ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Ανακοίνωση για την υποχρέωση καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων εντός ...
Ο Δήμος Τριφυλίας, έχοντας υπόψη:
το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» κεφάλαιο ΣΤ΄
μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σε Δήμους Άρθρο 94 παρ. (πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων) παράγραφος 1 αριθμός 26,
ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, ότι έχουν την υποχρέωση όπως προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού των,
σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων καθαρισμού,
ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Τριφυλίας θα προχωρήσει σε διαδικασία
αυτεπάγγελτου καθαρισμού με την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ζωή Αντ. Πετροπούλου
ΠΕ Γεωπόνος Α΄
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Δήμου Τριφυλίας