Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ένα Ιστορικό Ντοκουµέντο.

(Του Γ. Τάγκαλου Επγού ε.α.)

Ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Γιάννης ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ (Ταξχος, (Τ.Α.) ε.α.) βρήκε «ξεχασµένη» στο αρχείο του την παρακάτω Ιστορική Επιστολή, στην οποία περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού και οι δραστηριότητές Του εκείνη την εποχή.
Δεδοµένου ότι η φωτογραφική τέχνη ήταν τότε άγνωστη, ΙΣΩΣ η περιγραφή του Ιησού να είναι η πλέον µοναδική, που µας δίδει τη δυνατότητα, να σχηµατίσουµε την πραγµατική εικόνα του προσώπου Του, όπως ήταν τότε που δρούσε στην lουδαία.

Μεγαλειότατε,

‘Ηκουσα, ως Καίσαρ, ότι επιθυµείς να µάθης ό,τι σοι γράφω νυν, περί ανθρώπου δηλ. λίαν εναρέτου, καλουµένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί Προφήτην, Θεόν δε οι µαθηταί αυτού λέγοντες, ότι είναι υιός του Θεού του δηµιουργού των ουρανών και της Γης και παντός, ό,τι εν αυτοίς ευρίσκεται και υπάρχει.
Τη αληθεία, Καίσαρ, ακούονται καθ’ εκάστην θαυµάσια πράγµατα περί του ανθρώπου αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και θεραπεύει ασθενείς δια µιας λέξεως. Ανήρ αναστήµατος µετρίου, καλός την όψιν και µεγαλοπρέπειαν περιβεβληµένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ούτως ώστε όσοι ατενίζουν αυτόν αναγκάζονται ν’ αγαπώσι και να φοβούνται αυτόν.
‘Εχει την κόµην µέχρι µεν των ώτων χρώµατος καρύου, εκείθεν δε µέχρι των ωµοπλατών γενοµένη γαιόχρουν, αλλά µάλλον στιλπνήν’ διχάζεται δε αύτη εν τω µέσω άνωθεν κατά το σύστηµα των Ναζωραίων. Το µέτωπόν του είναι λείον και γαλήνιον, το πρόσωπόν του δε άνευ ρυτίδος ή κηλίδος. Η ρις και τα χείλη αυτού κανονικώτατα. Το γένειον είναι πυκνόν και χρώµατος του αυτού τη κόµη, δεν είναι δε µακρόν και διχάζεται εις το µέσον. Το βλέµµα αυτού είναι σοβαρόν και εµποιούν φόβον, έχει δε δύναµιν ηλιακής ακτίνος. Ουδείς δύναται να ίδη αυτόν ατενώς. Όταν επιτιµά εµποιεί φόβον, όταν δε τούτο ποιεί, κλαίει Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις µετά σοβαρότητος. Λέγουσιν, ότι ουδέποτε ώφθη γελών, αλλά πλειστάκις κλαίων.
Έχει ωραίας τας χείρας και τους βραχίονας. Εν τη συνοµιλία ευαρεστεί πάσι και δυσκόλως µεν εµφανίζεται, αλλ’ όταν εµφανισθή που, φέρεται µετριοφρόνως και έχει ωραιότατον παράστηµα του κόσµου.
Είναι ωραίος ως η µητέρα του, ήτις εστίν η ωραιοτέρα γυνή, όσαι ποτέ εθεάθησαν εις τα µέρη ταύτα.
Εάν όµως η Μεγαλειότης Σας, ω Καίσαρ, ποθεί να ίδη, αυτόν ως µοι έγραφες άλλοτε, γνώρισόν µοι τουτο, ίνα αποστείλω σοι αυτόν πάραυτα. Καίτοι δε ουδέποτε εσπούδασέ τι, είναι όµως κάτοχός πάσης επιστήµης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλ’ όταν ευρίσκωνται ενώπιον αυτού τρέµουσι και θαυµάζουσιν αυτόν. Λέγουσιν, ότι ουδέποτε άνθρωπος, ως αυτός, ενεφανίσθη εις τα µέρη ταύτα. Τη αληθεία, ως µοι λέγουσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συµβουλαί, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία, ως η διδασκαλία αυτού, πολλοί δε των lουδαίων θεωρούσιν αυτόν Θεόν. Άλλοι πάλιν µοι λέγουσιν, ότι είναι εχθρός της µεγαλειότητός σας, ως Καίσαρ, πολλαχώς µε παρενοχλούσιν οι µοχθηροί αυτοί Εβραίοι Λέγουσι, ότι αυτός ουδέποτε δυσηρέστησέ τινα, αλλ’ ότι µάλλον εποίησε το αγαθόν. Όλοι όσοι γνωρίζουσιν αυτόν λέγουσιν, ότι ευηργετήθησαν παρ’ αυτού. Εν τούτοις, ω Καίσαρ, είµαι πρόθυµος να υπακουύσω εις την Μεγαλειότητά Σας και ότι διατάξης θέλει εκτελεσθή.

Εν Ιερουσαλήµ Ινδικτιώνος 7, Σελήνης 11.
ΠΟΥΒΛΙΟΣ ΛΕΟΝΤΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ IΟΥΔΑIΑΣ

Γιάννης Μητρόπουλος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s