22 και 24 Ιανουαρίου 2018: « 4η  και 5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » …«Επισκευή Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου».

« 4η   Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 22-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για το πιο κάτω θέμα:

  • Αναπροσαρμογή – Επιβολή Πολιτιστικού Τέλους Δήμου Τριφυλίας

« 5η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

        Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 24-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

  • Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων, προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018 – Ανατροπές από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
  • Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου»
  • Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού «Προκαταρκτικές Εργασίες μουσουλμανικού τεμένους Κυπαρισσίας»
  • Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Προκαταρκτικές Εργασίες μουσουλμανικού τεμένους Κυπαρισσίας»
  • Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                        Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΑποτέλεσμα εικόνας για Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Τριφυλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 & το άρθρο 72, παρ.δ του Ν.3852/2010, του έργου “Επισκευή Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου”, προϋπολογισμού 34.884,31€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν  κλειστές προσφορές την Τετάρτη 24/01/2018 και ώρα 13:00, στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

  • Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται Προσφορά για το έργο «Επισκευή Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου» και να υπάρχει σφραγίδα της εταιρείας ή της ατομικής επιχείρησης.
  • Στο έντυπο της προσφοράς να έχει τεθεί υπογραφή και σφραγίδα.
  • Εντός του φακέλου προσφοράς να υπάρχει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Πτυχίο σχετικό με το είδος των εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο ενδιαφερόμενος και υπεύθυνη δήλωση με υπογραφή και σφραγίδα, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση της Τεχνικής Μελέτης του έργου και πληροί τις προυποθέσεις εκτέλεσης αυτού.

Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών καθώς και της χορήγησης αντιγράφων της Τεχνικής Μελέτης, ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου, Σοφία Αλεξανδροπούλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

                                                       ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ