ΤΟ 1ο ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε Ιστορική Έκθεσις του 1ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών

Δημήτριος Α. Δριμής, εκπαιδευτικός, τ. δήμαρχος Αετού

dsc06602Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Οι εκθέσεις αποστέλλονταν με συνοπτικά διαβιβαστικά. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Στις εκθέσεις των σχολείων που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων. Το 1ο δημοτικό σχολείο Φιλιατρών, σύμφωνα με τη συνοπτική έκθεση του Δ`ντή του σχολείου, ιδρύθηκε το 1845 ως μονοτάξιο, έγινε 4/τάξιο το 1903 και το 1947 6/τάξιο. Το σχολείο στεγαζόταν σε μισθωμένο κτίριο έχοντας πολλά προβλήματα ενώ το νέο δημόσιο διδακτήριο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1939 παρέμενε ημιτελές. Τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι δεν υπήρχε σχολική βιβλιοθήκη ούτε κάποιος ευεργέτης ή δωρητής. Το 4ο 3/τάξιο δημοτικό σχολείο Φιλιατρών, σύμφωνα με την έκθεση του Δ`ντή του σχολείου, ιδρύθηκε το 1938, όταν υπουργός παιδείας ήταν ο Φιλιατρινός πολιτικός Νικόλαος Σπέντζας. Το σχολείο λειτούργησε από την ίδρυσή του ως δημόσιο και μέχρι το 1949 στεγαζόταν στο κτίριο του Γ` δημοτικού σχολείου. Λειτουργούσε δε μετά το μεσημέρι. Ο Διευθυντής σημειώνει με παράπονο πως ο αριθμός των μαθητών του σχολείου βαίνει μειούμενος, τόσο λόγω του βαθμού του (3/τάξιο και όχι 6/τάξιο) όσο και γιατί βρίσκεται στη Δ. άκρη της πόλης και σε συνοικία φτωχή. Προτείνει την αυστηρή εφαρμογή των σχολικών ζωνών για την αύξηση του αριθμού των μαθητών και την προαγωγή του σχολείου. Αναφέρεται στην περιπέτεια του σχολικού κήπου και ενημερώνει πως σχολική και μαθητική βιβλιοθήκη καθώς και εποπτικά μέσα διδασκαλίας δεν υπάρχουν λόγω έλλειψις πόρων. Παρακαλεί τον επιθεωρητή να βοηθήσει στην προσπάθεια απόκτησής τους. Αναφέρεται στην κοινωνική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και σημειώνει πως το σύνολο σχεδόν των 100 μαθητών προέρχεται από φτωχά κοινωνικά στρώματα. Πληροφορεί, τέλος, πως ο χώρος της αυλής είναι επαρκής για το μάθημα της γυμναστική και για τα παιδικά παιχνίδια. Ακολουθούν οι πλήρεις εκθέσεις των διευθυντών.

Ιστορική Έκθεσις του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών Εις εκτέλεσιν της υπ` αριθμ. 25/5-2-53 υμετέρας διαταγής, λαμβάνω την τιμήν ν` αναφέρω υμίν τα κάτωθι: 1)Το σχολείον μας ιδρύθη κατά το έτος 1845 και ελειτούργησεν ως μονοτάξιον μέχρι του έτους 1903. Έκτοτε ως 4/ξιον μέχρι του 1946 και από του 1947 έως σήμερον ως 6/τάξιον. Από του 1845 έως 1888 ελειτούργησεν ως δημοσυντήρητον από δε του 1889 ως δημόσιον. 2)Νέον διδακτήριον ανηγέρθη κατά το έτος 1939 και παραμένει ημιτελές. 3)Εις το επ` ενοικίω ήδη διδακτήριον, το σχολείον μας στεγάζεται από του 1929 και ουδεμία επισκευή ή μεταρρύθμισις εν αυτώ εγένετο. Το εν λόγω οίκημα είναι διώροφον, λιθόκτιστον. Εσωκλείστως υποβάλλω και φωτογραφίαν αυτού. 4)Μαθητική βιβλιοθήκη δεν υπάρχει. Ουδείς ευεργέτης ή δωρητής εγένετο προς ενίσχυσιν των πόρων αυτού ή προς ίδρυσιν βιβλιοθήκης. Εν Φιλιατροίς τη 4η Ιουνίου 1953 Ευπειθέστατος Ο Δ/ντής του Α` Δημοτικού (δυσανάγνωστη υπογραφή)

ΣΧΟΛΕΙΟ Φ

Φωτογραφία 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών 1953

Ιστορική Έκθεσις Δ` Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών Κατόπιν της υπ` αρίθμ. 25/5-2-53 υμετέρας εγκυκλίου Δ/γής, γνωρίζομεν υμίν τα εξής: Το Δ` 3/ξιον Δημοτικόν Σχολείον Φιλιατρών δεν έχει μακρυχρόνιον ιστορίαν διότι έχει ιδρυθή υπό του Κράτους προ δεκαπενταετίας μόνον, και ακριβώς κατά το έτος 1938 ότε ήτο υπουργός Παιδείας ο εκ Φιλιατρών καταγόμενος και νυν κυβερνητικός βουλευτής ο κ. Νικόλαος Σπέντζας. Ιδρύθη ως 3/ξιον και δεν προήχθη παραμένει ακόμη ως τοιούτον μη αποκλειομένης και της περιπτώσεως υποβιβασμού του, καθ` ότι ο αριθμός των εις αυτό φοιτώντων μαθητών βαίνει από έτους εις έτος ελαττούμενος αντί να βαίνει αυξανόμενος. Και τούτο λόγω του βαθμού του ενώ τ`άλλα σχολεία της πόλεως είναι εξατάξια και τα προτιμούν οι γονείς και κηδεμόνες, χωρίς να είναι εις θέσιν να εκτιμήσουν την εν αυτώ εργασίαν. Έπειτα το σχολείον αυτό ευρίσκεται εις το Δ. άκρον της πόλεως εις συνοικίαν πτωχήν και απομεμακρυσμένην και οι γονείς και κηδεμόνες προτιμούν το κεντρικόν σχολείον το οποίον δεν απέχει πολύ. Είναι ανάγκη να γίνη αυστηρά εφαρμογή των ζωνών και ν` αυξηθή ο αριθμός του σχολείου ίνα εν καιρώ προταθή προς προαγωγήν. Το εν λόγω σχολείον εξ αρχής ελειτούργησεν ως δημόσιον. Ανηγέρθη κατά το έτος 1938 νέον, ελειτούργησε ως μονάς αυτοτελής κατά το σχολ. Έτος 1949 – 1950, ότε επερατώθη η στέγη, η τοποθέτησις των τελάρων, τζαμιών, η εσωτερική του διαρρύθμισις εις τρείς αιθούσας διδασκαλίας και εν Γραφείον. Από της ιδρύσεώς του μέχρι του 1949 εστεγάζετο εις το Διδακτήριον του Γ` σχολείου και ειργάζετο μεταμεσημβρινώς. Σχολικός κήπος δεν υπάρχει κατά το παρελθόν σχολικόν έτος ιδρύθη μία παρωδία σχολικού κήπου, αλλ` επειδή ατελώς είχεν περιφραχθή και το σχολείον ευρίσκεται εις συνοικίαν αμορφώτων μη εχόντων επίγνωσιν της αξίας του σχολικού κήπου, ευθύς αμέσως μετά τας θερινάς διακοπάς του σχολείου, εξεφράχθη και κατεστράφη, δι` έλλειψιν πόρων κατά το τρέχον σχολ. έτος δεν εγένετο προσπάθεια ιδρύσεως τούτου διότι θα έχανε και την αξίαν να είναι μόνον ο κήπος κατά το διάστημα της λειτουργίας του σχολείου. Σχολική και μαθητική βιβλιοθήκη δεν υπάρχουν δια τον ως άνω λόγον (έλλειψις πόρων). Είναι ανάγκη και είναι το πρώτον μέλημά μας να ιδρυθή τόσον σχολική βιβλιοθήκη όσον και μαθητική τοιαύτη, θα επεθύμουν και θα παρεκάλουν θερμότατα τον κ. επιθεωρητήν ακούραστον εργάτην της εκπαιδεύσεως να τεθή συμπαραστάτης και οδηγός εις την σοβαροτάτην ημών προσπάθειαν αυτήν, διότι και η διαδασκαλία της γεωγραφίας, της φυσικής και χημείας και άλλων μαθημάτων δεν γίνεται εποπτικώς ελλείψει εποπτικών μέσων. Εις τους περί τους εκατόν φοιτώντας μαθητάς δεν υπάρχει ουδέ εις επιστήμονος, επιχειρηματίου, εμπόρου ή και υπαλλήλου ακόμη, όλοι είναι τέκνα εργατών ακτημόνων-αχθοφόρων ελάχιστοι μικροεμπόρων και μικροκτηματιών και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να βοηθηθή ούτε υλικώς, ούτε ηθικώς η προσπάθεια του σχολείου. Συνημμένως υποβάλλομεν φωτογραφίαν του διδ/ρίου εν η δεν φαίνονται οι βοηθητικοί αυτού χώροι, ήτοι: α` εις την ΒΔ γωνίαν το μικρόν μαγειρείον και τ` αποχωρητήρια. β` εις την ΒΑ η μικρά αυτού αποθήκη έναντι της εισόδου. Η αυλή είναι επαρκής δια το μάθημα της γυμναστικής και τας παιδιάς. Εν Φιλιατροίς τη 2α Μαίου 1953 Ο Δ/ντής του σχολείου (δυσανάγνωστη υπογραφή)

ΣΧΟΛΕΙΟ Ψ

Φωτογραφία Δ` 3/ξίου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών. Πρόσοψις Μεσημβρινή. Εν Φιλιατροίς τη 1η Μαίου 1953

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s