Σάββατο 04/04/2020: Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ στην Καλαμάτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ. 2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
“Ημέρα Καριέρας” από τον ΟΑΕΔ στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Θέμα : Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ στην Καλαμάτα
Η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ-Κ.Π.Α.2 Καλαμάτας διοργανώνει
“Ημέρα Καριέρας” στις 04/04/2020, ημέρα Σάββατο από 10:00
π.μ. έως 18:00 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Θα
συμμετέχουν εταιρείες της περιοχής που θα έχουν ανοιχτές θέσεις
εργασίας και θα υπάρχει δυνατότητα συνέντευξης με υποψηφίους
υπαλλήλους για θέσεις εργασίας. Στόχος της εκδήλωσης είναι η
ανάπτυξη σταθερής σχέσης με τις επιχειρήσεις προς όφελος των
αναζητούντων εργασία Παράλληλα θα οργανωθούν εργαστήρια που
θα προσφέρουν όλες τις τεχνικές συνεντεύξεων και σύνταξη
βιογραφικών των αναζητούντων εργασία

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020: «10η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» του Δήμου Τριφυλίας.

«10η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής»Αποτέλεσμα εικόνας για πυρασφάλεια
Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας στις 05-03- 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της αριθ.63/2019 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας με ενάγοντα τον κ. Δημήτριο Αντωνόπουλο του Θεοδώρου.
2) Λήψη αποφάσεως επί αιτήσεως της κ. Μπαγουρδή Μαρίας-Άννας του Θωμά, σχετικά με αποζημίωσή της για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο ΙΧ αυτοκίνητό της, από υπαιτιότητα του Δήμου
3) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την πυρασφάλεια, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 4 μήνες, έτους 2020.
4) Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019
5) Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019
Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ