ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΔΡΙΜΗΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ. ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ.

Ο ανεύθυνος τρόπος, με τον οποίο η διοίκηση Λεβεντάκη – Παναγιωτοπούλου – Ανδρινόπουλου χειρίζεται το θέμα των δικτύων αποχέτευσης και του βιολογικού των Γαργαλιάνων αποκαλύπτεται και προκαλεί αντιδράσεις.

Πολλοί βιάζονται να τοποθετηθούν.
Συνιστούμε ψυχραιμία.

Τοποθετηθήκαμε υπεύθυνα στο Δ.Σ. της 28ης Ιανουαρίου, όταν η διοίκηση του δήμου αντί επιχειρημάτων αναφέρθηκε στο έργο ως εισαγγελέας.

Επισκευθήκαμε τη ΜΟΔ στην Αθήνα.
Ενημερωθήκαμε.

Έχουμε την εμπειρία και γνωρίζουμε από έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαικά προγράμματα.
Θα τοποθετηθούμε την Παρασκευή, 7/2, πλήρως για το θέμα.
Το έργο θα γίνει.
Οι Γαργαλιάνοι το έχουν ανάγκη και το δικαιούνται.

Προς το παρόν δημοσιοποιούμε το έγγραφο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, που στάλθηκε στο δήμο Τριφυλίας για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών.
Το έγγραφο συμβουλευτικό και μόνο ρόλο έχει καθώς η πρόταση θα υποβληθεί και θα αξιολογηθεί από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Τριφυλία, 05/02/2020
για την “Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία” Δημήτρης Α. Δριμής

……………………………………………..

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 03/2/2020
Προς : Δήμο Τριφυλίας
Υπ’ όψη κου δημάρχου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού οικισμού ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

Η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, που αποτελεί τον επιχειρησιακό μηχανισμό της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων για τους οικισμούς γ’ προτεραιότητας της χώρας και η οποία στεγάζεται στη ΜΟΔ και στελεχώνεται κατά κύριο λόγο από στελέχη της, έχει ως αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την γνωμοδότηση προς την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις μελέτες για τους λεγόμενους «ορφανούς» οικισμούς γ’ προτεραιότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Γαργαλιάνοι. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με το Δήμο Τριφυλίας στα γραφεία της ΜΟΔ, την Παρασκευή 24/1 με συμμετοχή εκπροσώπων του δήμου και της ΔΕΥΑ, της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ και της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

Κατ’ αρχήν να σημειωθεί ότι δεδομένου ότι ο οικισμός των Γαργαλιάνων είναι οικισμός γ’ προτεραιότητας, επείγει να γίνουν με συνέπεια από όλες τις πλευρές όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αναγκαίες υποδομές, για να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μη συμμόρφωση του οικισμού με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Από πλευράς των συναρμόδιων υπουργείων και με βάση το εγκεκριμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων για τους οικισμούς γ’ προτεραιότητας, έχουν προγραμματιστεί οι αναγκαίοι πόροι για την χρηματοδότηση των υποδομών του οικισμού Γαργαλιάνων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες συμμόρφωσης με την κοινοτική οδηγία και πιο συγκεκριμένα:

• Το κόστος των δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (χωρίς να περιλαμβάνει λοιπούς οικισμούς του δήμου ή της δημοτικής ενότητας οι οποίοι δεν έχουν χαρακτηριστεί ως οικισμοί προτεραιότητας). Περιλαμβάνεται και ο κεντρικός αγωγός ακαθάρτων για την σύνδεση του οικισμού με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)

• Το κόστος κατασκευής της ΕΕΛ, που θα αφορά στα λύματα του οικισμού Γαργαλιάνων και με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό που προκύπτει από την τ.Ειδική Γραμματεία Υδάτων με βάση την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και με την πρόβλεψη μελλοντικής αύξησης πληθυσμού 20ετίας έως 30% του ισοδύναμου. Περιλαμβάνεται και το κόστος του αγωγού διάθεσης στον αποδέκτη σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των μελετών που μας έχουν κοινοποιηθεί από το Δήμο Τριφυλίας σε συνέχεια της ως άνω συνάντησης, ως Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, έχουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις – συστάσεις, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία χρηματοδότησης του έργου από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020:

1. Ο πληθυσμός σχεδιασμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της υφιστάμενης προμελέτης, περιλαμβάνει και οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων που δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Επομένως η σχετική προμελέτη πρέπει να αναθεωρηθεί για να περιλάβει τον ισοδύναμο πληθυσμό, που ανέρχεται σε πληθυσμό της τάξης των 5.850 ι.κ (αναμένεται ο οριστικός υπολογισμός από την τ. ΕΓΥ).
Σύμφωνα με την συνάντηση που προαναφέρθηκε, ο δήμος θα μπορούσε να αναθέσει σε μελετητή – σύμβουλο την εν λόγω αναθεώρηση κάνοντας χρήση της δυνατότητας απ’ ευθείας ανάθεσης (μέχρι 20.000 € + ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ του Ν.4412/2016. Παράλληλα ο αναθέτων φορέας (εν προκειμένου ο δήμος) οφείλει να διαθέτει σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της Περιφέρειας για την ανάθεση με βάση το άρθρο 50 του Ν.4412/2016 (μελέτη – κατασκευή).

2. Εάν υπάρχει, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, ζήτημα καθυστέρησης στην έκδοση σύμφωνης γνώμης ιδιοκτητών για τη διέλευση του αγωγού διάθεσης στον αποδέκτη, μπορεί επίσης να γίνει χρήση της ως άνω διαδικασίας ανάθεσης σε μελετητή για τροποποίηση της όδευσης του αγωγού και αναθεώρηση της μελέτης κατασκευής του αγωγού διάθεσης.

3. Σε ότι αφορά στον προϋπολογισμό του έργου του δικτύου αποχέτευσης και του κεντρικού αγωγού μεταφοράς για την σύνδεση με την ΕΕΛ, οι προϋπολογισμοί της α’ φάσης του έργου που είναι και επιλέξιμη για χρηματοδότηση, εμφανίζονται ως ακολούθως (χωρίς ΦΠΑ, που δεν επιβαρύνει το έργο):περ
a. Για το δίκτυο αποχέτευσης εντός του εντός σχεδίου οικισμού των Γαργαλιάνων, 10.625 εκ. €
b. Για τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς προς την ΕΕΛ, 1.253 εκ. €
c. Για τον αγωγό διάθεσης, 2.717 εκ. €
d. Για την ΕΕΛ 5.700 εκ € (θα μειωθεί με την μείωση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού).
Ως προς το σκέλος της κοστολόγησης του έργου, με βάση τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό είναι μεγαλύτερη της αναμενόμενης σύμφωνα με το κόστος αντίστοιχων εγκαταστάσεων, αλλά με τα διαθέσιμα στοιχεία και χωρίς να έχουμε σαφή εικόνα των ειδικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για τον περιορισμό του. Πιο συγκεκριμένα, σε μια πρώτη προσέγγιση το μήκος του δικτύου (σύμφωνα με άλλα αντίστοιχα έργα) φαίνεται λογικό, ωστόσο οι ποσότητες των αντιστηρίξεων και των εκσκαφών βραχωδών εμφανίζονται ποσοστιαία υψηλότερες του συνήθους.

Συμπερασματικά προτείνουμε :
• να αναληφθεί άμεσα ενέργεια για την κάλυψη του σημείου 1 των προτάσεών μας (προμελέτη ΕΕΛ) με στόχο εντός διμήνου να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της προμελέτης της ΕΕΛ και παράλληλα να εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για την δημοπράτηση με το σύστημα μελέτης – κατασκευής.
• να επιλυθούν τα θέματα των αδειοδοτήσεων και της εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων – δουλείας διόδου για τον αγωγό διάθεσης ή να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά η λύση του σημείου 2 ανωτέρω.
• να υποβληθεί πρόταση για την ένταξη του έργου στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (Απρίλιος 2020).

Κώστας Αρβανίτης
Συντονιστής
Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων & ΟΥΔ ΕΣΠΑ/ΜΟΔαε
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24 Αθήνα
Τηλ. 2131310170
e-mail: karvaniti

«Η ανθρώπινη φύση είναι σαν το νερό. Παίρνει το σχήμα του δοχείου που το περιέχει» Γουάλας Στίβεν.

«Η ανθρώπινη φύση είναι σαν το νερό. Παίρνει το σχήμα του δοχείου που το περιέχει»
« Γουάλας Στίβεν (1879 – 1955, Αμερικανός ποιητής) »

Από το Κοπανάκι και τα χωριά όλης της Τριφυλίας