Δωρεά παιδικής χαράς στο Νηπιαγωγείο Κοπανακίου από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου!

Μετά από έγγραφο αίτημα της προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, Maria Hinari, δωρεά παιδικής χαράς στο Νηπιαγωγείο Κοπανακίου από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου!

Μια παιδική χαρά στο Νηπιαγωγείο Κοπανακίου προσφέρει το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου και ομόφωνα έγινε η αποδοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας.
Στη συνεδρίαση που διεξήχθη την Τρίτη 23 Ιουλίου πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν «αποδοχή δωρεάς». Ο πρόεδρός της Αναστάσιος Αδρακτάς, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, κήρυξε την έναρξη και όπως αναφέρεται στο Απόσπασμα από το Πρακτικό 9/23.7.2019 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας (ΑΔΑ: ΨΜ9ΧΟΚΗΤ-ΛΦ9), «εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Συμβουλίου ότι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου με το με αριθμό 1370/17.7.2019 έγγραφό του μας ενημερώνει ότι ενέκρινε την αγορά μιας παιδικής χαράς για το Νηπιαγωγείο Κοπανακίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, έπειτα από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα: Κάνει δεκτή τη δωρεά από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, την αγορά μιας παιδικής χαράς για το Νηπιαγωγείο Κοπανακίου. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες, αποδίδει τον πρέποντα έπαινο για την ανθρωπιστική αντιμετώπιση των αναγκών των σχολείων μας και των μαθητών τους στην ευαίσθητη ηλικία που ευρίσκονται και εκφράζει προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου τα συγχαρητήριά του για την ευγενική και γενναία χειρονομία του, που αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής διαδικασίας Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2019».Του Ηλία Γιαννόπουλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019: 12Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

«12η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2019″

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 2η του μηνός  Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή     και ώρα 20:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Κυπαρισσίας-της Περιφέρειας Πελοποννήσου-του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Τριφυλίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ και ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ».
 2. Αποδοχή Χρηματοδότησης Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κολυμβητήριο Κυπαρισσίας».
 4. Έγκριση: Διοργάνωσης-δαπάνης για την ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής.
 5. Έγκριση: Διοργάνωσης-δαπάνης για την φιλοξενία κατά την επέτειο του ολοκαυτώματος του ΑΕΤΟΥ.
 6. Έγκριση: Διοργάνωσης-δαπάνης για την φιλοξενία κατά την εορτή του Τιμίου Σταυρού στην Κυπαρισσία.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων» Α.Μ.38/2015.
 8. Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και κατασκευής-τοποθέτησης οικίσκων.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Αυλώνος.
 10. Έγκριση της με αριθ.6/2019 ΑΕΠΖ με θέμα: «Διαβίβαση εισήγησης σχετικά με άρση μη συντελεσθείσης Ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην Τ.Κ Πύργου της ΔΕ Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας.
 11. Έγκριση της με αριθ.6/2019 ΑΕΠΖ με θέμα: «Περί τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλ. Καλαντζάκου για αποφυγή παρκαρίσματος Ι.Χ».
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΈΡΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»
 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ».
 14. Έγκριση Ενταλμάτων προπληρωμής Υπαλλήλων Δήμου Τριφυλίας.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Τριπύλης» Α.Μ 101/2017.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποία ΔΕ Τριπύλης» Α.Μ 102/2017.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποία ΔΕ Αετού» Α.Μ 17/2014.
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού Βιολογικού καθαρισμού» Α.Μ 133/2016.
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Φιλιατρών» Α.Μ 99/2017.
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Κυπαρισσίας» Α.Μ 103/2017.
 21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Γαργαλιάνων» Α.Μ 97/2017.
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Αυλώνος» Α.Μ 98/2017.
 23. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Αετού» Α.Μ 104/2017.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις Δημοτικών οδών Αετού» Α.Μ 106/2016.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                             ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Aγώνες Σκάκι σε Γαργαλιάνους, Φιλιατρά, Κυπαρισσία και Κοπανάκι. Το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ο Σκακιστικός Όμιλος Φιλιατρών, στην προσπάθειά του για διάδοση του αθλήματος του Σκακιού σε όλη την Τριφυλία και σε συνεργασία, με τον Μορφωτικό Σύλλογο Φιλιατρών ‘Ο ΠΥΡΣΟΣ’, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοπανακίου και την ευγενική συνεργασία του κ. Νάσου Σμερδή, διοργανώνει τον Αύγουστο αγώνες Σκάκι σε Γαργαλιάνους, Φιλιατρά, Κυπαρισσία και Κοπανάκι.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει  ως εξής:

 1. Πέμπτη 1 Αυγούστου, Σκακιστική βραδιά στην Πλατεία των Γαργαλιάνων.

(Ώρα έναρξης: 8:00 μ.μ. Πληροφορίες-Συμμετοχές τηλ.6944091624 & 6949338872.)

 1. Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Αυγούστου, τουρνουά RAPID επτά (07) γύρων στο ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΕΙΟ στα Φιλιατρά.

( Ώρα έναρξης: 6:00 μ.μ. Πληροφορίες-Συμμετοχές στα τηλ.: 27610-33151, 6949338872 & 27610-33144).

 1. Δευτέρα 19 Αυγούστου, Σκακιστική βραδιά στην Πλατεία του Κοπανακίου

(Ώρα έναρξης: 8:00 μ.μ. Πληροφορίες-Συμμετοχές τηλ.6907177385, 27610-33144 & 6949338872.)

 1. Κυριακή 25 Αυγούστου, τουρνουά RAPID πέντε (05) γύρων, στον ‘Παλιό Νερόμυλο’ στην Κυπαρισσία.

( Ώρα έναρξης: 6:00 μ.μ. Πληροφορίες-Συμμετοχές στα τηλ.: 27610-33151, 6949338872 & 6979778644).

Εκ του  Δ. Σ.