Σήμερα 23-10-2019 οι αιτήσεις στο Δ.Σ. Τριφυλίας για Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Σήμερα 23-10-2019 οι αιτήσεις στο Δ.Σ. Τριφυλίας για Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου Κυπαρισσίας και θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, υποβάλλονται υποψηφιότητες για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο δήμο Τριφυλίας με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής!
Η προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Τριφυλίας δημοσιεύθηκε μόλις χθες στην ιστοσελίδα του δήμου και παρότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης δεν υπάρχει θέμα για επιλογή Συμπαραστάτη.

Στην προκήρυξη, που υπογράφει ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γιώργος Λεβεντάκης, αναφέρεται:
«Σύμφωνα με το αρ.7  του Ν.4623/2019, ο Δήμος Τριφυλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας (ώρα 19:00 μ.μ.) στις 23-10-2019 κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής να συμμετέχουν στην εκλογή για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Ως Συμπαραστάτης θα είναι “πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας”.
Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης από τους ενδιαφερόμενους/νες θα πραγματοποιηθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Υπογραμμίζουμε ότι ως Συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί Αιρετός του Δήμου Τριφυλίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου ή βουλευτής Μεσσηνίας. Επίσης, ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο αρ.14 του ν.3852/2010 ως ισχύει.
Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.
Σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ.2 του αρ.77 του ν.3852/2010, “Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών”.
Στην αριθμ. 93/23.8.2019 Εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών αποτυπώνοντας τις “κρίσιμες ενέργειες για την ομαλή συγκρότηση των οργάνων διοίκησης και για τη λειτουργία των Δήμων” επισημαίνει την προθεσμία της διαδικασίας επιλογής Συμπαραστάτη, αναγράφοντας ως προς το χρόνο: “μέχρι (ενδεικτικά) 31 Οκτωβρίου 2019”.
Ο Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου(παρ.6 αρ.77 ν.3852/2010).
Υπενθυμίζεται ότι βάσει της αριθμ.54698/2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4704/22.10.2018) ΚΥΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την αριθμ.72865/2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 5726/19.12.2018) ΚΥΑ.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.
Υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των Υπηρεσιών του Δήμου, “υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις Υπηρεσίες του Δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και Αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση.
Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται “στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του αρ.217 του Κώδικα Δήμων”, εντός 30 ημερών από την υποβολή της.
Επιπλέον, μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του υποβάλλονται στο Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών Υπηρεσιών. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimostrifylias.gr» .
Οι ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενες για τη θέση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο δήμο Τριφυλίας σήμερα το απόγευμα στις 7, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-υποψηφιότητα για την επιλογή.
Προφανέστατα, το “πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας” για να επιλεγεί θα πρέπει να έχει γνώση της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης και δη του δήμου Τριφυλίας, γνώση και σχέση με προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι δημότες καθώς και με ζητήματα κοινωνίας, τοπικής αγοράς κι επιχειρήσεων, σχέση με το διοικητικό δίκαιο, ειδικά με το δίκαιο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο Συμπαραστάτης δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αντιμετωπιστεί ως αξίωμα. Δεν είναι εισαγγελέας, ούτε ο ελεγκτής της νομιμότητας.
Είναι ένας θεσμικός φορέας που δέχεται παράπονα και αναπτύσσει αμφίδρομη σχέση με τον δημότη στην τριγωνική δομή: Δημοτικό Συμβούλιο – Συμπαραστάτης – Δημότες.
Είναι, πραγματικά, δύσκολη αποστολή, εάν στην πράξη υπηρετείται ο θεσμός όπως ορίζει ο νόμος.
θεσμός του Συμπαραστάτη δεν έγινε για να βολέψουν οι δήμαρχοι φίλα προσκείμενους, ημέτερους ή αποτυχόντες να εκλεγούν υποψηφίους των συνδυασμών τους.
Εάν ήταν  γι’ αυτό, δε θα ήταν Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αλλά Συμπαραστάτης του κάθε δημάρχου. Όμως δεν είναι.
Γι’ αυτό και ο νόμος ορίζει “πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας” και εκλογή του Συμπαραστάτη με μυστική ψηφοφορία και με τα 3/5 των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου!

Του Ηλία Γιαννόπουλου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s