ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

              ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε.
Ιστορικές Εκθέσεις των Δημοτικών Σχολείων Ριζοχωρίου, Άνω και Κάτω Κοπανακίου
του Δημήτρη Α. Δριμή,
εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού
dsc06602Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων.
Σύμφωνα με την έκθεση της Δ`ντριας, το μονοτάξιο δημοτικό σχολείο Κάτω Κοπανακίου ιδρύθηκε ως δημόσιο το 1898. Το σχολείο στεγαζόταν σε κτίριο που κατασκεύασαν οι κάτοικοι το 1905 και στη συνέχεια δώρησαν στην εκκλησία του χωριού. Σχολικός κήπος και άξια λόγου βιβλιοθήκη δεν υπήρχαν.
Ακολουθεί η πλήρης έκθεση.
Έκθεσις ιδρύσεως του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Κοπανακίου
    Το Δημοτικόν Σχολείον Κάτω Κοπανακίου ιδρύθη το πρώτον υπό του Κράτους το έτος 1898 και λειτουργεί ως δημόσιον και μονοτάξιον από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερον. Το διδακτήριον του Σχολείου ανηγέρθη υπό των κατοίκων της κοινότητος Κάτω Κοπανακίου το έτος 1905 και εδωρήθη εις τον Ιερόν Ναόν «Άγιος Ιωάννης» της ενορίας Κάτω Κοπανακίου.
    Το έτος 1947 έγινε επισκευή της στέγης του διδακτηρίου. Το Σχολείον σχολικόν κήπον και βιβλιοθήκην αξιόλογον δεν έχει.
    Εν Κάτω Κοπανακίω τη 18η Απριλίου 1953
Η Διευθύντρια του σχολείου
Σοφία Παπατσώρη

Σύμφωνα με την έκθεση του Δ`ντή, το δημοτικό σχολείο Άνω Κοπανακίου ιδρύθηκε ως μονοτάξιο το 1926 και αναβαθμίστηκε σε διτάξιο το 1928.  Μέχρι την ίδρυσή του οι μαθητές φοιτούσαν στο σχολείο του Κάτω Κοπανακίου. Παρά τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των μαθητών, εξαιτίας του σιδηροδρόμου και της κεντρικότητας του οικισμού, και παρά τις σχετικές εισηγήσεις των επιθεωρητών δεν είχε αναβαθμιστεί σε τριτάξιο. Το σχολείο, από την ίδρυσή του στεγαζόταν σε διάφορα ιδιωτικά κτίρια. Το 1939 η κοινότητα αγόρασε οικόπεδο έξι στρεμμάτων και το προσέφερε στο υπουργείο για την κατασκευή διδακτηρίου. Με κρατική πίστωση ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης διδακτηρίου, τύπου τριταξίου σχολείου, του οποίου κατασκευάστηκε μόνο η τοιχοποιία. Οι εργασίες ανέγερσης διακόπηκαν λόγω του πολέμου, της κατοχής και του εμφυλίου. Η έκθεση ενημερώνει πως οι εργασίες αποπεράτωσης συνεχίστηκαν με πιστώσεις του υπουργείου παιδείας το 1952. Διαπιστώνει, τέλος, την ανάγκη για νέα πίστωση ώστε να ολοκληρωθεί το διδακτήριο και να αποτελέσει στολίδι για όλη την περιοχή.
Ακολουθεί η πλήρης έκθεση.
2/τάξιον Δημοτικόν Σχολείον Άνω Κοπανακίου Τριφυλίας
Ιστορική εξέλιξης του Σχολείου και του Διδακτηρίου
http://gymnasiokopanakioy.files.wordpress.com/2013/02/daskalos.jpgΤο σχολείον μας ιδρύθη το πρώτον τον Νοέμβριον μήνα του έτους 1926 υπό την επωνυμίαν – Δημοτικόν Σχολείον Άνω Κοπανακίου-. Την ίδρυσιν του σχολείου συνέστησεν ο τότε Επιθ/της κ. Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης. Οι μαθηταί της σχολικής σήμερον Περιφερείας μας φοιτούσαν έως τότε στο Σχολείον Κάτω Κοπανακίου. Πρώτος Διδάσκαλος ετοποθετήθη τότε ο κ. Αθανασόπουλος Ιωάννης εξ Αετού Τριφυλίας. Κατ` αρχήν ελειτούργησεν ως μονοτάξιον με αριθμόν μαθητών 70 και εστεγάσθη στο ιδιωτικόν οίκημα του κ. Πανουσάκη Παναγιώτου. Από του επομένου έτους, από της ιδρύσεώς του, ο αριθμός των μαθητών ηυξήθη εις 120, λόγω του ότι από τότε συντελείται αλματική αύξησις του πληθυσμού του επί του Σιδ/κού σταθμού συνοικισμού, ως ευρισκομένου στο κέντρον της ορεινής Τριφυλίας και εις αξιόλογον συγκοινωνιακόν κόμβον. Το σχολικόν έτος 1928-1929 προήχθη σε Διτάξιον οπότε διά μεταθέσεως ετοποθετήθη ως δεύτερος διδάσκαλος ο κ. Ιωάννης Κοκκίνης εκ Κλέσουρα Τριφυλίας. Ο αριθμός των μαθητών είχεν ανέλθη εις 146 και εξηκολούθη να στεγάζεται εις το αυτό ως άνω ιδιωτικόν οίκημα διαρρυθμισθέν κατά το δυνατόν, αλλά πάντοτε ανεπαρκές σε χώρον. Το 1936, γενομένης δημοπρασίας, εστεγάσθη στο ιδιωτικό οίκημα του κ. Ρηγοπούλου Παναγιώτου, στο οποίον εξακολουθεί μέχρι σήμερον να στεγάζεται. Το αυτό έτος 1936 μετετέθη εις Φιλιατρά ο κ. Αθανασόπουλος Ιωάν. και αντ` αυτού ετοποθετήθη η Διδασκάλισσα κ. Αλεξάνδρα Βουδούρη δια μεταθέσεως από το Δημοτ. Σχολείον Δωρίου. Δυστυχώς, παρά τας επανειλημμένας προτάσεις των εκάστοτε κ.κ. Επιθ/τών της Εκπαιδ/κής μας Περιφερείας, εξακολουθεί να λειτουργή ακόμη ως Διτάξιον, παρ` όλον του ότι ο μέσος των φοιτώντων μαθητών όρος καθ` εκάστην τελευταίαν τριετίαν προσεγγίζει τον αριθμόν των 205 μαθητών και μελλοντικά, μετά 5-6 έτη, θα ανέλθη ασφαλώς εις τους 300 και περισσοτέρους. Το έτος 1939 η κοινότης, αφού ηγόρασε το εξ 6 στρεμμάτων κτήμα των αδελφών Χρίστου και Κωνσταντίνου Κατσούλη κείμενον εις το άκρον του συνοικισμού του σιδ/κού σταθμού εις κατάλληλον θέσιν και το προσέφερεν ως οικόπεδον δια την ανέγερσιν Διδακτηρίου, το Σον Υπουργείον εχορήγησε τότε 350 χιλιάδας πίστωσιν και με την πίστωσιν αυτήν ανηγέρθη το Διδακτήριον, τύπου 3/ξίου, του οποίου τότε αποπερατώθη μόνον η τοιχοποιία του. Ο πόλεμος, η κατοχή και ο συμμοριοτοπόλεμος ανέκοψαν την αποπεράτωσίν του. Το παρελθόν έτος 1952 το Σον Υπουργείον εχορήγησεν πίστωσιν 50 εκατομμυρίων και δια της πιστώσεως ταύτης κατωρθώθη να γίνη ολόκληρος η στέγη του, το επίστρωμα του δαπέδου δύο αιθουσών και ενός Γραφείου μετά του χώλ και η κατασκευή των εξωτερικών και εσωτερικών θυρών, των υαλοστασίων των παραθύρων των δύο αιθουσών και του ενός Γραφείου. Εναπομένουν να γίνουν αι θύραι, τα παράθυρα, το επίστρωμα του δαπέδου της τρίτης αιθούσης και του ετέρου Γραφείου, ως και η οροφή (νταβάνι) όλων των αιθουσών και των δύο Γραφείων.
Δια την τελείαν αποπεράτωσιν και για να στεγασθή το Σχολείον εις το νέον αυτό Διδακτήριον απαιτείται και ετέρα πίστωσις εξ αρωγής του Σου Υπουργείου εκ 50 εκατομμυρίων τουλάχιστον, οπότε το νέον μας Διδακτήριον θα είναι ένα από τα πιό ωραιότερα της Περιφερείας μας και ένα πραγματικό στολίδι της Κωμοπόλεώς μας.
Ο Διευθ/ντής
Ιωάν. Κοκκίνης

Σύμφωνα με την έκθεση της Δ`ντριας, το μονοτάξιο δημοτικό σχολείο Ριζοχωρίου (Λαπίου) λειτουργούσε ως κοινοτικό στο Άνω Λάπι και με την μετοίκηση των κατοίκων και την εγκατάστασή τους στο Κάτω Λάπι (Ριζοχώρι) μεταφέρθηκε στο νέο οικισμό. Από το έτος 1885 λειτουργούσε ως Δημόσιο. Στεγαζόταν σε διάφορα ιδιωτικά κτίρια ενώ σχολικός κήπος δεν υπήρχε λόγω έλλειψης χώρου.
Ακολουθεί η πλήρης έκθεση.
Ιστορική Έκθεσις 1/ΞΙΟΥ Δημοτικού Σχολείου Ριζοχωρίου
Το νυν Ριζοχώριον και τέως Λάπι είχεν κτισθεί εις υψηλότερον μέρος και ωνομάζετο Άνω-Λάπι. Το κατά πρώτον εκεί λειτουργήσαν Σχολείον ήτο Ι/ΞΙΟΝ Κοινοτικόν. Την συντήρησιν και το μίσθωμα του Διδασκάλου είχεν αναλάβει η κοινότης.
Αργότερον κατά το 1875-80 οι κάτοικοι μετοίκησαν και εγκατεστάθησαν εις το Ρίζομα του λόφου κτίζοντες νέον χωρίον με τ` όνομα Ριζοχώριον. Κατά τα πρώτα έτη και μέχρι του 1885 το Σχολείον λειτουργούσε και πάλιν ως κοινοτικόν. Από του 1885 μέχρι σήμερον λειτουργεί ως Ι/ΞΙΟΝ Δημόσιον Δημοτικόν Σχολείον.
Το σχολείον από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερον στεγάζεται εις ιδιωτικά κτίρια. Το μίσθωμα τούτου από ανέκαθεν έχει αναλάβει το Δημόσιον.
Σχολικός κήπος δεν ιδρύθη λόγω ελείψεως χώρου.
Εν Ριζοχωρίω τη 29-4-53
Η Διευθύντρια
Κατσικάρη
…………………………………………………………………………………………..
Φωτογραφίες
1. Ο Δ`ντής του δημοτ. Σχ. Κοπανακίου Ι. Κοκκίνης . (Αριστερά δίπλα στην έκθεση του 2/τάξιου Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου).
EORTH2. Δεκαετία του `50. Μαθητές του δημ. Σχολείου Κοπανακίου έτοιμοι για παρέλαση

GIORTH 2
3. 1953. Δημοτ. σχολείον Κάτω Κοπανακίου

EKUESH
4.Η έκθεση της Δ`ντριας του δημοτ. σχολείου Ριζοχωρίου (Λαπίου)

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτο βήμα, να παραμείνει στον χώρο της Αριστεράς η τηλεοπτική συχνότητα του 902.

Η συχνότητα του 902 TV να μείνει στην Αριστερά.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι σαρωτικές στον χώρο των media. Τα κυρίαρχα συγκροτήματα αποδείχθηκαν φούσκες. Στηρίζονταν στις σχέσεις διαπλοκής, με τον υπέρογκο τραπεζικό δανεισμό και τις υπερτιμημένες δημόσιες προμήθειες και έργα. Τώρα καταρρέει και το διεφθαρμένο δικομματικό πολιτικό σύστημα, του οποίου στυλοβάτες υπήρξαν τα media. Και είναι επόμενο να συμπαρασυρθούν και τα κανάλια.

Χρεωκοπημένοι, πολιτικά και οικονομικά, οι καναλάρχες εκλιπαρούν για «κούρεμα» ή και χάρισμα των δανείων τους, για χαριστικά ομολογιακά δάνεια, καθώς και για νομιμοποίηση της παρατεταμένης παράνομης λειτουργίας τους. Θέλουν άδειες χωρίς να πληρώνουν στο κράτος για τις συχνότητες που κατέχουν. Με την ανοχή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. εγκατέστησαν καθεστώς ασφυκτικού ελέγχου στις ψηφιακές συχνότητες. Διαπραγματεύονται την πολιτική ισχύ τους, μετατρεπόμενοι καθημερινά σε προπαγανδιστές του Μνημονίου, σε άντρα παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης.

Πρόκειται για διπλή ομηρεία των δύο πόλων της διαπλοκής. Ο Σαμαράς επιχειρεί να στήσει δικό του σύστημα στα media, με πρωταγωνιστές επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Δεξιά και στην Ακροδεξιά. Η νέα διαπλοκή ταυτίζεται με το άκρο του νεοφιλελευθερισμού και της Ακροδεξιάς, προσβλέπει στη μεγάλη πίτα των ιδιωτικοποιήσεων και θέτει στο στόχαστρό της την Αριστερά. Αυτή είναι η «μεταπολίτευση» με τη σφραγίδα της τρόικας.

Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό πολιτικών ανατροπών, η Αριστερά, ευρύτερα ο δημοκρατικός – αντιμνημονιακός χώρος, στερούνται τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας. Στο ΚΚΕ, ως βασική δύναμη της Αριστεράς τότε, το 1989, στο πλαίσιο του ενιαίου Συνασπισμού, είχε παραχωρηθεί η συχνότητα του 902. Η συρρίκνωση του ΚΚΕ σήμερα το αναγκάζει να αναστείλει τη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού. Ψάχνει για ιδιώτες αγοραστές, με κίνδυνο μια συχνότητα που παραχωρήθηκε στην Αριστερά να καταλήξει στα χέρια αδίστακτων επιχειρηματιών, οι οποίοι κάνουν το παιχνίδι του Σαμαρά, ανοικτοί ακόμη και προς την Ακροδεξιά.

Με βάση τη νέα πραγματικότητα στην πολιτική και την Αριστερά, είναι θέμα ευθύνης του ΣΥΡΙΖΑ προς την κοινωνία να μην επιτρέψει να παραμείνει κλειστό το σύστημα των media, υπό τον πλήρη έλεγχο της καταρρέουσας διαπλοκής. Δεν μπορεί οι δημόσιες συχνότητες να αντιμετωπίζονται ως περιουσία των χρεωκοπημένων καναλαρχών. Είναι αναγκαίο να ανοίξουν οι συχνότητες σε κοινωνικούς φορείς και προοδευτικές συλλογικότητες. Και βεβαίως δεν μπορεί μια συχνότητα της Αριστεράς να αλωθεί από τους αντιπάλους.

Το απόστημα της διαπλοκής στα media πρέπει να σπάσει. Πρώτο βήμα, να παραμείνει στον χώρο της Αριστεράς η τηλεοπτική συχνότητα του 902. Έχει διατυπωθεί σχετική πρόταση από αριστερούς δημοσιογράφους. Μπορεί να αναζητηθούν βιώσιμες οικονομικά λύσεις, υπό τον όρο να μην αλλοιωθεί η κοινωνική – πολιτική σκοπιμότητα με την οποία δόθηκε ο σταθμός στην Αριστερά. Δεν πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο ενός κόμματος, αλλά για κοινωνική περιουσία της Αριστεράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθήκον να μιλήσει καθαρά στην κοινωνία και να επιδιώξει την ανατροπή του καθεστώτος που επικρατεί στα media. Είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα κοινωνικής ανάγκης! Είναι ζήτημα στοιχειώδους πολιτικής προβλεπτικότητας εν όψει της επικείμενης δημοκρατικής ανατροπής.

Ας γνωρίζουν, λοιπόν, όσοι απεργάζονται νέα σκάνδαλα εις βάρος της κοινωνίας, της Αριστεράς και της πολιτικής, ότι ακόμη κι αν αγοράζουν στη ζούλα τον 902 ή άλλο τηλεοπτικό σταθμό, θα υποστούν τις νόμιμες συνέπειες. Δεν θα γίνει αποδεκτή από μια δημοκρατική – αριστερή κυβέρνηση οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή, με δεδομένο ότι καμιά συχνότητα δεν είναι μεταβιβάσιμη.

Η 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 20ης Φεβρουαρίου, δεν είναι μια συνηθισμένη απεργιακή αναμέτρηση, είναι μια δύσκολη ταξική μάχη. Άρθρο του Θόδωρου Λυριντζή.

Άρθρο του Λυριντζη Θόδωρου  γραμματέα του συνδικάτου υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα νομού Μεσσηνίας

Μπροστά στην κρίσιμη ταξική αναμέτρηση  χρειάζεται επαγρύπνηση και οργάνωση Η 24 ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στις 20 Φεβρουαρίου , δεν είναι μια συνηθισμένη απεργιακή αναμέτρηση , είναι μια δύσκολη ταξική μάχη, η όποια θα κρίνει το παρόν και το μελλών της εργατικής τάξης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εργαζόμενοι μετά από μια τετραετία κλιμακούμενης επίθεσης από τις αστικές κυβερνήσεις και το κεφάλαιο, σε συνθήκες βαθέματος της κρίσης και απογείωσης της ανεργίας , βρίσκονται σε δυσμενή θέση ενώ αντίθετα οι μεγαλοεργοδοσια  αποθρασύνεται και απαιτεί την πλήρη υποταγή  τους.Παρο ολλα αυτά όμως η πρώτη πανεργατική κινητοποιήσει μέσα στο 2013 δίνει την δυνατότητα στους εργαζόμενους να βγουν μπροστά να δυναμώσουν την πάλη τους με την συμμέτοχη τους να βάλουν  φρένο στις επιδιώξεις του κεφαλαίου και να δημιουργήσουν τους όρους και της προϋπόθεσης να περάσουν  στην αντεπίθεση. Σε κοινό βηματισμό με το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα που συσπειρώνονται σε αυτό να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν και όχι οπτι τους επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της κυβέρνησης και οι ανάπτυξη  που επιδιώκουν οι καπιταλιστές . Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της απεργίας βρίσκονται  η υπογραφή της νέας  Εθνικής  συλλογικής  Σύμβασης εργασίας , αλλά και κλαδικών  συμβάσεων που μάλιστα θα γίνονται υποχρεωτικές  για όλους τους εργοδότες. Να μην περάσουν νέα και να καταργηθούν παλιότερα και νέα  χαράτσια, που λεηλατούν τα εργατικά και λαϊκά εισοδήματα. Άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων. Καταδίκη της καταστολής και του αυταρχισμού  του αστικού κράτους και εργοδοσίας . Η υπογραφή νέας ΕΓΣΣΕ για το 2013  είναι κεφαλαιώδους σημασίας για ολόκληρη την εργατική τάξη ,δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται από   αυτήν .Είναι ο άξονας όπου  στηρίζονται  εκατοντάδες κλαδικές και ομοιεπαγγελματικες  συμβάσεις .Είναι το θεμέλιο που πάνω εκεί τα κλαδικά συνδικάτα οι ομοσπονδίες  κτίζουν όλο το οικοδόμημα των διεκδικήσεων τους  και όχι μόνο ,αφού από την σύμβαση εξαρτώνται  τα ωράρια και  ο χρόνος  εργασίας οι άδειες  όλα τα εργασιακά δικαιώματα . Επιβάλλεται από τις εξελίξεις να  σημάνει πανστρατιά  μπροστά σε μια τέτοια ταξική σύγκρουση να γίνει  υπόθεση κάθε εργάτη και εργάτριας .Τέλος είναι ολοφάνερο πως θα δυναμώσουν οι προσπάθειες να διχάζονται οι εργάτες . Κάθε φορά που θα γίνονται οι αγώνες σε έναν κλάδο .θα δυναμώσει το επιχείρημα ότι έτσι  θίγεται  οι εθνική οικονομία η το δημόσιο συμφέρων , η αστική τάξη θα παλεύει λυσσασμένα να εμποδίσει την ανάπτυξη ενιαίας ταξικής συνείδησης και πάλης . Η αγωνιά της αστικής τάξης να προλάβει τους αγώνες που  πραγματικά απειλούν  είναι διαχρονική άλλωστε στην δεκαετία  του  70  ο υπουργός  εργασίας της κυβέρνησης  της ΝΔ Λάσκαρης είχε  φτάσει  να καυχιέται ότι  κατάργησε  την πάλη των τάξεων.  Γελιούνται όμως αν νομίζουν πως είναι τόσο εύκολο να εμποδίσουν τους εργάτες να αντιληφτούν και να αξιοποιήσουν την δύναμη της ταξικής ενότητας και ταξικής οργάνωσης . Όλοι στην απεργία στις 20 Φλεβαρη  με το ΠΑΜΕ 11:00 πλατεία  23 Μάρτιου

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟ 2013.

Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Ω Ν   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν

Ετος  Ιδρύσεως 2000. Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (Οδός Αριστομένους 35) Τ.Κ.24100 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ τηλ. 2721088652−2765031080

Η Ένωσή μας για το τρέχον έτος έχει προγραμματίσει τις παρακάτω εκδηλώσεις: 1. Την Τετάρτη, 6 Μαρτίου, στα γραφεία της Ένωσής μας, θα πραγματοποιηθεί δίωρη εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιαστεί το έργο ορισμένων μελών της Ένωσής μας και θα διαβαστούν  κείμενά τους (ποιητικά – πεζά). Θα γίνουν και άλλες τέτοιες παρουσιάσεις έργων μελών μας μέσα στην άνοιξη.

2. Την Κυριακή, 10 Μαρτίου η Ένωσή μας, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ) θα παρουσιάσει στην Κυπαρισσία τον δοκιμιογράφο και πεζογράφο Άρη Μαραγκόπουλο, ο οποίος θα μιλήσει για το νέο του μυθιστόρημα «Το Χαστουκόδεντρο».

3.  Την Πέμπτη, 21 Μαρτίου, παγκόσμια ημέρα ποίησης, η Ένωσή μας θα πραγματοποιήσει στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, ποιητική εκδήλωση με καλεσμένο τον ποιητή και κριτικό λογοτεχνίας Νίκο Λάζαρη.

4. Την Τρίτη, 2 Απριλίου, παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου, η Ένωσή μας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην Καλαμάτα, όπου Μεσσήνιοι συγγραφείς παιδικών βιβλίων θα μιλήσουν για το έργο τους. Θα ακολουθήσει ομιλία προσκεκλημένου συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας.

5. Τον Απρίλιο, θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα της Ένωσής μας, διάλεξη της καθηγήτριας αρχαιολογίας Ξένης Αραπογιάννη.

6. Στις αρχές Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν στην Τριφυλία οι καθιερωμένες εκδηλώσεις του Δεκαήμερου Τριφυλιακής Λογοτεχνίας, σε συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας.

7. Τον Νοέμβριο θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας η απονομή των βραβείων του 3ου λογοτεχνικού διαγωνισμού «Νάκος Κληρόπουλος», που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ένωσή μας.

8. Επίσης, τον Νοέμβριο θα πραγματοποιήσουμε στην Καλαμάτα  εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη. 

9. Την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, υπό την αιγίδα της Ένωσής μας και των «Παιδικών Χωριών ΣΟΣ-Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας» θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.                

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστοτέλης Φράγκος                        Γιώτα Σβερκούνου- Τσαούση