ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ». ΕΝΑ ΦΟΡΟΥΜ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ.

Το Καταστατικό τους κατέθεσαν σήμερα τα ιδρυτικά μέλη του νεοσύστατου αντιμνημονιακού φόρουμ «Ελλήνων Πρωτοβουλία» στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών, ο πρώην Γραμματέας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μιχάλης Γιαννάκης, ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Σταμάτης και ο γνωστός για την μήνυση που κατέθεσε για την υπόθεση των CDS  Γιώργος Νούλας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο: Σύσταση
Ιδρύεται  μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.
Άρθρο 2ο: Έδρα
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη των Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας και Λούρου 1, Ηλύσια.
Το σωματείο δύναται να αλλάζει έδρα εντός της πόλεως των Αθηνών,  χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικούσης Επιτροπής (Προσωρινή Διοίκηση Σωματείου)
Άρθρο 3ο: Σκοπός
Σκοποί του Σωματείου είναι:
˙
Ο δημοκρατικός διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων, η κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και έρευνα˙ η ακαδημαϊκή και ερευνητική επεξεργασία ενός πλαισίου προτάσεων για την πραγματική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας˙ η εκπροσώπηση της Ελλάδος σε διεθνή φόρα με την αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού.

Η διαμόρφωση γεωπολιτικών, γεωοικονομικών, γεωστρατηγικών και γεωπολιτισμικών προτάσεων με στόχο την εξωστρέφεια της Ελλάδος.
Η διεπιστημονική έρευνα με στόχο τη διαμόρφωση ιδεολογικής πρότασης για την στρατηγική της χώρας σε εθνικά, οικονομικά, αμυντικά – στρατιωτικά και θεσμικά ζητήματα.
Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων ώστε με βάση τα αποτελέσματα αυτών να κατατεθεί επιστημονική πρόταση για την πρωτογενή παραγωγή, την αυτάρκεια της χώρας και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών της πηγών.
Η διαμόρφωση ενός κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής με ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για όλους τους Έλληνες πολίτες και με ευαισθησία απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Η συνεργασία με την ομογένεια του εξωτερικού ώστε με την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων να δοθεί η δυνατότητα στους ομογενείς να καταθέσουν προς αξιοποίηση και τις δικές τους προτάσεις.

Άρθρο 4ο: Δικαιώματα μελών
Τα μέλη έχουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει το παρόν καταστατικό , η Γενική Συνέλευση και το Προεδρείο. Κυρίως δικαιούνται:
1.Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις και στην λήψη των αποφάσεών της.
2.Να εκλέγουν και να εκλέγονται στη διοίκηση του Σωματείου.
3.Να απολαύουν ισότιμα κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
4.Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα , κατόπιν εγγράφου δηλώσεως τους. Τα μέλη του Σωματείου που αποχωρούν μπορούν να επανεγγραφούν.
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :
1.Να συντελούν ενεργά στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι αντίθετες σε αυτούς.
2.Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου.
3.Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά το Σωματείο, τις διατάξεις του καταστατικού, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
Άρθρο 6ο: Αποβολή Μελών
Αποβολή μέλους επιτρέπεται εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει περί τούτου η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως λόγω σοβαρής παραβάσεως των σωματειακών υποχρεώσεων ή συμπεριφοράς που παραβλέπει τα συμφέροντα του σωματείου.
Άρθρο 7ο: Πόροι του Σωματείου
Οι πόροι του Σωματείου είναι ιδίως :
1.Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
2.Διάφοροι άλλοι πόροι που προέρχονται από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Σωματείο.
Άρθρο 8ο: Δικαστική και εξώδικη Αντιπροσώπευση
Η δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του Σωματείου, όπως και η εκπροσώπησή του ενώπιον οποιασδήποτε αρχής γίνεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου, ο οποίος όμως έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει προς τούτο άλλο πρόσωπο, μέλος του Σωματείου.
Άρθρο 9ο: Γενική Συνέλευση
Ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά ανά εξάμηνο κατόπιν προσκλήσεως που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος της Συνεδρίασης.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/5 των τακτικών μελών του Σωματείου. Η αίτηση για σύγκληση απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας διάταξης κάθε Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται σε εκλογή Οργάνων του Σωματείου ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Διάφορες ad hoc επιτροπές μπορούν να συσταθούν από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως των αναγκών και των πόρων του Σωματείου. Ο Πρόεδρος θεωρείται ex-officio μέλος όλων των επιτροπών.
Άρθρο 10ο: Διοικητικό Συμβούλιο
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Υπεύθυνο Οργανωτικού, τον Διευθυντή του Σωματείου – Υπεύθυνο Οικονομικών και 2 μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο χρόνια και τα μέλη του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση , η οποία έχει συγκληθεί για αυτό τον σκοπό.
2.Τον Πρόεδρο σε περίπτωση παραιτήσεως ή άλλου λόγου για το υπόλοιπο της θητείας τον αντικαθιστά ο Διευθυντής του Σωματείου.
3.Ουδείς μπορεί να κατέχει το αξίωμα του Προέδρου για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
Με πρόταση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος μπορεί μέσω e-mail ή άλλων τρόπων επικοινωνίας να ζητήσει τη λήψη αποφάσεων για διάφορα θέματα , τόσο για τις επιτροπές όσο και για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για πολύ σημαντικά θέματα 3 μέλη του Συμβουλίου μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 11ο: Εξουσίες Του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.Να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να χειρίζεται τα τρέχοντα θέματα του Σωματείου ανάμεσα σε δύο Γενικές Συνελεύσεις.
2.Να προετοιμάζει και να οργανώνει τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
3.Να προετοιμάζει τον προϋπολογισμό , ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
4.Να υιοθετεί εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Σωματείου.
5.Δια του Προέδρου να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.
6.Να συνιστά επιτροπές.
7.Να αποφασίζει για την εγγραφή των μελών.
8.Να έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του καταστατικού.
9.Να διεκπεραιώνει όποιο άλλο θέμα του αναθέσει η Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 12ο: Τροποποίηση Καταστατικού
Το Σωματείο μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να τροποποιεί το Καταστατικό. Η απόφαση λαμβάνεται με την παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επόμενη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.
Άρθρο 13ο: Εσωτερικοί Κανονισμοί
Θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς .
Οι Κανονισμοί αυτοί καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εισάγονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
Άρθρο 14ο: Διάλυση του Σωματείου
Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μπορεί να αποφασίζει τη διάλυση του Σωματείου με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 απαρτία και πλειοψηφία.
Με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία .
Άρθρο 15ο: Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Επιτρέπεται η διάθεση αυτής σε κοινωφελείς σκοπούς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 16ο: Σφραγίδα-Σήμα
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση την έδρα του και περιφερειακά την επωνυμία του . Το Σωματείο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα ως διακριτικό γνώρισμα αυτού . Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιείται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 17ο: Γενικές Διατάξεις
Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με άλλες ομοειδείς ενώσεις προσώπων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και το δεσμεύουν, εφόσον οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί και εκτελούνται στα πλαίσια της αρμοδιότητάς αυτών των οργάνων και κατά τον χρόνο της θητείας τους.
Άρθρο 18ο: Προσωρινή Διάταξη
Το προσωρινό 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως εντός 6 μηνών να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
Ήδη ορίζεται με το παρόν Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους παρακάτω:
Πρόεδρος: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Μέλη: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ,
Ορίζεται ο Διευθυντής του Σωματείου , ο πρόεδρος αναλαμβάνει την προεδρία  και εντέλλεται όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής για την σύσταση και αναγνώριση του Σωματείου και την σχετική εκπροσώπηση αυτού.
Άρθρο 19ο: Τελική Διάταξη
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από δεκαεννέα (19) άρθρα , εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής :

Αθήνα, 28-01-2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοσή του κατά τη σειρά της παραγγελίας
28 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ»

1.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
4.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.ΤΖΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6.ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9.ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10.ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
12.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
13.ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΛΓΑ
14.ΖΑΓΓΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16.ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
18.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
19.ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20.ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
21.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s