Αντιδήμαρχοι Τριφυλίας για ένα χρόνο ο Αλέξανδρος Κουτρουμπής και η Χάιδω Παναγιωτοπούλου.

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού αναλαμβάνει η κα Χάιδω Παναγιωτοπούλου, με θητεία από 26/09/2019 μέχρι 25/09/2020, ενώ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο κ. Αλέξανδρος Κουτρουμπής, με θητεία από 26/09/2019 μέχρι 25/09/2020. Επιπλέον, στην ίδια απόφαση και για την ίδια  χρονική περίοδο ορίζεται εντεταλμένος σύμβουλος στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων ο κ. Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, χωρίς αποδοχές και του μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αντιδημάρχου.

Να σημειωθεί ότι στην απόφαση του δημάρχου αναφέρονται και τα πρακτικά των δύο παρατάξεων για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας για τον ορισμό τους.

Ολόκληρη η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2262/2019Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας»

Αφού έλαβε υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του αρ. 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και από το αρ. 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 68 του ν. 4555/2018 (Α’), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων.

Την υπ’ αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»

Τις διατάξεις του αρ. 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 33 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), αναφορικά με την αντιμισθία των αιρετών.

Την υπ’ αριθ. 59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων».Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 -ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Τριφυλίας.

Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3189/τ.Β/12-9-2017.) Την Α.Δ. με αριθ. 2084/2019 (ορθή επανάληψη) περί ορισμού Αντιδημάρχων

Το υπ ́αριθ. 1/17-09-2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής παράταξης «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ» για τον ορισμό της δημοτικής συμβούλου Χάιδω Παναγιωτοπούλου ως Αντιδημάρχου.

Το υπ ́αριθ. 1/25-09-2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής παράταξης «Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ» για τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου Αλεξάνδρου Κουτρουμπή ως Αντιδημάρχου.

Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού την κα Χάιδω Παναγιωτοπούλουτου Χρήστου, με θητεία από 26/09/2019 μέχρι 25/09/2020 και της μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω:

του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

2 . Ορίζει Αντιδήμαρχο Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης τον κο Αλέξανδρο Κουτρουμπή του Ηλία με θητεία από 26/09/2019 μέχρι 25/09/2020 και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω:

του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

3. Για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο ορίζει εντεταλμένο σύμβουλο στη Δ.Ε.Γαργαλιάνων το δημοτικό σύμβουλο Ανδρινόπουλο Ευστάθιο του Γεωργίου, χωρίς αποδοχές και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες αντιδημάρχου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 68 του ν. 4555/2018 που αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως:

i.Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

ii.Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

iii.Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

iv.Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

v.Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

vi.Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.

4.Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Χάιδως Παναγιωτοπούλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αντώνιος του Θεμιστοκλέους και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτρουμπής Αλέξανδροςτου Ηλία, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ασημακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη.

5. Οι τελέσεις των πολιτικών γάμων αναθέτονται εναλλακτικά με τον Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

6. Συμπληρώνει την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 2084/2019 (ορθή επανάληψη) περί ορισμού Αντιδημάρχων, ως προς τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού κ. Φρούσου Νικολάου του Αποστόλου και προσθέτει την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών ενοτήτων:

του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

του Γραφείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού –Αθλητισμού του Γραφείου «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

7.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γεώργιος Λεβεντάκης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s