Το COSTA NAVARINO τις έκλεψε τις εντυπώσεις, τα …λαλά όμως στη ΜΚΟ.

Το COSTA NAVARINO τις εντυπώσεις η ΜΚΟ τα…έσοδα!

 

alefta

 

Ωραίος σήμερα ο astritis του farenews,ασχολείται με το συνέδριο και σημειώνει εύστοχα:

“Περιφέρεια και Πλανήτης”. Το COSTA NAVARINO τις εντυπώσεις και την…πληρότητα! Η ΜΚΟ τα…έσοδα! Η Περιφέρεια στον…πλανήτη της! Ο Χατζηδάκης …υποβάθμισε τον Σαμαρά σε “τιμονιέρη”, αλλά έφερε μήνυμα ελπίδας (για…χρίσμα)! Τα επιμελητήρια έκλεισαν δωμάτια σε προνομιακές τιμές για το απαραίτητο…μπούγιο!

@. COSTA NAVARINO, Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου και…ellines.com (hatzinikolaou. Real-ekloges ΟΤΑ)

@. Έ­να …σύμ­πλεγ­μα κα­θό­λου πε­ρί­ερ­γο, αλ­λά αρ­κε­τά. Εν­τυ­πω­σια­κό!

@. Τρί­α …σύ­νο­λα, τα ο­ποί­α δη­μι­ουρ­γούν πολ­λά…υ­πό σύ­νο­λα!

@. Τις εν­τυ­πώ­σεις κέρ­δι­σε το…ξε­νο­δο­χεί­ο!

@. Ού­τε τον Αύ­γου­στο δεν εί­χε τέ­τοι­α πλη­ρό­τη­τα!

@. Οι τι­μές κα­λύ­τε­ρες για τους “χει­ρο­κρο­τη­τές” του …”Πε­ρι­φέ­ρεια και

Πλα­νή­της-έ­να και το αυ­τό”, α­κό­μη και α­πό τη ση­με­ρι­νή δι­α­φή­μι­ση στην

“Κα­θη­με­ρι­νή”!

@. “Τίγ­κα­ρε” κυ­ρί­ως α­πό τις δι­οι­κή­σεις των Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ων και των

φί­λων, οι ο­ποί­οι έ­κα­ναν το χα­τί­ρι της…Πε­ρι­φέ­ρειας, α­φού έ­πρε­πε να

συγ­κεν­τρω­θεί ι­κα­νός α­ριθ­μός …α­κρο­α­τη­ρί­ου ώ­στε να υ­πάρ­χει αι­τι­ο­λό­γη­ση της δα­πά­νης!

@. Άλ­λω­στε το εί­πε και ο…κομ­φε­ρα­σι­έ!

@. Ι­κα­νο­ποί­η­ση για την…λή­ξη με γε­μά­τη την αί­θου­σα!

@. Η Πε­ρι­φέ­ρεια ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νη για την προ­σέ­λευ­ση!

@. Εί­χαν “ε­πεν­δυ­θεί” πολ­λά στον…”όγ­κο” για την ΜΚΟ!

@. Οι…εν δυ­νά­μει ε­κλο­γι­κοί “χο­ρη­γοί” ή­ταν ε­κεί!

@. Ε­κεί ή­ταν και κά­ποι­οι κυ­βερ­νη­τι­κοί που θα πουν μια κα­λή κου­βέν­τα

για το…χρί­σμα!

@. Ο Χα­τζη­δά­κης…κο­ρυ­φαί­ος!

@. Εί­πε ο άν­θρω­πος: “…το πα­ρά­δειγ­μα της Μεσ­ση­νί­ας πρέ­πει να το

α­κο­λου­θή­σουν κι άλ­λοι…”!

@. Δη­λα­δή;

@. Να “βγά­λουν” και οι άλ­λες πε­ρι­ο­χές Πρω­θυ­πουρ­γό;

@. Σκέ­φτη­κε ο Χα­τζη­δά­κης πό­σα…τρα­γού­δια θα χρεια­στεί να μά­θει για να

τους …”μα­λα­γρώ­σει” ό­λους;

@. Τι­μο­νι­έ­ρη εί­πε τον Σα­μα­ρά λό­γω …Κα­λα­μά­τας.

@. …τι­μό­νι Κα­λα­μα­τια­νό και κα­πε­τά­νιο Χι­ώ­τη…λέ­ει το τρα­γού­δι!

@. Ό­μως η ΜΚΟ εί­χε κά­νει δου­λειά!

@. Τα βίν­τε­ο σχε­δόν ό­λα ή­ταν δου­λει­ές άλ­λων! Πλη­ρω­μέ­να και ε­κεί…φυ­σι­κά!

@. Και…φρέ­σκα!

@. Εί­δα­με τον Πα­πα­δη­μη­τρί­ου πε­ρί­που 40 χρό­νων και ευ­χα­ρι­στη­μέ­νο που

έ­βγα­λε την πρώ­τη του …μου­στάρ­δα!

@. Μάλ­λον υ­πο­τι­μή­θη­κε η ση­με­ρι­νή του πα­ρου­σί­α στην α­γο­ρά!

@. Συμ­πε­ρά­σμα­τα εκ­δή­λω­σης!

@. Η μό­νη κερ­δι­σμέ­νη η ΜΚΟ, με ά­γνω­στο ύ­ψος κερ­δών!

@. Ο …α­πό­η­χος;

@. Μα το COSTA NAVARINO!

@. Λί­γες ώ­ρες με­τά, ό­ποι­ον ρώ­τα­γες για τις εν­τυ­πώ­σεις, σου α­παν­τού­σε

για το πό­σο κα­τα­πλη­κτι­κό εί­ναι το ξε­νο­δο­χεί­ο!

@. Δεν θυ­μό­ταν κα­νέ­νας τι έ­γι­νε ε­κεί μέ­σα κά­ποι­ες ώ­ρες!

@. Ελ­πί­ζου­με να μη φα­νούν ξε­χα­σι­ά­ρη­δες οι της Real-κόμ­πα­νι, με­τά α­πό έ­ξι μή­νες;

@. Θα εί­ναι …α­χά­ρι­στοι και …μι­κρό­ψυ­χοι!

@. Οι το­πι­κοί …αν­θρα­κω­ρύ­χοι της ε­νη­μέ­ρω­σης πρέ­πει να εί­ναι

υ­πε­ρή­φα­νοι που …κλή­θη­καν σε μια τέ­τοι­ου βε­λη­νε­κούς ορ­γά­νω­ση!

@. Σι­γά μη μπο­ρού­σαν να την κά­νουν οι…ι­θα­γε­νείς!

@. Αυ­τοί πρέ­πει να εί­ναι υ­πε­ρή­φα­νοι μό­νο και μό­νο ε­πει­δή τους λέ­νε

κα­λη­μέ­ρα, οι πο­λι­τι­κοί!

@. Και πρέ­πει ε­πι­τέ­λους να κα­τα­λά­βουν ό­λοι τον ό­ρο ” δι­α­πλο­κή”!

@. “Δι­α­πλο­κή” εί­ναι η …δι­α­πλο­κή των άλ­λων!

@. Η “δι­κιά” μας εί­ναι …α­νά­πτυ­ξη και …ε­πα­νε­κλο­γή!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s