ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ 32 ΔΗΜΟΤΩΝ – ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τριφυλίας
ΚΟΙΝ.:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
Συντονιστή Γενικό Δ`/ντή κ. Ν. Παπαθεοδώρου,
Λ. Αθηνών 173, Καλαμάτα, 24100
ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
(Παρ. 6, 7, 8 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.)

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση και πρόταση για ανάκληση της 66/2020 απόφασης, που αφορά στη μεταφορά έδρας της ΔΕΥΑΤ»
Σχετ.: 1. Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δ. Σ., ΦΕΚ Β` 661/2011.

 1. Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ. Τριφυλίας, 254/2011 ΑΔΣ, ΑΔΑ:4ΑΜΩΩΗΕ-71Χ

Κύριε πρόεδρε, κες/οι δημοτικοί σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τις παραγράφους 6,7 και 8 του άρθρου 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ. Σ., ΦΕΚ Β661/2011,: «6. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτοµα για την επίλυση ζητηµάτων αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη. 7. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων αρµοδιότητάς του, που υποβάλλονται σε αυτό από δηµότες και κατοίκους ατοµικά ή συλλογικά, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση τους. 8. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξασφαλίζει στους δηµότες πλήρη πληροφόρηση για τα, κάθε είδους, προβλήµατα της περιφέρειας του, καθώς και για τη δραστηριότητα του, αναφορικά µε την αντιµετώπιση και λύση των προβληµάτων αυτών.». Τα ίδια αναφέρονται και στις παραγράφους 6,7,8 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ. Σ. Τριφυλίας, 254/2011 Α.Δ.Σ., ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΗΕ-71Χ
Έχοντας υπόψη:
• Τα παραπάνω αναφερόμενα,
• Την 66/2020 Α.Δ.Σ., που αφορά σε τροποποίηση όρου της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΤ (πρώην ΔΕΥΑΚΥ) και συγκεκριμένα στη μεταφορά της έδρας από την Κοινότητα Κυπαρισσίας στην ΔΕ Φιλιατρών,
• Το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση λήφθηκε εν μέσω κορονοϊού, χωρίς διάλογο και δημοσιότητα, σε συνεδρίαση δια περιφοράς και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, που δεν δικαιολογείται από τη φύση του θέματος,
• Το γεγονός ότι ο αναφερόμενος στην εισήγηση και την απόφαση λόγος, περί λειτουργίας, δηλαδή, ενός ταμείου στο σύνολο του δήμου και απόστασης 35 χιλιομέτρων από την Κυπαρισσία του νοτιότερου χωριού, δεν είναι πειστικός. Αποδοχή του ισχυρισμού σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη μετακίνηση των βορειότερων χωριών κατά 15 χιλιόμετρα και ταυτόχρονα αποδοχή λειτουργίας ενός ταμείου της ΔΕΥΑΤ για όλο το δήμο.
Προτείνουμε:

 1. Να ανακαλέσει το συμβούλιό σας την 66/2020 απόφαση, που δεν επιλύει προβλήματα, αντιθέτως προσθέτει αχρείαστες τριβές στον δύσκολο και υπερμεγέθη καλλικρατικό μας δήμο Τριφυλίας.
 2. Να λειτουργήσουν ταμεία της ΔΕΥΑΤ στην έδρα κάθε Δημοτικής Ενότητας. Οι δημότες εκεί πλήρωναν πριν τον «Καλλικράτη», εκεί πρέπει να εξυπηρετούνται και να μην επιβαρύνονται με επιπρόσθετες μετακινήσεις.
  Παρακαλούμε, τέλος:
  • Να ενημερωθούμε στα τηλέφωνα που αναγράφουμε, για την μέρα και ώρα συζήτησης της αίτησής μας στο Δ.Σ., ώστε να μπορέσουμε να παραβρεθούμε,
  • Να μας γνωρίσετε τα παραστατικά, emails, με τα οποία ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με την 4719/28-4-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκληση του κ. προέδρου του Δ.Σ., από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα της συνεδρίασης.
  Με εκτίμηση,
  Οι υπογράφοντες δημότες και κάτοικοι Τριφυλίας
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.