Μουσικό γυμνάσιο στην Τριφυλία και την επαναλειτουργία του γυμνασίου Κοπανακίου προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας. Η εισήγηση του αντιδημάρχου Ιωάννη Μερκούρη.

Μουσικό γυμνάσιο ζητούν στην Τριφυλία

 Γράφτηκε από τον  

Αποτέλεσμα εικόνας για γυμνασιο κοπανακιου
Τη λειτουργία μουσικού γυμνασίου στην Τριφυλία και την επαναλειτουργία του γυμνασίου Κοπανακίου προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας στις προτάσεις του για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται:

«Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020», ενώ για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: «Καμία σχολική μεταβολή για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (γυμνάσια-γενικά λύκεια). Την επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ.Κ. Κοπανακίου διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από τη Δ.Ε. Αετού στο Γυμνάσιο Δωρίου που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου ότι υπάρχει και διδακτήριο. Την ίδρυση και λειτουργία μουσικού γυμνασίου στον δήμο μας ως έχουμε αιτηθεί και με το αριθ. 16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που έχει ως κάτωθι: Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στα δημοτικά σχολεία του δήμου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους μαθητές της Στ’ τάξης, μετά την αποφοίτησή τους από το δημοτικό σχολείο, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε μουσικό γυμνάσιο. Το ενδιαφέρον για μουσική παιδεία και σπουδές ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο δήμο λειτουργούν τρεις φιλαρμονικές, επομένως δικαιολογημένα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική. Μουσικό Γυμνάσιο, δυστυχώς, λειτουργεί μόνο στην Καλαμάτα για την κάλυψη των αναγκών του νομού, αυτό όμως, λόγω μεγάλων αποστάσεων, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μαθητές της περιοχής μας (Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους). Είναι επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί και να λειτουργήσει μουσικό γυμνάσιο για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Σας ενημερώνουμε επίσης πως ο δήμος διαθέτει κτηριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση και του μουσικού γυμνασίου και προτίθεται να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Παρακαλούμε να υιοθετήσετε την πρότασή μας αυτή και να την στηρίξετε».

Κ.Μπ.

                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ.20/30-11-2018 τακτικής  συνεδρίασης

του  Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Αριθ. Απόφασης   317/2018                                                                        

                                                      Περίληψη:

  Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια-Λύκεια) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό  έτος 2019-2020.

Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ. 17049 /26-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι επτά (27) βρέθηκαν παρόντες είκοσι ένας  (21).

Π α ρ ό ν τ ε ς                                                        Α π ό ν τ ε ς

1 Τσίγγανος Παναγιώτης 1 Αδρακτάς Ιωάννης
2 Μερκούρης Ιωάννης 2 Μπακούρος Σωτήριος
3 Σαρμαντζής  Δημήτριος 3 Κουτσούλης Δημήτριος
4 Πανουσιοπούλου Μαρία (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος) 4  Σκιαδάς Γεώργιος
5 Κανελλόπουλος Ζαχαρίας (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος) 5 Kυριακουλόπουλος Καλλίνικος
6 Κωνσταντέλου Γιαννούλα 6 Στεργιόπουλος Ανδρέας
7 Μπουγάς Ανδρέας
8 Κατσούλας Ιωάννης  
9 Παπαθεοδοσίου Βασίλειος
10. Καλκαβούρας Ιωάννης (Πρόεδρος Δ Σ)

 

11. Πούλος Αναστάσιος (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος)
12. Αδρακτάς Αναστάσιος (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος)
13. Χρονόπουλος Σπυρίδων
14. Τσακανίκας Γεώργιος
15 Τσαλαμανδρής Θεόδωρος
16 Ανδρινόπουλος Ευστάθιος
17 Ασημακόπουλος Γεώργιος (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος)
18 Κουτρουμπής Αλέξανδρος
19 Μαραβελή Ιωάννα
20 Τσούλου Αλεξάνδρα
21 Κουκούμης Σαράντος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
1 Αλεξοπούλου Σταματία Πρόεδρος Τ.Κ Κυπαρισσίας 1 Ματθιουδάκης Ανδρέας  Πρόεδρος Τ.Κ

Γαργαλιάνων

2 Καναλουπίτης χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ Φιλιατρών 2  

Παπαδόπουλος Γρηγόριος Πρόεδρος Τ.Κ Κοπανακίου

3 Λόντος Αντώνιος  Πρόεδρος Τ.Κ Αετού

 

3 Μίγγας Γεώργιος  Πρόεδρος Τ.Κ Μαραθουπόλεως

 

4 Καλογερόπουλος Παναγιώτης -Πρόεδρος Τ.Κ Αρμενιών 4 Λίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου
5 Παπαηλίου Σπυρίδων Πρόεδρος Τ.Κ Καλού Νερού 5 Γεωργόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Πύργου

 

6 Μπακούρος Μιχαήλ  Πρόεδρος Τ.Κ Φαρακλάδας 6 Γυφτάκης  Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Σπηλιάς
7 Σκλάβος Αριστείδης Εκπρόσωπος Τ.Κ Ελαίας 7 Αλεξόπουλος Χαράλαμπος  Πρόεδρος Τ. Κ Χριστιανούπολης
8 Λιώνης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Εξοχικού

 

8 Λυμπερόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Αγαλιανής

9 Τζάρας Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καμαρίου 9  Τζανετόπουλος Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Αγριλιάς
10 Καραβούλιας Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Καρυών 10. Βελισσαρόπουλος Αγγελής Εκπρόσωπος Τ. Κ Αρτικίου
11 Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λυκουδεσίου 11. Λαμπρόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κ Αυλώνος
12 Μίχα-Ράμμου Σταυρούλα Εκπρόσωπος Τ.Κ Μύρου

 

12. Αντωνόπουλος Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Βάλτας
13 Φιτσώρος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ξηροκάμπου 13. Φιλντίση Κωνσταντίνα Εκπρόσωπος Τ. Κ Βανάδας

 

14 Κανναβός Σωκράτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Περδικονερίου 14. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Βρυσών
15 Καράγιαννης Παναγιώτης Εκπρόσωπος  Τ.Κ Πλατανίων

 

15. Βουδούρης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Γλυκοριζίου
16 Ντέντες Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Σελλά 16. Κολοσκόπης Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλιτσαίνης
17 Γεωργακόπουλος  Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Φλόκας

 

17. Αποστολόπουλος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Κ  Καλογερεσίου
18. Κανελλόπουλος Περικλής Εκπρόσωπος Τ.Κ Κεφαλόβρυσης
19. Χόνδρου Ευγενία Εκπρόσωπος Τ.Κ Κρυονερίου
20. Θεοδωρόπουλος Φώτιος  Εκπρόσωπος Τ.Κ Λαντζουνάτου
21. Καραχούντρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Λεύκης
22. Στριμπάκος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μάλης
23 Καράμπελας Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Μοναστηρίου

24 Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Εκπρόσωπος

Τ.Κ Μουριατάδας

 

25 Γεωργακόπουλος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Πλάτης

 

26 Γεωργίου Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ Πολυθέας
27 Κόρδας Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Προδρόμου
28 Φούρλαρης Γεώργιος  Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραχών
29 Μανωλόπουλος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Ραπτοπούλου

30 Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Ροδιάς

31 Λιακάκης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιδηροκάστρου
32 Πολίτης Ευστάθιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιτοχωρίου

 

33 Καρούμπαλης Κανάρης Εκπρόσωπος Τ.Κ

Στασιού

34 Μπινίσκος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ  Τριπύλας
35 Τσούλος Διονύσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Χαλαζωνίου

 

Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

 

Παρισταμένου του κ. Δημάρχου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου Τριφυλίας.     

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 8ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Ιωάννη Μερκούρη  Αντιδήμαρχο ο οποίος  είπε τα εξής: 

 Θέτω υπόψη σας το με αριθ.7506/17-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας  με θέμα: «Αποστολή πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2019-2020» και το με αριθ.5110/23-10-2018  έγγραφο της  Δ/νσης  Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας  με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπάιδευσης(Γυμνάσια-Λύκεια) Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το Σχολικό έτος  2019-2020» σύμφωνα με τα οποία  μας ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ.

-Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολίκές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης.

-Καμία Σχολική μεταβολή για τα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια –Γενικά Λύκεια) Β/θμιας Εκπαίδευσης   Μεσσηνίας για το Σχολικό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΤΕΙΝΩ: 

-Να συμφωνήσομε  με την πρόταση για καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης.

και όσον αφορά  την Β/θμια Εκπαίδευση

Την Επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ,Κ Κοπανακίου διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από την ΔΕ Αετού  στο Γυμνάσιο Δωρίου  που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου  ότι υπάρχει και διδακτήριο

-Την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου στον Δήμο μας ως έχομε αιτηθεί και με το αριθ.16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που έχει ως κάτωθι:

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, από τους μαθητές της Στ’ Τάξης, μετά την αποφοίτησή τους από το Δημοτικό Σχολείο, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Μουσικό Γυμνάσιο.Το ενδιαφέρον για μουσική παιδεία και σπουδές ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο Δήμο λειτουργούν τρεις Φιλαρμονικές, επομένως δικαιολογημένα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική.Μουσικό Γυμνάσιο, δυστυχώς, λειτουργεί μόνο στην Καλαμάτα για την κάλυψη των αναγκών του Νομού, αυτό όμως, λόγω μεγάλων αποστάσεων, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μαθητές της περιοχής μας (Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους). Είναι επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί και λειτουργήσει Μουσικό Γυμνάσιο για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Σας ενημερώνουμε επίσης πως ο Δήμος διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση και του Μουσικού Γυμνασίου και προτίθεται να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Παρακαλούμε να υιοθετήσετε την πρότασή μας αυτή και να την στηρίξετε. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πλέον πληροφορία χρειαστείτε.

Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις  των Δημ. Συμβούλων καταγράφηκαν  σε ηχητικό αρχείο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  την εισήγηση της κ. Αντιδημάρχου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

-Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης

και όσον αφορά  την Β/θμια Εκπαίδευση 

-Την Επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ,Κ Κοπανακίου διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από την ΔΕ Αετού  στο Γυμνάσιο Δωρίου  που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου  ότι υπάρχει και διδακτήριο.

-Την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου στον Δήμο μας ως έχομε αιτηθεί και με το αριθ.16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

H                   Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   317/2018.

                                        Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ

                                                                              Ακολουθούν υπογραφές            

                                                                              Ακριβές απόσπασμα

                                                                               Κυπαρισσία  03-12-2018

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                              ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ