ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ: ΨΗΦΙΖΩ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ. ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ …ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ …

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατα τον Γιάννη Μερκούρη ...

Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου: 75/30-3-2020 άρθ.40 παρ.5 και 84/13-4-2020 άρθ.30 και Ν.1069/1980 ,όμως:

Διατρέχει όλο το σκεπτικό της απόφασης της ΔΕΥΑΤ μια προχειρότητα και μια αγωνία να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για την εξασφάλιση της οικονομικής ενίσχυσης ,χωρίς να προσεγγίζονται με ρεαλισμό οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΤ διογκώνονται και κάποιες δεν εντάσσονται στις λειτουργικές. Ενέργειες αλλεπάλληλες και σε κάθε νέα να υπάρχει και διαφοροποίηση στο ύψος του αιτούμενου ποσού. Επτακόσιες χιλ., τριακόσιες σαράντα οκτώ, διακόσιες ενενήντα και διακόσιες μια εξακόσια έξι ευρώ (201.606,67Ευρώ)

Το μεσημέρι της Τετάρτης εισήγηση προς την οικονομική Επιτροπή, το μεσημέρι της Πέμπτης επανάληψη σε ορθή. Απόφαση που έχει ημερομηνία 15-05-2020 και είχε εισαχθεί ως εκτός ημερήσιας Διάταξης θέμα και σε όλες στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής ήλθε θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Ως στοιχείο της προχειρότητας θα αναφέρω και την απουσία από τις με περιφορά συνεδριάσεις δύο μελών του Δ.Σ, έμπειρων Δημοτικών Συμβούλων. Γιατί άραγε ; Είναι τυχαίο;

Όσον αφορά την ουσία του σκεπτικού της απόφασης και τα επιχειρήματα ενίσχυσης του αιτήματος, δεν νοούνται λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης η προμήθεια των αναλώσιμων υλικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, όπως και η δαπάνη συντήρησης των αντλιοστασίων για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Λειτουργικές δαπάνες είναι αυτές που προσδιορίζονται στις Π.Ν.Π και δεν είναι άλλες από τη μισθοδοσία του προσωπικού(47.000ευρώ μηνιαίως). αναλώσιμα υλικά κα υλικά αποκατάστασης βλαβών για το χρόνο, όμως, των περιοριστικών μέτρων. Οι περιορισμοί, ευτυχώς, αίρονται και η κανονικότητα επανέρχεται. Αξίζει να αναφέρω ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο(135.000 ευρώ το μήνα)Ανοίγοντας και η ταμειακή υπηρεσία τα οικονομικά της επιχείρησης θα έχουν καλύτερη εξέλιξη.

Δεν συντρέχουν ,λοιπόν ,λόγοι δανεισμού της ΔΕΥΑΤ, άλλες σκοπιμότητες θέλει να εξυπηρετήσει η ενίσχυση και αυτές είναι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί έξω από μελέτες και προγραμματισμό. Οι διακόσιες δώδεκα χιλιάδες(212,000) ευρώ στο ταμείο της επιχείρησης,σήμερα, είναι αρκετές και ικανές να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες. Δεν συντρέχουν ,επομένως, λόγοι να επιβαρύνουμε τη ΔΕΥΑΤ με επιπρόσθετες υποχρεώσεις. Ας μην ξεχνάμε την οφειλή της στο Δήμο.

Για τους λόγους αυτούς ψηφίζω ΚΑΤΑ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ …ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Κ.Α 00.6117.02. Αμοιβές για εργασίες εσωτερικού ελέγχου για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλείδων ασφαλείας στη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας»: Η πρότασή σας δεν είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στο Ν.4270/28-06-2014 άρθ.168(ΦΕΚ 143 τ.Α) Εσωτερικός έλεγχος……….»..με το ποσό των 22.320 ευρώ.

Κ.Α 00.6117.03 « Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή με το ποσό 11.780 ευρώ». Να ελέγξει ο ορκωτός λογιστής τι; Τριάντα ,αμφιβάλλω αν είναι και τόσα,τιμολόγια για όλο το χρόνο που θέλετε να γίνει έλεγχος.Επιλεκτικά ως προς το χρόνο λειτουργείτε και εδώ.Δεν έχω αντίρηση στον έλεγχο,διαφωνώ ριζικά στο ποσό,το οποίο θεωρώ υπερβολικό .Όταν ο Δήμος για παρόμοιες εργασίες ελέγχου, που δεν έχουν κανένα στοιχείο σύγκρισης με αυτές του Συνδέσμου, χρειάζονται εννέα χιλιάδες ευρώ. Έχουν εξελιχθεί σε βιομηχανία αυτές οι αναθέσεις σε ορκωτούς λογιστές, Ποιος προυπολογίζει αυτές τις δαπάνες,όλες στο όριο αναθέσεων. Σεβαστείτε τα χρήματα του Δήμου,αφουγκραστείτε τι ακούγεται στην κοινωνία.

Κ.Α 10.6142,02 Επιθεώρηση πιστοποίησης κατά  ISO 9001:2015 ,ISO 10002,ISO 26000  με το ποσό των 24,800 ευρώ».  Με συγχωρείτε, έλεος !!!!. Εδώ και αν είναι διασπάθιση δημόσιου χρήματος με απ΄ευθείας αναθέσεις. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι ο Δήμος για ανάλογες εργασίες δαπανά το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ και για το Σύνδεσμο είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ. Ποιές υπηρεσίες και ποιες διαδικασίες θα διασφαλίσει όταν η  οικονομική και τεχνική διαχείριση γίνεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου ;

Κ.Α 25.7413.02  Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου του έργου βελτίωσης εξωτερικού υδραγωγείου του Συνδέσμου , με το ποσό των 17.360 ευρώ» .

Για το συγκεκριμένο κωδικό πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα διότι  δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει ,ως οφείλετε .Ζητάτε από την Τεχνική Υπηρεσία αν μπορεί να σας συντάξει μελέτες άμεσα και σας απαντά ,φυσιολογικά ,ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε από την Τ.Υ ούτε και από κανέναν άλλο .Ο ι μελέτες αυτές ,μάλιστα για τις οποίες αναφέρετε και ποσά αστρονομικά των 10.000.000 ευρώ, δεν  μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα . Χρησιμοποείτε αυτήν την απάντηση για να δημιουργήσετε κωδικό 17.360 ευρώ για το άνοιγμα φακέλου.Τι θα περιέχει ο φάκελος αυτά που είναι έτοιμα ,το αναφέρετε στην εισήγησή σας και χρειάζονται τόσα χρήματα; Για το άνοιγμα φακέλου δεν σας δήλωσε αδυναμία η Τ.Υ .Το ποσό αυτό είναι εξωπραγματικό.Ποιά έργα θα υποστηρίξει και τι λείπει από τους φακέλους των έργων που διαχειρίζεται η Τ.Υ ;

Γενικά,η προς ψήφιση τροποποίηση διατρέχεται από μια προχειρότητα. Εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ κατανέμονται σε τέσσερις κωδικούς αμφιβόλου αναγκαιότητας και αποτελεσματικότητας. Δεν υπάρχει καμιά τεκμηρίωση του πως προέκυψαν αυτές οι προεκτιμήσεις αμοιβών. Προσπαθείτε να λειάνετε τις αντιδράσεις ,ότι σπαταλάτε άσκοπα χρήματα,με την επωδό στους τέσσερις κωδικούς   ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Ν.4412/2016 .Θα γίνει ο,τι ανάλογο και στο Φορέα είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ανάλογος πιστεύω ,ήταν και ο προβληματισμός των μελών του Δ.Σ του Συνδέσμου οι οποίοι καταψήφισαν την τροποποίηση και έρχεται  στην οικονομική επιτροπή με ισχνή πλειοψηφία της ευεργετικής διάταξης της ψήφου του προέδρου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή μου παρακαλώ να διαγράψετε από την εισήγηση «..παροχή υπηρεσιών……»τη φράση «…και λόγω του ότι οι συμπολίτες μας πίνουν νερό βλαβερής ποιότητας απαιτείται….» .Αν ,όντως,συμβαίνει κάτι τέτοιο οφείλετε να διακόψετε άμεσα την υδροδότηση.

Για όλους αυτούς τους λόγους ψηφίζω ΚΑΤΑ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s