπή δεν έγινε, αφού συνεδριάζει την ίδια ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και ρώτησε τι θα γίνει με το τελικό υπόλειμμα της όποιας διαχείρισης επιλέξει ο Δήμος. Ακόμη, τι θα γίνει με το ποσοστό εκείνο των σύμμεικτων απορριμμάτων που στην ίδια τη μελέτη αναφέρεται πως θα μένει εκτός διαχείρισης και επεξεργασίας, με το μελετητή να σημειώνει ότι «αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί, επειδή ακόμα δε γνωρίζουμε τι τελικά θα γίνει κεντρικά στην Περιφέρεια».
«Ο ΕΣΔΑ οδηγεί σε αδιέξοδα…», επισήμανε ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, συμπληρώνοντας πως «γι’ αυτό επανέρχεται το ΣΔΙΤ του Τατούλη ή του κράτους», ενώ τόνισε ότι για λύση «ή διαγράφουμε το ΣΔΙΤ ή αλλάζουμε τον ΕΣΔΑ! Άρα τα κούρα τα κουκιά μαγειρεμένα…»!

– See more at: http://www.tharrosnews.gr/news/content/%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ.

Αποκαλύψεις Κατσιβέλα για σχέδια Τσιρώνη με τα σκουπίδια
Γράφτηκε από τον Kώστα  Μπούρα
Αποκαλύψεις Κατσιβέλα για σχέδια Τσιρώνη με σκουπίδια

«Το σχέδιο της Περιφέρειας αποτελεί λύση συνολική, καθολική και οριστική, το σχέδιο του υπουργείου είναι λύση προς αναζήτηση. Τώρα αν πρέπει κάποια οικονομικά και ποσοτικά θέματα να βελτιωθούν, είναι θεμιτό και επιθυμητό» σημειώνει ο δήμαρχος Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας σχετικά με το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και όπως δείχνει, συμπορεύεται με την πλευρά της Περιφέρειας.

Από εκεί και πέρα αποκαλύπτει ότι ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης είχε ανακοινώσει σε συνάντηση με τους δημάρχους πως υπάρχει και άλλη λύση που θα έχει μηδενικό κόστος για τους δήμους, μέσα από την προώθηση επένδυσης για την παραγωγή βιοενέργειας, όμως ζήτησε τα σχέδια της διαχείρισης αυτής αλλά ακόμη περιμένει απάντηση.

Οσον αφορά το Δήμο Τριφυλίας, μέχρι τέλος Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων, λέγοντας ότι η επιλογή του χώρου θα είναι στην περιοχή του σκουπιδότοπου στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων, ενώ ο δήμος ετοιμάζεται και για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων, με τον κ. Κατσίβελα να επαναλαμβάνει ότι καμία θέση εργαζομένου δεν κινδυνεύει.

– Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο Δήμο Τριφυλίας με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων;

«Από την αρχή αυτής της δημοτικής αρχής ανοίξαμε αποφασιστικά την συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αντικείμενο δύσκολο στην αποδοχή του αλλά απαραίτητο να λυθεί, αν θέλουμε να λεγόμαστε ανεπτυγμένη κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν θέμα για σκληρή αντιπολίτευση είτε σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής είτε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα που οι χθεσινοί αρνητές έγιναν υπέρμαχοι και τανάπαλιν. Αλλαξαν χέρια τα πλακάτ της διαμαρτυρίας, όλα άλλαξαν εύκολα και ανερυθρίαστα. Οι χθεσινοί ορκισμένοι εχθροί των τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων έγιναν φανατικοί οπαδοί τους ισοπεδώνοντας τα πάντα. Αυτοί που έσχιζαν τα ιμάτιά τους για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος όταν κάποιος υπεύθυνος άνθρωπος προσπαθούσε έγκαιρα να χωροθετήσει μονάδα διαχείρισης, σήμερα αδειοδοτούν με ευκολία. Οι χθεσινοί υπέρμαχοι του κ. Τατούλη και αυτοί που του εκχώρησαν το δικαίωμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, σήμερα άλλαξαν άποψη και έγιναν οπαδοί μιας άλλης διαχείρισης η οποία δεν διαφαίνεται στον κοντινό ορίζοντα. Ομως ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τώρα μας έδωσε ένα πλεονέκτημα σαν κοινωνία, να βλέπουμε το θέμα με μια πιο ελεύθερη προσέγγιση χωρίς ιδεοληψίες, να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα, το σωστό από το λάθος, το ωφέλιμο από το επιβλαβές. Μας επαλήθευσε και μια άλλη βεβαιότητα, ότι και θέλουμε και μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας. Ετσι αυτή την στιγμή γίνεται η μελέτη της διαχείρισης του συνόλου των ειδών των απορριμμάτων και προς τα τέλη Μαρτίου θα κατατεθεί για να πάρει όλες τις εγκρίσεις που χρειάζονται για την εφαρμογή του. Ελπίζω και πρέπει μέχρι τότε να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση, ξεκάθαρα και χωρίς παλινωδίες, ποιο σχέδιο θα προχωρήσει, της ΤΕΡΝΑ με την Περιφέρεια ή χωρίς την Περιφέρεια αλλά με το υπουργείο ή οι δήμοι από μόνοι τους -και έχει ο Θεός».

– Ποιες κινήσεις έχει κάνει ο δήμος είτε συλλογικά είτε μεμονωμένα, ώστε να βρει μια διέξοδο;

«Ο Δήμος Τριφυλίας κρατά στάση υπεύθυνη και νηφάλια και δεν συμμετέχει σε διαδικασίες σκοπιμοτήτων και εντυπώσεων. Δεν γίνεται οπαδός ιδεοληψιών όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και δεν είναι σωστό με δογματισμούς να λύσεις ένα πρόβλημα που είναι εξόχως επιστημονικό. Είναι βεβαίως και οικονομικό και πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, διότι όταν κάποιος δηλώνει ότι εμένα η διαχείριση μου στοιχίζει π.χ. 60 ευρώ ο τόνος, πρέπει να μπορείς να το αποδείξεις σε ένα διαχειριστικό έλεγχο με ζυγολόγια κ.ά. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, να βρούμε συνολική και καθολική λύση. Οφείλουμε επίσης να είμαστε ορθολογιστές, να αξιοποιήσουμε την καλύτερη λύση. Επιβάλλεται να είμαστε προνοητικοί, να προλάβουμε τραγωδίες και αδιέξοδα που είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον. Αν αποδεχτούμε ότι ο νέος ΕΣΔΑ αποτελεί λύση, είναι βέβαιο ότι είναι ελλιπής και είναι ένα ευχολόγιο προθέσεων. Και ενώ υπάρχει η εκφρασμένη βούληση όλων των δήμων όσον αφορά τη διαχείριση μέχρι το υπόλειμμα των απορριμμάτων, από εκεί και πέρα όλοι ποιούν σιγή ιχθύος και παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες η διαχείρισή του. Και το περίεργο είναι ότι και το υπουργείο κάνει μεγάλες αλλά όχι αθώες εκπτώσεις. Σήμερα δεν μιλά κανείς για το τι θα γίνει με το υπόλειμμα, πού θα γίνει και σε ποια σημεία η υγειονομική ταφή του, πόσο θα κοστίζει, πότε θα γίνουν οι νέες χωροθετήσεις των ΧΥΤΥ και πού βεβαίως θα ξεπερνούν τα όρια και τις δυνατότητες των δήμων, δηλαδή φέξε μου και γλίστρησα… Το βέβαιο είναι ότι όταν και αν εκλείψει η προοπτική διαχείρισης των απορριμμάτων από την Περιφέρεια, οι δήμοι θα αντιμετωπίσουν εκβιαστικά διλήμματα που θα είναι ασύλληπτα. Και οφείλουμε να προλάβουμε. Η σημερινή πολιτική στη διαχείριση των απορριμμάτων μου θυμίζει απόλυτα την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος με όλες τις τραγωδίες που ακολούθησαν, που από τους ηλιοκαμένους περιηγητές της Αθήνας ξαφνικά τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε με όλες τις πολιτικές και εθνικές συνέπειες».

– Σε κεντρικό επίπεδο υπάρχουν δύο προτάσεις -λύσεις, αυτή της Περιφέρειας για συγκέντρωση των σκουπιδιών και διαχείρισή τους από την ΤΕΡΝΑ και η πρόταση Τσιρώνη για διαχείριση από κάθε δήμο. Με ποια τάσσεται ο Δήμος Τριφυλίας;

«Τώρα αν σας πω ότι υπάρχει και άλλη λύση θα με περάσετε για τρελό. Στην τελευταία συνάντηση όλων των δημάρχων της Πελοποννήσου με τον κ. Τσιρώνη -γιατί βεβαίως έχουν γίνει και πολλές επιμέρους-, ο κ. υπουργός μας ανακοίνωσε ότι υπάρχει μεγάλος επενδυτής που μπορεί και προτίθεται να κάνει άμεσα μία μεγάλη επένδυση στην Πελοπόννησο, όπου θα χειρίζεται τα απορρίμματά μας κατά τρόπο σύμφωνο με τον νέο ΕΣΔΑ, δηλαδή με τις επιλογές της κυβέρνησης που θα παράγει τελικώς βιοενέργεια. Και το πολύ σημαντικό, το κόστος για τους δήμους θα είναι μηδενικό, δηλαδή θα παίρνει η ίδια η εταιρεία τα απορρίμματα από τους δήμους μας χωρίς κανένα κόστος, όλα δωρεάν. Δηλαδή οι δημότες δεν θα χρειαστεί να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Ετέθη ηθικό θέμα ότι αφού έχουμε λύση σύννομη αλλά και αποδεκτή από την κυβέρνηση με μηδενικό κόστος, δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για άλλες λύσεις που οι δημότες μας θα πληρώνουν δυσβάσταχτα δημοτικά τέλη. Μάλιστα ζήτησα να μας παραδοθεί άμεσα το σχέδιο αυτής της διαχείρισης, να κάνουμε όλοι οι δήμοι έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια, να αποδεχτούμε το σχέδιο, να γίνει το σχέδιο διαχείρισης του ΦΟΔΣΑ και να προχωρήσουμε άμεσα. Ακόμα περιμένω απάντηση… Αυτή είναι η αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι το υπουργείο διαπραγματεύεται με την ΤΕΡΝΑ, την εταιρεία που είναι να υπογράψει σύμβαση με την Περιφέρεια, χωρίς να γνωρίζει κανείς το περιεχόμενο και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Στο δίλημμα που μου θέτετε μετά παρρησίας σας λέω ότι το σχέδιο της Περιφέρειας αποτελεί λύση συνολική, καθολική και οριστική, το σχέδιο του υπουργείου είναι λύση προς αναζήτηση. Τώρα αν πρέπει κάποια οικονομικά και ποσοτικά θέματα να βελτιωθούν, είναι θεμιτό και επιθυμητό. Αμφιβάλλετε ότι, αν για κάποιο λόγο προκύψει μια κυβερνητική αλλαγή, πόσοι θα αλλάξουν γνώμη;».

– Από όσο γνωρίζουμε, ο Δήμος Τριφυλίας έχει αναθέσει μελέτη για τη διαχείριση των σκουπιδιών μόνος του. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή;

«Οπως σας είπα, το σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Τριφυλίας θα ολοκληρωθεί μέσα στον ερχόμενο Μάρτιο που θα αφορά το σύνολο των ειδών των απορριμμάτων. Τώρα όσον αφορά τα στερεά αστικά απορρίμματα που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, πρέπει η κυβέρνηση η ίδια να ξεκαθαρίσει από μόνη της και όχι μέσω άλλων, αν θα πάμε για προσωρινή ή οριστική διαχείριση οι δήμοι».

– Οσον αφορά το καυτό ζήτημα της χωροθέτησης μιας τέτοιας μονάδας, έχετε πει ότι αυτή θα γίνει σε μια περιοχή των Γαργαλιάνων κοντά στον υπάρχοντα σκουπιδότοπο. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει;

«Είχα ενημερώσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο ότι θα χρειαστεί να γίνει μια μικρή μετακίνηση του χώρου λίγα μέτρα πιο πάνω, στην περιοχή της χωματερής πάλι στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων. Τότε μιλούσαμε για προσωρινή διαχείριση, σήμερα μιλάμε για πιθανή και μόνιμη διαχείριση οπότε θα χρειαστούν και μεγαλύτερες υποδομές και δρόμοι».

– Είδαμε πρόσφατα να απορρίπτεται η ένσταση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσετε άμεσα στην υλοποίηση της σχετικής απόφασης;

«Στην Ελλάδα είναι πλέον καθεστώς να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και μάλιστα ανέξοδα, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει τίποτα και χωρίς στο τέλος να προβληματίζεται για τις ανακολουθίες και τις ύβρεις που αναπαράγει. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η δική μας. Ο Δήμος Τριφυλίας κάνει συνειδητές επιλογές, άριστα οργανωμένες και τεκμηριωμένες. Εχει αρχίσει η οργάνωση του διαγωνισμού που θα είναι διεθνής και ηλεκτρονικός και άμεσα θα γίνει η προκήρυξή του».

– Μεγάλο ερώτημα αποτελεί το τι θα απογίνει -από την ιδιωτικοποίηση- το προσωπικό αλλά και ο στόλος οχημάτων της καθαριότητας;

«Σας ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί για άλλη μια φορά θέλω να κάνω σαφές ότι δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας, μα κανένας, εργαζόμενος του δήμου. Τουναντίον έχουμε τόσες υποχρεώσεις σε δράσεις έναντι των δημοτών μας που χρειάζονται πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι από αυτούς που έχουμε. Οσον αφορά το στόλο, είναι κοινό μυστικό ότι σχεδόν στο σύνολό του είναι απαρχαιωμένος, πλην ελάχιστων οχημάτων που θα κρατήσει ο δήμος για κάποιες στρατηγικές επιλογές».

– Γιατί η ανακύκλωση δεν έχει ξαναμπεί σε υλοποίηση στο δήμο;

«Η ανακύκλωση σε δήμους που είναι μακριά από τα κέντρα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών είναι προβληματική και οικονομικά δυσβάστακτη. Αναπτύσσοντας με βάση τον σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων και οργανώνοντας τα πράσινα σημεία του δήμου θα μπορούμε να οργανώσουμε την ανακύκλωση. Είναι πλέον θέμα χρόνου».

Από το Κοπανάκι και τα χωριά όλης της Τριφυλίας